Saturday, August 22, 2015

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၁၈)ေရမလႊမ္းေပမယ့္ ေျမလႊမ္းေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နွင့္ "ေရႊမန္း" ဗဟုိျပဳ နိုင္ငံေရး၏ က်ဆံုးခန္း
ေကအဲန္ယူ ဦးေဆာင္လွ်က္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းသံုးဖြဲ ့နွင့္ ရွမ္းတဖြဲ တို ့က တနိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳမူၾကမ္းအား လက္မွတ္ထိုးေတာ့မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာေသာအခါ က်န္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူထုအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း တစံုတရာရိုက္ခတ္မႈရွိသြားေၾကာင္းသတိျပဳမိသည္။ ရွမ္းအဖြဲ ့နွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍မည္သို ့မွ်မေျပာလိုေသာ္လည္ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီး ျပီးခဲ့သည့္ကာလ 
 ေနာက္ပိုင္းမွ
စ၍ ယေန ့တိုင္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအေျခခံတြင္ စာေရးသူနွင့္အေတာ္ပင္ နီးကပ္စြာဆက္ဆန္ခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူ အေပၚကိုမူ အတိုင္းအတာအရ ပြင့္လင္းစြာေ၀ဘန္လိုပါသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုၾကီး တရပ္လံုးအေနနွင့္လည္း စဥ္းစားခြင့္ရေစရန္ ရည္စူးသည္။


           
အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို ့အဖြဲ ့အစည္း၏ အတြင္းပိုင္းစီမံခန္ ့ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မည္သူမွ်၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိ။ ဤသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳတန္ဘိုးထားရပါမည္။ ယင္းမွာ ဘက္တဘက္ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာနွင့္ ပတ္သက္၍မူ တမ်ိဳးစဥ္းစားရန္လိုပါမည္။ ေကအဲန္ယူအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလံုး၏ နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာသည္ တခုနွင့္ဆက္
စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ အမွီသဟဲျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ေထာက္ကူပံ့ပိုးေနသည္။ တခုကိုဆြဲကိုင္လိုက္သည္နွင့္ အျခားတခု သို ့မဟုတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အမွ်င္တန္းလန္းနွင့္ ပါလာသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တခုလံုးစစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ ကရင္ျပည္နယ္သည္လည္းျငိမ္းခ်မ္းမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥတြင္မူေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ မိမိတို ့ဖာသာ မိမိတို ့ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုလွ်င္ သဘာ၀က်ပါမည္လားဟု စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သင့္ပါသည္။
ဤအေျခခံမွေန၍သံုးသပ္လွ်င္ ေတာ္လွန္စစ္ကိုနွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ေတာက္ေလွ်ာက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျပီး နိုင္ငံေရးအစဥ္အလာၾကီးမားလွသည့္ ေကအဲန္ယူတြင္ တာ၀န္ခံမႈ သံုးရပ္ရွိမည္ဟု နားလည္သည္။

            () ျပည္ေထာင္စုတနိုင္ငံလံုးအေပၚတာ၀န္ခံမႈ
            (
) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းအေပၚတာ၀န္ခံမႈ
            (
) မိမိ၏ ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုအေပၚတာ၀န္ခံမႈ

            "
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ကရင္အမ်ိဳးသားထု တခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထု
ၾကီး တရပ္လံုး အတြက္ ျဖစ္တယ္။" ဟူ၍ ေယာကၤ်ားပီသလွေသာ အသံၾကီးနွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ကာ နိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု အဆက္ဆက္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာဘိုျမကို ယေန ့ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားမေမ့ၾက ေသးဟုယံုၾကည္သည္။ ယင္းသို ့မွန္ကန္ျပတ္သားသည့္ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ယူကာေတာ္လွန္စစ္ကိုေတာက္ေလွ်ာက္
