Monday, September 7, 2015

အိုးရြဲ.ကိုစေလာင္းရြဲ.ျဖင္.ဖံုးျခင္း သရ၀ဏ္(ျပည္)
ေလာေလာဆယ္တြင္ေမးခြန္းတစ္ခုေခတ္စားေန၏ ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲေပးရာတြင္ ပါတီအမည္ကိုၾကည္.၍မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမည္လား ၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းကိုၾကည္.၍ မဲေပးရမည္လားဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္ ။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလ်ွင္ လူကိုၾကည္.ရမည္ေလာ ၊ ပါတီကိုၾကည္.ရမည္ေလာ ဟူသည္.ေမးခြန္ျဖစ္သည္ ။ ထိုေမးခြန္းအေျဖမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳကြဲျပားသျဖင္. ျပည္သူလူထုမွာမ်က္ေစ.လည္ေနၾကရ၏ ။
ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီမ်က္နွာပဲၾကည္.ကာ NLD ပါတီကိုမဲေပးဖို. လွည္.လည္ေဟာေျပာစည္းရံုးေနသည္ ။ စာေရးဆရာမ ေရြွကူေမနွင္း ( ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ NLD အမတ္ေဟာင္း ) က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူေတာ္ေတြကိုရရွိရန္ လူကိုသာၾကည္.၍ေရြးခ်ယ္သင္.ေၾကာင္း၊ လူညံ.ေတြကိုေရြးမိလ်ွင္လြွတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွသင္ျပေနရန္အခိ်န္မရွိေၾကာင္း ၊ ေနာင္အခါမွသင္ျပသည္ထက္ ေတာ္ေသာထက္ျမက္ေသာလူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင္.ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္ ။ ဤတြင္လူကိစၥနွင္. မူကိစၥသည္ ေရွ.တန္းသို.ေရာက္လာ၏ ။ က်ြန္ုပ္ထံသို.လည္း လူနွင္.ပါတီ ဘယ္ဟာကိုၾကည္.ရမည္နည္းဟုျမန္မာျပည္တလြွားေရာက္ေလရာအရပ္တြင္လာေရာက္ေမးၾကကုန္၏ ။ အလြယ္ေျဖမည္ဆိုလ်ွင္ လူေကာင္းကိုေရြးရမည္ျဖစ္သျဖင္. လူကိုၾကည္.၍ေရြးၾကပါဟုေျပာရမလိုျဖစ္ေနသည္ ။ က်ြန္ေတာ္သည္ အသက္အေတာ္အတန္ရလာေသာအခါ နွလံုးသားထက္ဦးေနွာက္ကို ပို၍အသံုးျပဳနိုင္လာသည္ ။ ျဖစ္ခ်င္တာထက္ျဖစ္သင္.တာကိုဦးစားေပးတတ္လာသည္ ။ ထိုအခါ ပါတီစြဲ ဂိုဏ္းဂဏစြဲထက္ လူေတာ္လူေကာင္းဗဟိုျပဳေသာ လူကိုအဓိကထားေရြးမည္.စနစ္မ်ိဳးကိုပို၍အာရံုညြွတ္မိသည္ ။ထို.ေၾကာင္.လာမည္.ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူကိုၾကည္.၍ေရြးပါဟုဆိုမိေတာ.မလိုျဖစ္ေနသည္ ။ သို.ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနသည္မွာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္လက္ခံထားေသာ စနစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကေမာက္ကမစနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုသို.အလြယ္ေျပာ၍မရ ၊ ပံုေသနည္းတစ္ခုထဲျဖင္.ၾကည္.၍မရ ၊ကမၻာကလက္ခံေသာစနစ္အတိုင္းလိုက္လုပ္လို.မရ ။ ျမန္မာ.စနစ္သည္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသျဖင္. အိုးရြဲ.ကိုစေလာင္းရြဲ.နွင္.ဖံုးပါမွ ေတာ္တည္.မွန္ကန္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္. ယခုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးစနစ္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည္.ၾကပါစို. ။
