Saturday, August 15, 2015

"စစ္တပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ က်ဆုံးျခင္း"


လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေရွးက်ျပီး ေခတ္ေနာက္ျပန္
ဆြဲေလ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚလာဖို႕ အလားအလာမ်ားေလလို႕ ဆိုၾကပါတယ္။
အရပ္သားကို ေက်းကြၽန္လို အလုပ္လုပ္ခိုင္းျပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဓားကိုင္ ၾကီးစိုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ
ေတြထဲမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀) ေလာက္က ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဂရိစ္ေဒသက စပါတာ စစ္တပ္
ႏိုင္ငံ၊ ေရာမ စစ္တပ္ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္တိုမန္မြတ္စလင္စစ္တပ္ႏိုင္ငံ စတာေတြကို လူသိမ်ားပါတယ္။
စပါတာႏိုင္ငံဟာ စစ္ႏိုင္ဖို႕ ကိစၥကို အေရးအၾကီး
ဆုံး မူဝါဒအျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္။ စစ္တပ္အင္အား
ေကာင္းမွ ရပ္တည္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္
အတိုင္း စစ္သည္ ၾကီးစိုးတဲ့ စစ္တပ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္
တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။
သူမ်ားလုပ္စာ ေခါင္းပံု ျဖတ္စားတဲ့ စပါတာ ႏိုင္ငံ
ဟာ စစ္မႈေရးရာမွာ ထင္ရွားလာေပမယ့္ ဂရိစ္ေဒ
သတခြင္ စာေပ အႏုပညာ ထြန္းကားလာခ်ိန္မွာ
တိုးတက္မႈ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ပါတယ္။
ေအသင္ - စပါတာ (၂၇) ႏွစ္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဂရိစ္
ေဒသ တခုလုံး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပီး ေခတ္ေနာက္ျပန္
ဆြဲသြားတာမို႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး တိုးတက္မႈ
မရွိခဲ့ပါ။
စပါတာဟာ ဂရိစ္ေဒသကို ႏွစ္ (၃၀) ေက်ာ္သာ
ၾကီးစိုးႏိုင္ခဲ့ျပီး ေမွးမွိန္ သြားခဲ့တယ္။
စစ္တပ္ အားကိုးျပီး စီးပြါးရွာတဲ့ စစ္တပ္ေတြထဲမွာ
ေရာမစစ္တပ္က ထင္ရွားတယ္။ ခ်မ္းသာခ်င္လို႕
စစ္တပ္ထဲဝင္ျပီး လုယက္ တိုက္ခိုက္တဲ့ စစ္တပ္
ပါပဲ။ စစ္ႏိုင္ရာေဒသက အရပ္သားကို ဖမ္းဆီးျပီး
ကြၽန္အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ခိုင္းတဲ့ စစ္တပ္ပါ။
ေရာမတပ္သား ခ်မ္းသာလာတာကို ျမင္ရေတာ့
စစ္ထဲ ဝင္လာသူ ေပါမ်ားလာပါတယ္။
ေရာမစစ္တပ္ကလည္း အင္အား ေကာင္းေလေလ
ပိုျပီး တိုက္ခိုက္ လုယက္ ေလေလပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း
ေရာမ အင္ပါယာ တည္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့
သစၥာရွိဖို႕အတြက္ ဧကရာဇ္က စစ္ဗိုလ္ စစ္သားကို
လစာ မွန္မွန္ေပးတဲ့ အျပင္ ရက္ရက္ေရာေရာ
ဆုလာဘ္ ေပးပါတယ္။ ေဘာနပ္စ္ အထူးဆုဟာ
ငါးလစာ ဝင္ေငြ ျဖစ္ျပီး စစ္မႈထမ္းသက္ကုန္လို႕
အနားယူတဲ့အခါမွာ (၁၇) ႏွစ္စာ လစာနဲ႕ ညီမွ်
တဲ့ ဆုေငြကို ထုတ္ေပးပါေသးတယ္။
ေငြေၾကးအျပင္ ေရာမ စစ္သည္ေတာ္ေဟာင္းဟာ
အျခားအခြင့္အေရး မ်ိဳးစံုကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိပါ
တယ္။ ေရာမဧကရာဇ္ကို သစၥာရွိဖို႕ က်မ္းက်ိန္
ထားတဲ့ စစ္တပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရာမစစ္တပ္ဟာ
ေရာမဧကရာဇ္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္ သေဘာမ်ိဳး
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရာမဧကရာဇ္ကလည္း စစ္တပ္
အားကိုးျပီး ႏိုင္ငံေရး အာဏာတည္ျမဲဖို႕နဲ႕ တိုက္
ခိုက္ လုယက္ဖို႕ အျမဲတမ္း ၾကိဳးစားပါတယ္။
၁၄၅၃ ခုႏွစ္၊ ေအာ္တိုမန္မြတ္စလင္ (Ottoman
Empire) အင္ပါယာ တက္လာခ်ိန္မွာ ေရာမ
အင္ပါယာ က်ဆုံးသြားပါတယ္။
ပထမ ကမ႓ာစစ္ၾကီးအျပီး ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ ေအာ္တို
မန္ မြတ္စလင္ အင္ပါယာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး ျဗိတိသွ် ေန
မဝင္ အင္ပါယာ (The empire on which the sun