ဆင္ႏႊဲခဲ့သျဖင့္ တိုင္း၇င္းသားေပါင္းစံုလူထုနွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမ်ားက
ေကအဲန္ယူကို ေလးစားတန္ဘိုးထားခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမေခတ္ကလို လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ဦးမေဆာင္နိုင္သည္ ရွိေစဦး၊ ယင္း လမ္းေၾကာင္းမွေန၍ ေျပာင္းျပန္ခ်ိဳးေကြ ့သြားျပီး၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ သက္သက္ကို ကိုင္စြဲျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတခုလံုးအေပၚတာ၀န္ခံမႈကို အနည္းအက်ဥ္းကေလးမွ်ေတာ့ ဆက္လက္
ခံယူထားသင့္ပါသည္။ ယင္းမွာ ပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန ့က ျမန္မာ
စစ္အစိုးရနွင့္ ေကအင္ယူတဖြဲ ့တည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္နွင့္ ယခုေနာက္ဆံုးရရွိ ထား
သည့္ ၂၀၁၅ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့က တနိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္အတည္ျပဳမူၾကမ္းတို ့ကို နိုင္းယွဥ္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ မ်ားစြာကြာျခားသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ တိုးတက္မႈမ်ားစြာကို ေတြ ့နိုင္သည္။ ယင္းမွာ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈ၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။

          
မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္းခိုင္ခိုင္မာမာ လက္တြဲရပ္တည္ကာ ၀ိုင္း၀န္းစုေပါင္းၾကိဳးပမ္းၾကလွ်င္ တကယ္တန္းလက္မွတ္
ေရးထိုးသင့္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တေစာင္ ေပၚထြက္လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းနိုင္ေျခရွိေနပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ယခု ကဲ့သို ့ေဖါက္ထြက္သြားပါသနည္း။ ၁၆ ဖြဲ ့လံုးစုေပါင္းရပ္တည္ၾကမည္ဟူ၍ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ခဲ ့သည္မွာပင္ ပူပူေႏြးေႏြးရွိေနေသးသည္။ ဤသည္ကို ေကအဲန္ယူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္မ်က္ကြယ္ျပဳသနည္း။ တခုခုကို ေျပာင္းလဲဆံုးျဖတ္လိုလွ်င္လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေလာ္ခီးလာကဲ့သို ့ညီလာခံမ်ိဳးထပ္ ေခၚကာ အားလံုး
ေၾကနပ္လက္ခံေအာင္ ရွင္းျပ၊ ညွိနိုင္းၾကျပီး ပူးေပါင္းဆံုးျဖတ္ၾကလွ်င္ မေကာင္းေပဘူးလား။ ယခုေျခလွမ္းမွာျမန္မာစစ္
အစိုးရကို ယံုလြန္းစြာနွင့္ ပံုအပ္ေတာ့မည္ သေဘာေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိပါသနည္း။
(KNU/KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PCႏွင့္ RCSS) တို႕၏ ပူးတြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  လြတ္လပ္မွဳ၊ တန္းတူညီမွ်မွဳႏွင့္ တရားမွ်တမွဳတို႕ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး
ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႕ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရး အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိျပဳခ်က္မ်ား ရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းမွာ အတည္ျပဳမူၾကမ္း အခန္း () အပုိဒ္()(က) ကို ရည္ညႊန္းပံုရသည္။
ဤသည္မွာ ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအား ၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္း