သူမ်ားနိုင္ငံတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္( Parliamentary Executive ) နွင္. သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သမၼတနိုင္ငံစနစ္ဟူ၍ ( Presidential Executive ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံနွစ္မ်ိဳးနွစ္စားရွိသည္ ။ ထိုနွစ္မ်ိဳးနွစ္စားသည္ သူ.နည္းနွင္.သူလုပ္နည္းလုပ္ဟန္သီးျခားစီရွိသည္ ။ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အနိုင္ရပါတီ၏အၾကီးအကဲသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာျပီး သူက အစိုးရအဖြဲ.ကိုေခါင္းေဆာင္ဖြဲ.စည္းသည္ ( ဥပမာ ဦးနု၏ အစိုးရအဖြဲ. ၊ အဂၤလန္နိုင္ငံ၏အစိုးရအဖြဲ. ၊ အိႏိၵယ အစိုးရ) ။ ထိုနည္းမွာရွင္းသည္ ။ အနိုင္ရသူမ်ားေသာပါတီက အစိုးရဖြဲ.နိုင္သည္ ။ ပါတီဥကၠဌသည္ အစိုးရအဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္ (၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ) ျဖစ္မည္ ။ ေနာက္ထပ္စနစ္တစ္ခုမွ သမၼတစနစ္ျဖစ္သည္ ။ ထိုစနစ္တြင္ လြွတ္ေတာ္အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းနွင္.မဆိုင္ ၊ သမၼတကိုလူထုက သမၼတေရြးပြဲက်င္းပျပီးတိုက္ရိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္သည္ ( ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ) ။ ဆိုလိုသည္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္တြင္ လြွတ္ေတာ္က၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုေရြးသည္ ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကအစိုးရအဖြဲ.ကိုဖြဲ.သည္ ။ သမၼတစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုကမဲေပးျပီး သမၼတကိုတိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္ ။ သမၼတကအစိုးရဖြဲ.သည္ ။၀န္ၾကီးမ်ားကိုခန္.သည္ ။ ကမၻာေပါ ္တြင္သမၼတ ခန္ရာတြင္ ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္.ရာတြင္ဤနည္းနွစ္မ်ိဳးကိုပဲ အသံုးမ်ားၾကသည္ ။
ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ.ေျပာမဆံုးေပါင္ေတာသံုးေတာင္ဆိုသလိုပင္ ထိုစနစ္နွစ္ရပ္စလံုးကိုပါယ္သည္ ။ ဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ား နွစ္ေပါင္းဆယ္စုနွစ္နွင္.ခ်ီကာအခ်ိန္ယူေရးဆဲခဲ.ေသာေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံၾကီးမွေပါ ္ထြက္လာေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ျမန္မာ.နည္းျမန္မာ.ဟန္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္နည္းစနစ္ကိုတီထြင္လိုက္၏ ။ ျမန္မာနို္င္ငံသည္ သမၼတစနစ္လဲမဟုတ္ ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္လဲမဟုတ္ေသာကိုးလို.ကန္းလန္.စနစ္ကိုက်င္.သံုးသည္ ။ အနိုင္ရပါတီ၏ ဥကၠဌက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္နိုင္ေသာစနစ္မ်ိဳးလဲမဟုတ္ ၊ သမၼတကိုလူေတြကမဲေပးေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္မ်ိဳးလဲမဟုတ္ ။ဟိုမေရာက္သည္မေရာက္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ ကမၻာေပါ ္တြင္ဘယ္နိုင္ငံမွာမွမရွိေသာသမၼတေရြးခ်ယ္နည္းျဖင္. ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာွက္ၾကေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လြွတ္ေတာ္တြင္ သမၼတေရြးမည္ဆိုေသာအခါ သမၼတေလာင္းသံုးဦးကို အရင္ေရြးၾကရ၏ ။ေရြးခ်ယ္ပံုမွာ စစ္တပ္က တစ္ေယာက္ ၊ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကတစ္ေယာက္ ၊ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ကတစ္ေယာက္ ေရြးၾကရ၏ ။ အကယ္စင္စစ္ လြွတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္း ( ၁၆၆ ဦး) ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရပဲပါ၀င္ခြင္.ရေနျပီးျဖစ္ရာ စစ္တပ္မွ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင္.ဟူ၍ထပ္လုပ္ေနစရာမလိုေတာ.ေပ ။
အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ကတစ္ေယာက္ ၊ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ကတစ္ေယာက္ (စုစုေပါင္း သမၼတေလာင္းနွစ္ေယာက္ ) ေရြးထုတ္ကာ ထိုလြွတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ေပါင္း (ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္က ) သမၼတတစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလ်ွင္ ရွင္းပါေသး၏ ။ ယခုေသာ္ မရွုပ္မရွင္းဒီမိုကေရစီစနစ္အျဖစ္ သမၼတစနစ္ကိုလည္းက်င္.သံုးေသးသည္ ။ သမၼတကိုလည္းလူထုကတိုက္ရိုက္ေရြး၍မရ ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္လို အနိုင္ရပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ကိုအလိုလို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခြင္.လည္းမရွိ ။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုၾကီးျဖစ္ေနေသာစနစ္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြွတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ထဲရွိရာမွ သမၼတေရြးေသာအခါတြင္မွတပ္မေတာ္က တစ္ဖြဲ.သပ္သပ္ေရြးခြင္.ေပါ ္လာသျဖင္. (တပ္မေတာာ္လြွတ္ေတာ္ပါတစ္ခုတိုးကာ ) ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြွတ္ေတာ္သံုးရပ္ေပါ ္ေပါက္သလိုလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ ၊အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္နင္.တပ္မေတာ္လြွတ္ေတာ္ ဟူ၍ လြွတ္ေတာ္သံုးရပ္ပံုစံျဖစ္ေနပါသည္ ။ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ကိုပါထည္.တြက္လ်ွင္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြွတ္ေတာ္ေလးရပ္ရွိေနသလိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္ ။
ထိုသမၼတေလာင္းသံုးေယာက္ထဲကမွ တစ္ေယာက္ကိုေရြးေသာအခါတြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ မဲေပးခြင္. ၂၅ ရာခိုင္နွုန္း(၁၆၆ မဲ)ကိုထပ္မံယူထားသျဖင္. ယဇနလက္ဖက္အေၾကာ္စံုလို နွစ္ျပန္ေၾကာ္ ၊ နွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ေနပါသည္ ။ တကယ္တမ္းေျပာရလ်ွင္ လြွတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၁၆၆ ဦးေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ပဲ၀င္ထိုင္ေနျပီျဖစ္သျဖင္. ျမန္မာနိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိတပ္မတာ္သားမ်ားသည္ မဲေပးခြင္.ပင္မရသင္.ေတာ.ပါ ။ လူလဲ ေခါ ္လာ ၊ မဲလဲထပ္ေပးစနစ္သည္ အေၾကာနွစ္ၾကိမ္ယူသလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ သမၼတေရြးရာတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက်မဟုတ္ပဲ လူတစ္ေယာက္ေရြးခြင္.ေပးထားျပီးျဖစ္သျဖင္.မဲေပးရာတြင္၀င္မပါသင္.ေတာ.ပါ ။ ထိုသို.မဟုတ္ပဲသမၼတေရြးပြဲ၌မဲေပးရာတြင္ပါခ်င္လ်ွင္တပ္မွလူတစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ေပးခြင္.မရွိသင္.ေတာ.ပါ ။ ယခုျဖစ္ေနပံုမွာ ဦးပုည၏ေရသည္ျပဇာတ္ထဲကေရသည္ေယာက္က်ားလို ျမိဳ.