Sunday, January 18, 2015

[ ဗု ဒၶ ၏ အ ဆံုး အ မ ေ တ ာ္ မ် ာ း - ၁ ၇ ၆ ] = ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာေစေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ား =


ေလာက၌ မည္သည့္အ ရာမွ် အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ရပ္တိုင္း ျဖစ္ရပ္တုိင္းတြင္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိသည္သာျဖစ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမဲ့ အက်ဳိး တရားဟူ၍ မရွိပါေခ်။
ပုထုဇဥ္လူသားတို႔ႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရေသာ ေလာကဓံတ ရား ရွစ္ပါးရွိပါသည္။ ထိုေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးမွာ
(၁) လာဘ္ရျခင္း၊
(၂) လာဘ္နည္း ျခင္း၊
(၃) အၿခံအရံမ်ားျခင္း၊
(၄) အၿခံအရံ နည္းျခင္း၊
(၅) ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊
(၆) ခ်ီးမြမ္းခံရ ျခင္း၊
(၇) ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၈) ဆင္းရဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါ၏။
မည္သည့္ ေလာကဓံတရားမွ် ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ အ ေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေပၚလာသည္ မဟုတ္ေခ်။ လာဘ္ရျခင္းတြင္လည္း လာဘ္ရေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတို႔ ရွိသကဲ့သို႔ လာဘ္နည္း ျခင္းတြင္လည္း လာဘ္နည္းေစေသာ အ ေၾကာင္းရင္းတို႔ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ အ ၿခံအရံမ်ားျခင္းတြင္ အၿခံအရံမ်ားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတို႔ရွိသကဲ့သို႔ အၿခံအရံနည္း ျခင္းတြင္လည္း အၿခံအရံနည္းေစေသာ အ ေၾကာင္းရင္းတို႔ ရွိပါလိမ့္မည္။
အထက္ပါဓမၼပဒတြင္ အႏႈိင္းမဲ့ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ခ်မ္းသာေစေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုအ ေၾကာင္းတရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္နာ ေသာ္ ခ်မ္းသာမႈကို ရႏုိင္ေပမည္။ ဤတြင္ ခ်မ္းသာမႈဟူသည္မွာ ဓနဥစၥာ ၾကြယ္ဝမႈကို သာ ဦးတည္ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။
စိတ္ၾကည္ လင္ခ်မ္းသာမႈကိုပါ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ႐ုပ္ ပိုင္းခ်မ္းသာမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းခ်မ္းသာမႈဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ ဓနဥစၥာသာ ခ်မ္းသာၿပီး တပူ ပင္ပင္၊ တေၾကာင့္ၾကၾကႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းသာ ေသာ္ ထိုသူကို ခ်မ္းသာသည္ဟု ဆို၍မရ ပါ။ ႐ုပ္ဝတၴဳပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးလြန္းေနလွ်င္လည္း စိတ္ ခ်မ္းသာမႈကို ရႏုိင္ရွာမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔တ ေစ ထိုခ်မ္းသာႏွစ္မ်ဳိးတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်မ္းသာမႈက ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်မ္းသာမႈထက္ ပိုမို၍ အမြန္အျမတ္ျပဳဖြယ္ တန္ဖိုးထားဖြယ္ ျဖစ္ပါ၏။
အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည့္တိုင္ စိတ္မခ်မ္းသာ ၾက။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အျပစ္မကင္းေသာ မိစၧာအာဇီဝနည္းျဖင့္ ေလာဘေဇာတိုက္ ကာ ရွာေဖြထားေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာ တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္စံုကံုလံုလင့္ကစား အထက္ပါ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သီလ၊ သဒၶါ တရား၊ ပညာတို႔တြင္ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။
အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမရွိ။ သို႔တေစ အလြန္အ မင္း ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလြန္းမႈေတာ့မရွိ။ ထို သူတို႔သည္ သမၼာအာဇီဝမႈျဖင့္ ရွာေဖြရရွိ တာကေလးႏွင့္ ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံ မွ်မွ်တတ ေန ထိုင္ကာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာေနသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ဓနဥစၥာ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈမရွိသည့္တိုင္ သီလ၊ သဒၶါတရား၊ ပညာတို႔တြင္ သက္ဝင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါ၏။
အထက္ပါအဆံုးအမ ေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ သဒၶါ
တရားရွိျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာရွိျခင္း၊ မေကာင္းမႈကိုမျပဳျခင္းတို႔
သည္ ခ်မ္းသာေစ၏ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ သီလသည္ ဗုဒၶဘာ
သာဝင္တို႔၏ က်င့္စဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါ၏။ သီလမလံုၿခံဳေသာ္ သမာ ဓိမတည္ႏုိင္။ ပညာဥာဏ္ အလင္းေရာင္ ရဖို႔ကား မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္။ ျမတ္စြာဘုရားက ဗာဟီရသုတၱန္ေဒသနာေတာ္တြင္ အယူအ ျမင္မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ သီလစင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၏ အဦးအစဟု ေဟာ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕က သီလဟူသည္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္သာ ေဆာက္တည္ေန ေသာ ရွစ္ပါးသီလကို ဆိုလိုသည္ဟု ထင္ မွတ္မွားလ်က္ရွိပါ၏။ စင္စစ္ သီလနယ္ ပယ္သည္ ဤမွ်မကပါ။ စင္စစ္ သီလဟူ သည္ အၿမဲေစာင့္ထိန္းေနရမည့္ ကိုယ္က်င့္ တရားျဖစ္ပါ၏။