ပံုေအာက္တြင္ ေပးထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း၊ တိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ နွင့္ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားမ်ား အသီးသီး ဖြဲ ့စည္းေပးထားျခင္းတို အား မီးေမာင္းထိုးျပကာ လက္ရွိျမန္မာ စစ္ အစိုးရက နိုင္ငံတကာတြင္ ရွင္းျပလွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟူသည္မွာ ကြ်ဲခ်ိဳမွ ႏြားနို ့ထြက္လာေအာင္ညွစ္ေနသလိုသာ ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုကိုလည္း ျပင္၍မရနိုင္ေတာ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ လက္ေတြ ့ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အရာမထင္ျဖစ္မႈကို ၾကည့္ရႈကာ အမ်ားစုၾကီးက လက္ခံလာၾကရပါျပီ။
အကယ္၍ အဆိုပါ အခန္း () အပုိဒ္()(က) တြင္ ေအာက္ပါစာသားမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေပးမည္ ဆိုပါ
က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႕ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရး အာမခံခ်က္ကို စာသားအားျဖင့္ ရရွိျပီဟု ဆိုနုိင္ပါမည္။
ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀
           
ရွိေသာ (ျမန္မာျပည္နယ္အပါအ၀င္) အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
          
တည္ေဆာက္သြားနိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္
          
ေရးဆြဲ၊ ျပဌာန္းက်င့္သံုးသြားမည္။
တတိယအခ်က္မွာ မိမိ၏ ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုအေပၚတာ၀န္ခံမႈ နွင့္ ဆိုင္သည္။ အတည္ျပဳမူၾကမ္းအဆင့္ မွ်ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေစာဘဦးၾကီး ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တည္းခြင့္ အား မည္သို ့ရနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္လူထုတရပ္လံုးအားရွင္းျပရန္ နွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လူထုနွင့္ လူထုအသင္း
အဖြဲ ့မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ "နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆက္ျပီးေဆြးေႏြးသြားမည္ ဟူေသာ မေရရာသည့္ အေျဖမ်ိဳးေတာ့ မေပးသင့္ပါ။
၂၀၁၂ ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ စစ္အစိုးရနွင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းနွင့္ လူထု၏ သြားေရး၊ လာေရး အဆင္ေျပလြယ္ကူသြားသည္ကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ သို ့ရာတြင္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား နွင့္ ေကအဲန္ယူ စစ္သားမ်ား အသတ္ခံရမႈမ်ား ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေကအဲန္ယူ
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ သို ့ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္ သြားလာေတြ ့ဆံု၊ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြး
ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသားလူထုအတြက္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် စာနွင့္ေပနွင့္ ေရးသား အသိ
အမွတ္ျပဳေပးအပ္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ယေန ့အထိသံုးနွစ္ခြဲေက်ာ္ရွိလာခဲ့ပါျပီ။ တဖြဲ ့ခ်င္းၾကိဳးပမ္းမႈကို တန္ဘိုးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုအတြက္မည္သည့္အရာမွ် လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာမရွိေသးပါ။ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈမွာမူ အရာ
ထင္လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။
တဘက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ အျခားတဘက္က ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ မွန္လွ်က္ရွိေနျပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ သီးျခားထြက္သြားျခင္ျပန္ပါသနည္း။ ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ တဖြဲ ့ခ်င္းစီ သို ့မဟုတ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့သံုးဖြဲ ့ေပါင္းျပီး ၾကိဳးပမ္းေစဦးေတာ့ ေနာက္