never sets) ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ေနရာတကာ စစ္တပ္ ဦးစားေပးတဲ့ "ေခတ္သစ္
စစ္တပ္ ႏိုင္ငံေတာ္" Garrison - State အယူ
အဆဟာ ေရွးေဟာင္း စစ္တပ္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕
ဆင္တူပါတယ္။
ဒုတိယကမ႓ာစစ္ မတိုင္မီက ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္တပ္
ကို အဓိက ဦးစားေပး အမႊန္းတင္ခဲ့တာကို ဆန္းစစ္
ေလ့လာရင္း စစ္တပ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ
တရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။
အဂၤလိပ္လိုေတာ့ "Garrison State Theory" လို႕
ေခၚပါတယ္။
စစ္ဗိုလ္တစု ဦးေဆာင္တဲ့ ေမဂ်ီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
ေရးေၾကာင့္ ဂ်ပန္ျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီေရာ၊ စစ္ဝါ
ဒေရာ တျပိဳင္တည္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ လႈပ္ရွားတာမ်ိဳး ခဏ ရွိခဲ့ေပ
မယ့္ စစ္ဝါဒ ေခတ္စားတာမို႕ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေတာ္
ျဖစ္လာခဲ့တာပါပဲ။
ဂ်ာမန္စစ္တပ္ပံုစံကို အတုယူျပီး ၁၈၇၈ ခုႏွစ္မွာ
စစ္ဦးစီး႒ာန (General Staff) တည္ေထာင္
လိုက္တာဟာ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ မူလအစ
ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ သီေပါမင္း နန္း
တက္ျပီး ျပိဳင္ဘက္ မင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီး
ကြပ္မ်က္တဲ့ ႏွစ္ပါပဲ။
စစ္ဦးစီး႒ာနကို ဂြန္ေရး (Gunrei) ေခၚ မဟာ
ဗ်ဴဟာ စစ္ဆင္ေရး႒ာနနဲ႕ ဂြန္ေစး (Gunsei)
ေခၚ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာန ဆိုျပီး ႒ာန ႏွစ္ခု
ခြဲထားပါတယ္။
စစ္တပ္ဟာ အရပ္သား အစိုးရရဲ့ လက္ေအာက္
ခံ မဟုတ္တဲ့အတြက္ စစ္ဦးစီး႒ာနဟာ ဘုရင္
ဧကရာဇ္နဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ပါတယ္။
၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ေမဂ်ီ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဘုရင္
ဧကရာဇ္ဟာ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ရဲ့ အၾကီး
အကဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္ဦးစီး႒ာနဟာ အစိုး
ရ ဩဇာခံ မဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ
ရပ္တည္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ စစ္မႈေရးရာ ကိစၥမွာ အစိုးရ ေျပာပိုင္
ခြင့္ မရွိဘဲ စစ္တပ္ကသာ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး
နဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပါတယ္။
ေရတပ္ဝန္ၾကီး၊ ၾကည္းတပ္ဝန္ၾကီး ရာထူးကို
အရပ္သား မယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားေပမယ့္
အရပ္သား ဝန္ၾကီးရာထူးကိုေတာ့ စစ္ဗိုလ္က
ယူႏိုင္ပါတယ္။
ျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႕ အမ်ိဳးသားဝါဒကို အလြဲသုံးစား
လုပ္ျပီး အရန္တပ္ဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီး တပ္ဖြဲ႕၊ လူ
ငယ္အဖြဲ႕ စတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အဖြဲ႕ေတြ တည္ေထာင္
ရာမွာလည္း စစ္ၾကိဳေခတ္ ဂ်ပန္ျပည္ဟာ ယေန႕
ေခတ္ ျမန္မာျပည္နဲ႕ အလြန္တူေနတာ ေတြ႕ရ
ပါတယ္။
သို႕ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ စစ္တပ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ပ်က္စီးျခင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ရေၾကာင္း
ဂ်ပန္သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့တာကို တင္ျပလိုက္
ရပါေလေတာ့သတည္း။
Andrew Soe
၁၄ ဩဂုတ္ ၂၀၁၅။
ပံု (၁ - ၃) "300" ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားမွ စပါတာ
စစ္တပ္ ႏိုင္ငံေတာ္။
ပံု (၄ - ၆) ေရာမ စစ္တပ္။
ပံု (၇ - ၉) ဂ်ပန္ စစ္တပ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...