ရိုးၾကားတြင္၀ွက္ထားေသာအသျပာတစ္ပဲကိုလဲလိုခ်င္သည္ ၊ ဘုရင္ၾကီးဆုခ်မည္. ဆုေငြကိုလည္းလိုခ်င္သည္ဆိုေသာပံုမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုအေၾကာနွစ္ၾကိမ္ယူထားေသာစနစ္ေၾကာင္. ျပည္သူလူထုသည္ စစ္တပ္ကတင္ေျမာက္ေသာသမၼတေလာင္းမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီ သမၼတေလာင္းစစ္စစ္တစ္ေယာက္ကိုတင္ေျမွာက္ခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ လြွတ္ေတာ္တြင္ ၅၁ ရာခိုင္နွုန္း (အမတ္ဦးေရ တစ္နိုင္ငံလံုးစုစုေပါင္း ၃၃၃ ဦး ရဖို.လိုသည္ ) ။ ထို.ေၾကာင္. က်ြန္ေတာ္တို.သည္ စစ္အာဏာရွင္မဟုတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ေပါ ္ထြန္းေစခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ ေတာင္ေတာင္အီအီစဥ္းစားမေနပဲ ဒီမိုကေရစီဘက္္ေတာ္သား လြွတ္ေတာ္အမတ္ ၃၃၃ ေယာက္ကို ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ခန္းမထဲသို.ေရာက္ေအာင္ပို.နိုင္ဖို.လိုသည္ ။
တကယ္တမ္းတြင္ စြမ္းရည္ျမင္.မားလွေသာလြွတ္ေတာ္ နွင္.စြမ္းရည္ျမင္.မားေသာအစိုးရ ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးစလံုးေရြးခ်ယ္ခြင္.ရလ်ွင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနပံုမွာ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာအရပ္သားအစိုးရတက္လာေရးမွာေသေရးရွင္ေရးအေရးၾကီးေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.လြွတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲေသာအခါကိုယ္.ဘက္ကအသာရမွ အရပ္သားအစိုးရဖြဲ.နိုင္မည္ျဖစ္သျဖင္. အေရအတြက္သည္အဓိကက်ေနေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္ ။ နွစ္ျပန္ေၾကာ္အဖြဲ.နွင္.ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ၃၃၃ ဦးကိုယ္.ဘက္ကမရွိပဲ ဒီမိုကေရစီသမၼတ မျဖစ္နိုင္ ၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမျဖစ္နိုင္ ၊ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမျဖစ္နိုင္ ။ထို.ေၾကာင္. လူျဖစ္ေစ ၊ေခြးျဖစ္ေစ ၊ေၾကာင္ျဖစ္ေစ ခလုပ္နွိပ္မဲေပးတတ္သူမွန္သမ်ွကိုျပည္သူ.ဘက္ေတာ္သားပါတီၾကီးတစ္ခုမွအမတ္မ်ားဆိုလ်ွင္ပံုေအာေထာက္ ခံၾကဖို.သည္ ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးအနာဂါတ္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးအေရးၾကီးေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္. လူကိုမၾကည္.ပဲ ပါတီကိုၾကည္.၍မဲေပးၾကပါဆိုျခင္းသည္ ယခုအခ်ိန္ (၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ )မွန္ကန္ေသာစကားျဖစ္သည္ ။ လြွတ္ေတာ္တြင္ ပါတီကိုမၾကည္.ပဲ လူေတာ္ေတြကိုခ်ည္းၾကည္.ကာေရြးခ်ယ္လိုက္လ်ွင္ေတာင္ ထိုလြွတ္ေတာ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အလြန္ျမင္.ေသာလြွတ္ေတာ္တစ္ရပ္ (ေလာေလာဆယ္၌ ) ျဖစ္လာနိုင္ဦးမည္မဟုတ္ေခ် ။ အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ လြွတ္ေတာ္၌ မည္သည္.အေရးပါေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆို တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းကမေထာက္ခံပဲ ဆံုးျဖတ္၍မရေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ဤျဖစ္စဥ္ကို ယခုမၾကာေသးမီက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပဳျပင္ေရး လြွတ္ေတာ္တြင္းဆႏၵမဲခြဲၾကစဥ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆႏၵမဲေပးသူေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ား၏မဲဆႏၵအသာစီးရခဲ.ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား(၁၆၆ ဦး) မ်ားကန္.ကြက္မဲေပးခဲ.ၾကေသာေၾကာင္. အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆိုမ်ားရွံုးနိမ္.ခဲ.ၾကသည္.သာဓကရွိျပီးသားျဖစ္သည္ ။