ထပ္ နွစ္ေပါင္း ၃၅ မွ်ၾကာသြားပါေစဦး၊ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ တိုးတက္နိုင္ဘြယ္မရွိ။ ယင္းမွာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ညံ့၍ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက စုေပါင္းနုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအင္အားကိုသာ ထိတ္လန္ ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို ့ျဖစ္၍ တဖြဲ ့ျခင္း (သို ့မဟုတ္) အစုငယ္တစုအေနျဖင့္သာ ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ နွစ္ပါးသြားရန္ ၾကိဳးပမ္း
မည္ ဆိုပါက ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တရပ္လံုး လက္နက္ခ်ရသည့္ အေနအထားနွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္
ဘြယ္သာ ရွိသည္။ ဤသည္ကို ရည္ညႊန္းကာ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကတေလွ်ာက္လံုး အဆက္မျပတ္ေျပာလာ
ခဲ့သည္။ ကရင္သံုးဖြဲ ့နွင့္ ရွမ္းတဖြဲ ့တို ့က လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေၾကျငာခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာျပီး မေရွးမေနွာင္း ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန ့မွာပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး အန္ဒရူးပတ္ထရစ္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ကာခ်ဳပ္
မင္းေအာင္လႈိုင္က ေအာက္ပါစကားကို ထပ္ေျပာေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။[i]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအမွန္တကယ္ လိုလားစိတ္ ရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီသြားဖို႔ ဆႏၵရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီးေနာက္ လက္နက္မ်ား စြဲကိုင္ထား၍ မရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးပါက DDRSSR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံသည္ဆုိၿပီး လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို မစြန္႔လႊတ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္နက္ကိုင္သည့္ စနစ္ကိုသာ သြားရမည္ျဖစ္တယ္။
          တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့မ်ားအား ျဖစ္နုိင္လွ်င္ လက္နက္ခ်ခိုင္းေရး၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ၄င္းတို ့ဖိနပ္ ေအာက္သို ့ဒူးေထာက္ကာ ခုိင္းတာလုပ္ရမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့ေစေရးမွ လြဲ၍ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ားတြင္ အျခားမူ၀ါဒစိုးစဥ္းမွ်မရွိ။ ေမာင္ခ်စ္သူ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္သည္ ျမန္မာစစ္အစိုး
ရကို သစၥာခံကာ ကရင္ကို ကရင္ခ်င္းသတ္ျပလိုက္သည္။ သို ့ျဖင့္ ၄င္းသည္ အရွင္ေမြး၊ေန ့ျခင္းၾကီးကာ ဓါးထက္ေနျပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ အာရွလမ္းမၾကီးတိုက္ပြဲတြင္ေတြ ့လိုက္ရသည္။ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကို ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီး သမိုင္းအစဥ္အလာရွိခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအယ္န္အယ္လ္ေအ) အား ဤဘ၀မ်ိဳးသို ့မေရာက္ေစလိုပါ။ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ၏ အနာဂါတ္အတြက္ မည္သို ့မွ်ေရရာျခင္းမရွိဘဲ လက္မွတ္သြားျပီးထုိးလိုက္ျခင္းသည္ ပါးကြက္သားလက္သို ့ဓါးဆက္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးသာ
ျဖစ္ပါမည္။
          ယင္းသို ့ေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေကအဲန္ယူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလ်င္စလို သြား
ေရာက္လက္မွတ္ထိုးျခင္ေနပါသနည္း။ ဤအေျခအေနသည္ ယခု ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ တရား၀င္ဖြင့္ပြဲက်င္းပေတာ့ မည့္ အာရွလမ္းမၾကီးနွင့္ မ်ား ဆက္စပ္ေနပါသလား။ ေလ့လာရန္လိုအပ္လာပါသည္။
စစ္အစိုးရ၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလံုးတို ့နွင့္သာမက အာဆီယံ ASEAN နိုင္ငံမ်ား နွင့္ပါ ဆက္စပ္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္အေပၚတြင္ သခၤန္းစာယူျပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ မည္သို ့ေရွာင္ရွား
