Saturday, January 24, 2015

သူ႔လိုလူမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္


““ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ President & CEO မ်ား၊ MD မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကိုယ့္ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ စီးပြားေရးပညာ၊ ေဘာဂ ေဗဒဆိုင္ရာ အသိပညာ စသည္တို႔ကို တတ္ေျမာက္ဖို႔လိုပါသလား၊ ေလ့လာဆည္းပူးဖို႔လိုပါသလား”” ဆို သည့္ေမးခြန္းကို ယေန႔စာေရး သူတို႔ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာမန္ေနဂ်ာအလႊာ အဆင့္ဆင့္ကိုေမးျမန္းခဲ့ဖူးပါသည္။

အေမးခံရေသာ အေယာက္တစ္ရာတြင္ ၁၀၁ ေယာက္ ကား ““အလြန္႔အလြန္ကိုလိုပါသည္”” ဟု ခ်က္ခ်င္းေျဖၾကားပါသည္။
၁၀၁ ဦးျဖစ္ေနျခင္းမွာ စာေရးသူလည္း တစ္ဦးပါ၀င္ေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ခ်ဳိးေရလွ်င္ ဆယ္ေခ်ာင္းပင္မျပည့္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ဆိုခ်င္ဆိုပါမည္။ ““ငါတို႔ဘာပညာမွမတတ္ဘဲ ဒီေန႔ငါတို႔ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေနတာပဲ၊ ပညာရပ္ေတြေလ့လာစရာ လိုေသးလားကြာ၊ မင္းေျပာတာေတြ မလိုပါဘူး”” ဟု ႀကိမ္း၀ါးေ
ကာင္း ႀကိမ္း၀ါးေနပါမည္။
၎င္းတို႔အတြက္ စာေရးသူေျဖစရာတစ္ခုပဲရွိပါသည္။ ၎င္းမွာ ““ခင္ဗ်ားတို႔မၾကာခင္က်ဆံုးၾကေတာ့မွာပါ”” ဟုပင္ျဖစ္ ပါသည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ရွင္းျပပါမည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္၊ စည္းႏွင့္စနစ္ ႏွင့္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ (Business Ethics) အတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္နားလည္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္တိုင္း စီးပြားေရးပညာ၊ ေဘာဂေဗဒပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ စသည့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ႏွီးႏႊယ္ေနေသာပညာရပ္မ်ား အားလံုးကို ေလ့လာလိုက္စားသိရွိနားလည္လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္ပါမွ ယေန႔ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရပန္းစားေခၚေ၀ၚေနေသာ Entrepreneur ၊ သို႔
မဟုတ္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပမည္။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ‘Entrepreneurship’ ကို ျမန္မာဘာသာသို႔လွယ္ထားသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ပညာရပ္ (တစ္နည္း) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစြန္႔စားဦးေဆာင္တီထြင္လုပ္ကိုင္ သည့္ပညာရပ္ဆိုသည္ကို “အက်ဥ္းမွ်” တင္ျပလိုပါသည္။
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ (Entrepreneur) ဆိုသည္မွာ-
၁။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ကာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈရွိရမည္။
၂။ လုပ္ငန္းသံုးမွန္သမွ် (ရင္းႏွီးပစၥည္းအပါအ၀င္) ကိုလက္ငင္း ေပါက္ေစ်းႏွင့္သာ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူျဖစ္ရပါမည္။
၃။ လုပ္ငန္းအေပၚ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္မႈေပးရပါမည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထိုးထြင္းႀကံဆမႈေပးတတ္ရပါမည္။
၄။ အ႐ံႈးႏွင့္အျမတ္ကို တာ၀န္ယူခံႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသူျဖစ္ရ ပါမည္။
၅။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္အခြန္စရိတ္ေတြကိုေပးေဆာင္ၿပီးမွ က်န္ သည္ကိုသာ ခံစားသူျဖစ္ရပါမည္။
အႏွစ္ထုတ္လုိက္လွ်င္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဂြင္ (ခြင္) သမားမဟုတ္ပါ။ ႐ိုက္စားလည္းမဟုတ္ပါ။ ေနာက္ခံ (Backing) အာဏာရွင္လည္းမရွိပါ။ လိုရင္လိုသလို၊ မလိုရင္မလို သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု “ခုန္” ေနသည့္ Jumper လည္း