ထိုနမူနာအရ က်ြန္ေတာ္တို.သည္ ပါတီကိုမၾကည္.ပဲ ဟိုလူသည္လူ စသည္ျဖင္.ေကာင္းနိုးရာရာေရြးခ်ယ္၍လြွတ္ေတာ္ထဲသို. ပို.ခဲ.ျပီဆိုၾကပါစို. သမၼတေရြးပြဲမဲေပးရာတြင္ တပ္မေတာ္မွတင္သြင္းလာေသာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးကိုေထာက္ခံမဲေပးမည္. လူ ၃၃၃ ေယာက္စုမိသြားပါက ေနာက္ထပ္ငါးနွစ္တိတိ အရပ္၀တ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္စင္းခံၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုသို.မျဖစ္လိုလ်ွင္ အရပ္သားပညာတတ္အစိုးရျဖစ္ေျမာက္နိုင္သည္ဟုယံုၾကည္ယူဆသည္. ပါတီတစ္ခုကိုပံုေအာေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင္. လြွတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားအနည္းဆံုး ၃၃၃ ဦးကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ရေပမည္။ ထို ၃၃၃ ဦးက အသင္.ေတာ္ဆံုး ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းအားျဖင္. ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစကာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္လာနိုင္ခြင္.ရွိေပသည္ ( ကာခ်ဳပ္ကတိုက္ရိုက္ခန္.ေသာ ၀န္ၾကီးသံုးပါးကိုေတာ. ခ်န္ထား၍မရနိုင္ေသးေပ) ။ ထိုအရပ္သားအစိုးရသည္ အရပ္သား၀န္ၾကီးမ်ား ၊ အရပ္သားတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ၊ အရပ္သားေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ၊ အရပ္သားေရွ.ေနခ်ဳပ္ ၊ အရပ္သား သံအမတ္ၾကီးမ်ား ၊ ကိုခန္.အပ္ခြင္.ရွိျပီး တိုင္းျပည္၏ ယိုင္လဲျပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ ၊စီးပြာေရးမ႑ိဳင္ ၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေမာင္းနွင္ခြင္.ရေပမည္ ။ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္မိုးက်ေရြွကိုယ္မ်ားေရာက္လာျခင္းကိုတားဆီးနိုင္ေပလိမ္.မည္ ။၀န္ထမ္းမ်ားအဂတိလိုက္စားမွုကိုယခုထက္ပိုမိုတိုက္ဖ်က္နိုင္ေပလိမ္.မည္ ။ေသခ်ာသည္ကေတာ. အရပ္သားပညာတတ္မ်ားငါးနွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္.ရခဲ.လ်ွင္ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ(၅၃)နွစ္လံုးလံုး ျမန္မာနိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ.ေသာ စစ္အစိုးရထက္ေတာ. မ်ားစြာသာလြန္ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေပလိမ္.မည္ ။ စစ္တပ္လိုလားေသာ ဘက္ေတာ္သားမ်ားတေၾကာ.တစ္ဖန္ျပန္တက္လာလ်ွင္ေတာ.ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီး၏ဘ၀မွာဒံုရင္းဒံုရင္းျဖစ္လိမ္.မည္ ။အာဏာရွင္လက္ေဟာင္းလက္သစ္မ်ား ၊ ခရိုနီၾကီးမ်ားသာ ယခင္ကလို စားေပါက္ေခ်ာင္ျပီးရင္းေခ်ာင္ေနၾကေပလိမ္.မည္ ။ လူတစ္စုကထားစရာမရွိေအာင္ခ်မ္းသာကာလူအမ်ားစုကစားစရာမရွိေအာင္ဆင္းရဲေနၾကေပလိမ္.မည္ ။