သင့္သည္၊ လက္ရွိဘက္နွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မည္သို ့သေဘာတူညီမႈရွာျပီးမွသာ လက္မွတ္ထိုးသင့္သည္၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ေျမယာနွင့္ ဆက္စပ္ကာမည္သို ့အေရးယူေဆာင္
ရြက္သင့္သည္ စသည္ တို ့အားေလ့လာေဖၚေဆာင္လွ်င္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစံုတရာ ဦးတည္နိုင္ပါမည္။
အာရွလမ္းမၾကီး စီမံခ်က္အား ကုလသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဖၚေဆာင္သည္။ အာရွတိုက္ရွိ နိုင္ငံေပါင္း ၃၁ နိုင္ငံ
ကိုျဖတ္ကာ ၁၄၀ ၄၉၇ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားသည္။ ယင္းလမ္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ ဘားအံခရိုင္ တပ္မဟာ () နွင့္ တပ္မဟာ () တို ့ကို ပိုင္းျခားထားသည္။ တပ္မဟာ () ဌာနခ်ဳပ္တပ္ဖြဲ ့နွင့္ ၄င္း၏ တပ္ရင္း (၁၆) တို ့၏ ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည္။ လမ္းေဖါက္လုပ္ေရး စီမံခ်က္၏ အစပိုင္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တဖြဲ ့တည္းသာရွိျပီး ထိုေဒသကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ကို
ျဖတ္ေဖါက္ရမည့္ အစိပ္အပိုင္းအတြက္ ေကအင္ယူဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာမလာေဘာ လက္ထက္တြင္ ေအာက္ေျခ
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳခဲ့။ သို ့ျဖစ္၍ လက္ေတြ ့လမ္းေဖါက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဖၚ ေဆာင္နိုင္ခဲ့။
          ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန ့တြင္ စစ္အစိုးရနွင့္ ေကအင္ယူတို ့အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး
ထိုးခ်ဳပ္ဆိုျပီးေနာက္ပိုင္း ေကအဲန္ယူကလည္း သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္သျဖင့္ ထိုင္းလမ္းေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီ (See Sang Karmyotah Co.,Ltd.) အား သဃၤန္းညီေနာင္၊ ေကာ့ကရိတ္ ေတာင္ေျခပတ္လမ္းသစ္ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုး၇ကခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကထဲကပင္ ေဒသခံကရင္
လူထုမ်ားအတြက္ ျပသနာမ်ားတက္ေနခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ လမ္းေဖါက္လုပ္ရာနယ္ေျမတေလွွ်ာက္ရွိ ေျမသိမ္းခံရေသာ ကရင္လူထုမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္တန္ဘိုး အရ ကာလေပါက္ေစ်းနွင့္ အညီ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့။
          ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေတာ့မည့္ အာရွလမ္းမ (ျမ၀တီ၊ ေကာ့ ကရတ္) ေတာင္ပတ္
လမ္းပိုင္းအား ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို တရား၀င္ျပန္အပ္ ျပီးခ်ိန္၌ ျပသနာမ်ားတက္ရန္ တာစူလာပါေတာ့သည္။ (ျမ၀တီ၊ ေကာ့ ကရတ္) လမ္းေဟာင္းသည္ တရက္ဆင္း၊ တရက္တက္ ကားေမာင္းရျပီး သံုး နာရီ၀န္းက်င္ၾကာသည္။ လမ္းသစ္ျဖစ္ေသာ အာရွလမ္းမၾကီးသည္ ကားမ်ားေန ့စဥ္ေမာင္း၍ရျပီး မိနစ္ သံုးဆယ္ ၀န္းက်င္သာၾကသည္။ နွစ္ရက္အခ်ိန္ေပးရျပီး သံုုးနာရီၾကာေသာလမ္းကို တေန ့အတြင္း နာရီ၀က္နွင့္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ လမ္းသစ္၏ အသံုး၀င္တန္ဘိုးမွာ လမ္းေဟာင္းထက္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သာသြားပါ ေတာ့သည္။ လမ္းသစ္တြင္ ေကာက္ယူမည့္ အေကာက္ဂိတ္မ်ားသည္လည္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ေငြတိုးပါေတာ့မည္။
           ဤတြင္ စစ္အစိုးရ၏ တရားမ၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လမ္းေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခြင့္ရထားေသာ ေကအဲန္ယူ အပါ
အ၀င္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲမည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ လာပါေတာ့့
သည္။ အခြန္အေကာက္ဂိတ္ခ်ထားေရးကိစၥမ်ား နွင့္ စပ္လွ်ဥ္းျပီး အထူးသျဖင့္ (ျမန္မာစစ္အစိုးရက လက္သပ္ေမြး