မဟုတ္ပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး လူတြင္ က်ယ္လုပ္ေနသူလည္းမဟုတ္ပါ။ အခြန္ေရွာင္သူ၊ အခြန္ေလ်ာ့ ေအာင္လုပ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး အခြန္အျပည့္အ၀မေပးသူမ်ား လည္းမဟုတ္ပါ။
သို႔ျဖစ္ရာ ““စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္း စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ (Entrepreneur) မဟုတ္ပါ”” ဟုပင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆိုခ်င္ ပါသည္။
သည့္ထက္ပိုဆိုရလွ်င္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သည္ အမွန္တကယ္ပင္ စီးပြားေရးအက်င့္သိကၡာ (Busiess Ethics) ျပည့္ျပည့္၀၀ႏွင့္ ေရွ႕ကိုတည့္တည့္မတ္မတ္ (Straight Forward) သြားေနသူျဖစ္သည္မွာေသခ်ာပါသည္။
““႐ိုးသားမွန္ကန္စြာစီးပြားရွာၾကသူတုိင္း မည္သည့္ေခတ္ ကာလတြင္မဆို၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမည္”” ဆိုသည့္အခ်က္သည္ အၿမဲတန္းမွန္ကန္ေနသည့္ ပရမတၳသစၥာတရား (Absolute Truth) ဟု စာေရးသူ ခိုင္ခိုင္ မာမာ
ဆိုပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနသည့္လူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ Policy Maker တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Decision Makerတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Top Management Level
၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မည္သည့္႐ႈေထာင့္ ကေနပဲၾကည့္ၾကည့္ ၎င္းတို႔သည္ စီးပြားေရးပညာ၊ ဦးေဆာင္မႈ ပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲပညာတို႔ကို တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ မတတ္သည့္တိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္သည္အထိေတာ့ တီးမိ ေခါက္မိထားဖို
႔လိုသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
ဤေဆာင္းပါးကို လက္ရွိပူပူေႏြးေႏြးလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။ တစ္ေန႔က စာေရးသူဆီ ခ်မ္းသာေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မိတ္ေဆြတစ္ဦးေရာက္လာ ကာ ေအာက္ပါစကားေလးေျပာသြားသည္ကို စာဖတ္သူ
မ်ားအား မွ်ေ၀ပါရေစ။ ေျပာသြားသည့္ေလသံက အေတာ္ေလးကိုေဆြးေဆြး ျမည့္ျမည့္ရွိလွပါသည္။
““ဆရာေရ ကၽြန္ေတာ္ခ်မ္းသာလာတာဆရာသိတယ္ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေရ၊ ကိုယ္ကခ်မ္းသာေပမဲ့ စိတ္ကေတာ့ မိသားစု အလိုက္ မခ်မ္းသာပါဘူးဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ခ်မ္းသာလာတာဟာ ဆရာ ေျပာေျပာေနတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕သယံဇာတေတြကိုလုပ္ စားခဲ့တာေလ ဆရာသိပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ ဒီမဟုတ္တာလုပ္ခဲ့တာ ေပၚလာမလဲဆိုတာေတြးၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ဆရာရယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကလည္းေျပာလွၿပီ””။
““သူ႔လိုလူမ်ဳိး စာေရးသူတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိေန ၿပီလဲ”” ဟု စာေရးသူေတြးေနမိပါသည္။
စာေရးသူသည္ ဗဟိုသမ၀ါယမေကာလိပ္၏ (အၿငိမ္းစား) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ Myanmar Classic Group Co., Ltd. (Chigo Aircon) ၏အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ ပင္တိုင္ေဆာင္း
ပါးရွင္အျဖစ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေရးသားေနသလို စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ၁၀၁ ၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာအေမးႏွင့္ အေျဖမ်ား စေသာ လံုးခ်င္းစာအုပ္ ၁၆ အုပ္ကိုလည္း ေရးသားထားပါသည္။

ေရးသူ- ရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္) ‪#‎yemyint‬
‪#‎b2barticles‬

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...