အခ်ိဳ.ကေမးၾကသည္မွာ အခ်ိဳ.တသီးပုဂၢလအမတ္မ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ၊ပါတီငယ္ကေလးမ်ားမွ၀င္ျပိဳင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည္. အမတ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္းမဲေပးခ်င္သည္ ။ ပါတီကိုၾကည္.ပါဆိုေသာစကားအရ လူထုလိုလားေသာပါတီၾကီးတစ္ခုကိုလည္းမဲေပးခ်င္သည္ ၊ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိပါဟု ဒြိဟျဖစ္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္ ။ အဓိကမွာ လြွတ္ေတာ္တြင္းသမၼတေရြးပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားတင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးမည္.သူဆိုလ်ွင္ တသီးပုဂၢလအမတ္ကိုလည္းမဲေပးေရြးခ်ယ္နိုင္ေပသည္ ။ တသီးပုဂၢလမ်ားကလည္း လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္သမၼတေရြးေသာအခါ တပ္မေတာ္မွေရြးေသာသမၼတေလာင္းကိုမဲေပးမည္ေလာ ၊ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားေရြးခ်ယ္ေသာသမၼတေလာင္းကိုမဲေပးမည္ေလာဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ကတည္းကသဲသဲကြဲကြဲ ေျပာၾကားသင္.ေပသည္ ။ ဒီမိုကေရစီလိုလိုနွင္. သာရာဘက္သို. အခြင္.အေရးေပးသျဖင္.ကူးသြားသူ(သာကူးမ်ား)ူမျဖစ္ဖို.အေရးၾကီးေပသည္ ။ ထိုသို.အာမခံစစ္စစ္ေပးနိုင္ပါက ျပည္သူ.ဘက္ပါေသာ တသီးပုဂၢလအမတ္မ်ားကိုလည္း (ဆန္.က်င္ဘက္အုပ္စုနွင္.မေပါင္းဘူးဟုစိတ္ခ်ရသည္ဆိုလ်ွင္)မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ နွစ္သက္သလိုမဲေပးေရြးခ်ယ္နိုင္ၾကပါ၏ ။ အဓိကက်သည္ကား ျပည္သူ.ဘက္သား ၃၃၃ ေယာက္ကိုယ္.ဘက္မွာရွိဖို.ျဖစ္သည္ ။
လြွတ္ေတာ္တြင္ အျခားဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားမွာလိုအစိတ္သားအေရာအေနွာအဖြဲ.မရွိေတာ.ေသာအခါ ၊ နိုင္ငံ၏သမၼတကိုျပည္သူလူထုကတိုက္ရိုက္မဲေပးေရြးေကာက္ခြင္. ရွိလာေသာ တစ္ေန.တြင္ ေရြကူေမနွင္းတို.ေျပာသလို လူကိုပဲၾကည္.၍ မဲေပးရမည္.လြွတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေရာက္လာပါဦးမည္ ။ လြွတ္ေတာ္သည္ လြွတ္ေတာ္အလုပ္ကိုလုပ္နိုင္ေသာတစ္ေန. ၊ သမၼတသည္သမၼတအလုပ္ကိုလုပ္နိုင္ေသာတစ္ေန. ၊ တပ္မေတာ္သည္ လြွတ္ေတာ္နွင္.အစိုးရအဖြဲ.တြင္၀င္မပါေသာတစ္ေန. ၊တပ္မေတာ္နွင္.နိုင္ငံေရးပါတီၾကီးတခု ေရာေနွာမေနေတာ.ေသာတေန. တြင္ လူကိုၾကည္.ရမဲေပးရေပမည ္။ ယခုေသာ္ကား တစ္ခါလာလဲမဲျပာပုဆိုးဟူေသာစကားလို ဒီလူေတြပဲ ေဘာင္းဘီ၀တ္ကာအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ၾက ၊ ေဘာင္းဘီခ်ြတ္ကာ ပါတီတစ္ခုကိုယ္စားျပဳ၍ လြွတ္ေတာ္ထဲျပန္၀င္လာၾက ၊ ေဘာင္းဘီခ်ြတ္က ေဘာင္းဘီ၀တ္ကိုမဲေပးကာ သမၼတင္ေျမွာက္လိုက္ၾကဟူေသာ ထူးမျခားနားသံသရာ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ဒီမိုကေရစီျမတ္နိဗၹန္ကိုအကယ္စင္စစ္ေရာက္လိုၾကပါလ်ွင္ လာမည္.ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ေမာင္ျဖဴေမာင္နီ ၊ ေဒါ ္စိမ္း ၊ ေဒါ ္ျဖဴ အရိုးမ်ားေသာေခ်းခါးေသာေရြးမေနၾကပဲ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္လာနိုင္မည္.ပါတီ ကိုသာတံဆိပ္ၾကည္.၍ မဲေပးသင္.ပါေၾကာင္း ။ နွစ္ျပန္ေၾကာ္နွင္. တစ္ျပန္ေၾကာ္ျပိဳင္ရဆိုင္ရမည္ျဖစ္၍ တစ္ျပန္ေၾကာ္ဘက္ေတာ္သား ၃၃၃ ေယာက္ေနျပည္ေတာ္သို.ေရာက္ဖို.သာေလာေလာဆယ္လိုရင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။ဒီမိုကေရစီဆိုေသာအိုးၾကီးွမွာေလာေလာဆယ္ ရြဲ.ေစာင္းေနပါေသးသျဖင္. ရိုးရိုးအဖံုးနွင္.ဖံုး၍မရ စေလာင္းအရြဲ.နွင္.ဖံုးပါမွ အံ၀င္ခြင္က် Fit Size က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ လူထက္ပါတီကိုၾကည္.ကာဤတစ္ၾကိမ္တြင္ေတာ.မဲေပးၾကေစလိုေၾကာင္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုေရွ.ရွုကာေရးသားလိုက္ရပါသတည္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္
၈.၁.၂၀၁၅

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...