ထားေသာ) ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ နွင့္ ဒီေကဘီေအ  တို ့အၾကားတြင္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေရွ ့ေတာင္တိုင္း တိုင္းမႈးက ၄င္း၏ တပ္မ်ားနွင့္ အတူ အာရွလမ္းမၾကီးအတိုင္း စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ တက္လာမည္ ဟူေသာအခါ ဒီေကဘီေအ က ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ဇြန္နွင့္ ဇူလိုင္ လမ်ားအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
             တဘက္ကေန၍ ျမန္မာစစ္တပ္ နွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို ့ေပါင္းျပီး ဒီေကဘီေအကို အာရွလမ္းမၾကီး
တ၀ိုက္မွ ေမာင္းထုတ္၊ အျခားတဘက္ကလည္း ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ ့အထြက္တြင္ ဒီေကဘီေအအား ဆက္လက္အခြန္
ေကာက္ခြင့္ေပးသည့္ နည္းျဖင့္ ညွိနိုင္းေျပလည္သြားၾကေၾကာင္းလည္း သတင္းၾကားရသည္။
          အာရွလမ္းမၾကီးျပသနာသည္ ေျမယာ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ေဒသတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လက္ေတြ ့တည္
ေဆာက္ေရးတို ့နွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဤသည္ကို မွန္ကန္စြာခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာ ရပ္တည္ ေျဖရွင္းနုိင္မွသာ ျပည္တြင္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါမည္။ သို ့မဟုတ္ ၄င္းတုိ ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အခ်င္းခ်င္းမ်ားအတြင္း ေျပလည္
ေနလွ်င္ျငိမ္ေနလိုက္ၾက၊ မေျပလည္လွ်င္ ထတိုက္လိုက္ၾက နွင့္ဆိုလွ်င္ နစ္နာဆံုးရံႈးသူမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ပါမည္။
          အာရွလမ္းမၾကီးသည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေျမယာအေပၚကို ျဖတ္သြားသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ယင္းလမ္းေပၚမွ ရရွိ
မည့္ အခြန္အေကာက္၊ အက်ိဳးအျမတ္နွင့္ ခံစားခြင့္ကို ကရင္ျပည္နယ္လူထုရသင့္သည္ အမွန္ျဖစ္သည္။ လမ္းဟူသည္
မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လမ္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းလမ္းနွင့္ ေဒသလမ္း တို ့ျဖစ္သည္။ အာရွလမ္းမၾကီးသည္ ကရင္ျပည္နယ္ကို ျဖတ္သြားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လမ္း ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္
နယ္ကို ျဖတ္ကာ အျခားျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ သာ ဤလမ္းသည္ အေရးပါေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤလမ္းမွ ရရွိမည့္ အခြန္အေကာက္၊ အက်ိဳးအျမတ္
နွင့္ ခံစားခြင့္ကို အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသားမ်ားလည္း ရယူနိုင္ခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။

         
ေကအဲန္ယူကဲ့သို ့နိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အဖြဲ ့အစည္းၾကီးသည္ အာရွလမ္းမၾကီးမွ ရရွိသည့္ အခြန္ အေကာက္၀င္ေငြကို သူခိုးေစ်းနွင့္ လက္ခံထားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ယခုအတည္ျပဳမူၾကမ္းကို လက္မွတ္မထိုးခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ အတိအလင္းသေဘာတူညီမႈရေအာင္ ညွိလွ်င္ အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ေရာ ကရင္ျပည္နယ္ေန လူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိပါမည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိျခင္း၊ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္း တို ့အား ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ က်င့္သံုးရန္ ဖိအားေပးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့မ်ားကိုယ္တုိင္ကလည္း က်င့္သံုးၾကမည္ဆိုပါက ၾကီးမားေသာ ဖိအားကို ျဖစ္ေစပါမည္။
          လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ ့အစည္းလည္ပတ္လႈပ္ရွားရန္ အတြက္ ၀င္ေငြလိုအပ္မည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ နားလည္မႈယူ၊ တိတ္တိတ္ကေလး ၾကိတ္
ကာ ၄င္းတုိ ့ေပး သမွ်ကိုသာ လက္ခံရယူေနမည္ဆိုပါက ကရင္လူထုလည္း မည္သည့္အခါတြင္မွ် ခံစားခြင့္ရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း ခ်စားမႈမ်ားလည္း ရွိလာနိုင္ပါသည္။ ကရင္လူထုကိုယ္စားလည္းေကာင္း၊ ေကအဲန္ယူ အဖြဲ  ့အစည္းကိုယ္စားလည္းေကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး၊ ရသင့္သည့္ အခ်ိဳးအစားအား အတိအလင္းေတာင္းဆို၊ လူထုကိုလည္းခ်ျပ၊ လူထုဖိအားလည္းပါလာမည္ဆိုလွ်င္ မေအာင္ျမင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။
ျပည္ေထာင္စု လမ္းမၾကီးအဆင့္ရွိေသာ အာရွလမ္းမၾကီးမွ ရသည့္ အခြန္အေကာက္ ၀င္ေငြ မ်ား၏ ေလးပံု
တပံုအား ကရင္ျပည္နယ္လူထုအတြက္သံုး၊ ေလးပံုတပံုအားအျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္သံုး၊ ေလးပံုတပံုအား ျမန္မာ
စစ္အစိုးရယူ၊ က်န္သည့္ ေလးပံုတပံုအား ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအၾကားခြဲေ၀သံုးစြဲ အစရွိသည့္ မူမ်ိဳး အေပၚအေျခခံက်င့္သံုးရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရွိေျမယာ၊ သဘာ၀သယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား ထိခိုက္ေစမည့္ အျခားစီမံခ်က္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍
လည္း အလားတူပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ သေဘာတူညီမႈရေအာင္ျပဳ၊ အတည္ျပဳမူၾကမ္းတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္း
ခ်ဳပ္ဆိုျပီးမွ လက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုပါက ကရင္လူထုအတြက္ မ်ားစြာပိုျပီး အက်ိဳးရွိပါမည္။
ထိုအခါတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိလာျပီျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္
ပါမည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္လည္းေကာင္း လက္နက္
ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေအာင္လည္း ေရွာင္နုိင္ဘြယ္ရွိပါမည္။ ယင္းအား နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးေနၾကဦး
မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအထိ ေရႊ ့ရန္မလိုပါ။
နွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈရၾကမည္ဆိုပါက အတည္ျပဳမူၾကမ္းအား လက္မွတ္ထိုးျပီးသည့္ ေန ရက္မွာပင္ စတင္ေဖၚေဆာင္ ခံစားခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရနိုင္ပါသည္။ မရရေအာင္လည္း ေဆြးေႏြးသင့္ သည္။ သို ့မွသာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ၊ ေျမယာ၊ သဘာ၀သယံဇာတ နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား  (ဗဟို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဟူေသာ အမည္ကို ခံယူလ်က္) ၄င္း တို ့တဦးတည္းသာ ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ အျမတ္
ထုတ္ျပီး အာဏာတည္ျမဲေအာင္လုပ္လိုၾကသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ားအားလည္း ဆံုးမရာက်ပါမည္။
၄င္းတို ့၏ နုတ္ကတိစကားမ်ား သက္သက္ကို မယံုၾကည္သင့္ပါ။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္ တဦး သို ့မဟုတ္ တခ်ိဳ ့မွ်က မိမိတို ့အားလက္သပ္ေမြးလိုသျဖင့္ ေခ်ာ့ျမဴထားျခင္းအေပၚတြင္လည္း မသာယာသင့္ပါ။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္ တဦး သို ့မဟုတ္ တခ်ိဳ ့မွ်ကိုသာ ေပါင္းထားသည့္ နည္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရလိမ့္
မည္ဟု မေျမွာ္မွန္းသင့္ပါ။ အားကိုးသင့္သည္မွာ ကရင္လူထုအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုးျဖစ္ပါ
မည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚလာေရးသည္သာ အခရာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
သခၤန္း စာ နွစ္ခုကို ယူနိုင္ပါသည္။ တခုမွာ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္က်ားရွင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့
တံခိုးထြားစဥ္က ေျမွာက္စားခံခဲ့ရေသာအခါ ဖုန္ၾကားရွင္အား တကယ့္ ကိုးကန္ ့လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အမႊမ္း
တင္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္အခ်င္းခ်င္းအၾကားအာဏာလုပြဲျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့ျပဳတ္က်သြားေသာအခါ ဖုန္ၾကားရွင္
မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးရာဇာသက္သက္ၾကီးအေနျဖင့္ လက္ညွိဳးထိုးကာ အျပတ္တိုက္ခံခဲ့ရသည္။
အျခားတခုမွာ ဦးေရႊမန္း၏ သာဓကျဖစ္သည္။ "လႊတ္ေတာ္အထက္မွာ မိုးေကာင္းကင္ဘဲ ရွိတယ္။" ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ကာ တံခိုးထြားခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း၏ နိုင္ငံေရးဇာတ္လမ္းသည္ နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္
မည့္ အေနအထားသို ့ဦးတည္လွ်က္ရွိေနေခ်ျပီ။ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိုင္တို ့ဂိုဏ္းက ဦးေရႊမန္းဂိုဏ္းကို အျပဳတ္တိုက္ခ်လိုက္ပါျပီ။ ဦးေရႊမန္းသည္ ရုပ္ေသးဘ၀ နွင့္ ကျပအသံုးေတာ္ခံရမည့္ အေနအထားနွင့္သာ ဘ၀ဆံုး
ဘြယ္ရွိသည္။ နိုင္ငံေရးအာဏာရရန္ လမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ဦးေရႊမန္း က်ဆုံးခန္းအတြက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု အေျခခံ
လူထုၾကီးအေနျဖင့္ ၀မ္းနည္းရန္ မရွိပါ။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္အထိ ဦးေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအေန
ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လည္ပတ္ေရးယႏၱယားၾကီးကို စြမ္းစြမ္းတမန္ေကာင္းက်ိဳးျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ရာထူးတာ၀န္မ်ား
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တေလ်ာက္လံုးအတြင္းတြင္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြက္
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ဥပေဒတခုတေလ ကိုမွ် ျပဌာန္းေပးခဲ့ ျခင္းမရွိ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုသာလွ်င္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဦးေဆာင္ ျပဌာန္းေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ ဟူ၍ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမူၾကမ္း တရပ္ေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးတီခြန္ျမတ္နွင့္ ေဒၚနန္း၀ါနဳ တို ့အား တာ၀န္ေပးခဲ့သူမွာ ဦးေရႊမန္းျဖစ္သည္။ နွစ္နွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ျပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေ၇ာက္သည့္အျပင္ ဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္ပါ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ တခုတေလမွ် ထြက္ေပၚမလာပါ။ ဖက္ဒရယ္ကို အသံကေလးထြက္ရံုမွ် ထြက္ျပခဲ့သည္။ လက္ေတြ ့တြင္မူ ဖက္ဒရယ္
စနစ္ကို ရာနုန္းျပည့္ ဆန္ ့က်င္၊ တင္းၾကပ္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အားျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆက္
လက္ၾကီးထြားေစမည့္  ဥပေဒမ်ားျပဳေပးခဲ့ရာ၌ စြမ္းစြမ္းတမန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဤမွ်အထိ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္အား အလုပ္အေၾကြးျပဳခဲ့သူကိုပင္ အာဏာလုပြဲျဖစ္လာေသာအခါ
ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိုင္
တို ့ဂိုဏ္းက မေထာက္ညွာစတမ္း ရိုက္ခ် ပစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို ့ဂိုဏ္းသည္လည္း မည္မွ်အထိ ညီညြတ္ေနမည္ဟု မည္သူမွ်မေျပာနိုင္ပါ။ 

ဦးေအာင္ထူး (လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ                         
      ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

[i] NCA,လက္မွတ္ထိုးျပီးရင္ လက္နက္ ခ်ရမည္ ဟု ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိုင္ေျပာျပီ။ (DVB)20,Aug,2015

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...