သူ႔အသက္သတ္ျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၊ သူတစ္ပါးသားမယားကို ျပစ္မွား ျခင္း၊ မုသားစကား ေျပာဆိုျခင္း၊ ေသရည္ အရက္ေသာက္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ဟူေသာ ငါးပါးသီလသည္ နိစၥသီလျဖစ္ပါ သည္။ အၿမဲ ေစာင့္ထိန္းက်င့္သံုးေနရမည့္ ကိုယ္က်င့္တရားျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ျပင္ ေသရည္ အရက္၊ အဆိပ္၊ လက္နက္၊ အသား၊ လူ ေရာင္းဝယ္ျခင္းဟူေသာ မိစၧာအာဇီဝ ငါး မ်ဳိးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ အသက္ေမြးျခင္းသည္လည္း သီလပင္ျဖစ္ပါ ၏။ ဆိုရေသာ္ မိမိကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ လူႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါတို႔ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ ေစေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ လူ႔က်င့္ဝတ္ျဖစ္ပါ၏။
စင္စစ္ ကံငါးပါး လံုၿခံဳျခင္းဟူ ေသာသီလသည္ လူ႔တန္ဖိုးျဖစ္ပါ၏။ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ၏ အရင္းအျမစ္လည္း ျဖစ္ပါ၏။ တရားေစာင့္သူကို တရားက ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ပါ၏။ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို သူေဆာက္တည္ေသာ သီလက ျပန္လည္ေစာင့္ ေရွာက္ပါလိမ့္မည္။
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ထိခိုက္နစ္ နာေအာင္၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ မျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သီလႏွင့္ျပည့္စံုသူတြင္ မုန္းသူဟူ၍မရွိ။ ခ်စ္ခင္ေလးစားသူေတြ သာရွိပါသည္။ မည္သည့္ မေကာင္းမႈကိုမွ် မျပဳျခင္းသည္ ဘဝတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆံုး႐ံႈးပ်က္သုဥ္းမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေသာ ဘဝ ၏ အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒသ ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါ၏။ သီလကိုလံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေသာ္
မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးရွင္ကံုလံုဆရာေတာ္ႀကီး က ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။
''မိမိက ဘာကံမွ တကယ္တမ္း လံုၿခံဳေအာင္မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ဘဲနဲ႔ သူမ်ားဆီ သြားေတာင္းေနလို႔ကေတာ့ အပိုပဲ။ ဘုန္းႀကီး က တည့္တည့္ေျပာေနတာေနာ္။ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ တို႔မ်ား သူရသလုိရခ်င္တယ္၊ သူျဖစ္သလို ျဖစ္ခ်င္တယ္တဲ့။ အဲဒီလိုရခ်င္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ ကံငါးပါးကို တကယ္လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္း။
တကယ္ျဖစ္ခ်င္ရင္ တကယ္ လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတယ္မဟုတ္လား။''
သဒၶါတရားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားက အလွဴႀကီးေပးလွဴသူကို သာ သဒၶါတရားရွိသူဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကပါ ၏။ စင္စစ္ သဒၶါတရားဟူသည္ ရတနာသံုး တန္ႏွင့္ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။ ေက်းဇူုးေတာ္ရွင္အရွင္ ဇနကာဘိဝံသဆရာေတာ္ႀကီးက ''ျမန္မာ ေတြက အလွဴဒါန ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေပး လွဴမွ သဒၶါတရားရွိတယ္လို႔ယူဆတယ္။ သဒၶါ တရားဆုိတာ ရတနာသံုးပါးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာ ကာ ယံုၾကည္တာကို သဒၶါတရားရွိသူလို႔ဆို ရပါတယ္''ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။
အဂၤုတၱရ ပါဠိေတာ္ တတိယ၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၈၁)တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာ သာဝင္တို႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာငါးရပ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုငါးရပ္တြင္ ပထမအခ်က္မွာ ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စတုတၴ အခ်က္မွာ ေလာကီမဂၤလာကို မယံုၾကည္ ဘဲ ကံကိုသာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ယံုၾကည္ ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃ ဟူေသာ ရတနာ သံုးပါးအေပၚ၌ စြဲစြဲၿမဲၿမဲယံုၾကည္သူသည္ သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စံုသူျဖစ္ပါ၏။ သဒၶါတ ရားႏွင့္ျပည့္စံုသူသည္ စြမ္းႏိုင္သမွ် မေကာင္း မႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္မည္။ စြမ္းႏိုင္သမွ် ကု သိုလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳသည္။
အတြင္းသႏၲာန္ ၌ သဒၶါတရားတည္ကိန္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ ႏွလံုးၾကည္လင္ျဖဴစင္သည္။ စိတ္လည္းစင္ ၾကယ္၊ ကံလည္းစင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္ ထို သူ၏ ဘဝသည္လည္း စင္ၾကယ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေလေတာ့သည္။
ပညာဟူသည္ အမွားႏွင့္အမွန္၊ ဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ သုစ႐ိုက္၊ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္ ကို ကြဲကြဲျပားျပားသိႏုိင္၏။ အမွန္တရားကို ၾကည္ၾကည္လင္လင္ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ ထိုးထြင္း၍လည္း သိတတ္၏။ သိအပ္သည္ တို႔ကို သိႏိုင္စြမ္းလည္းရွိပါ၏။ စိတ္ကိုလည္း ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေစႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ စင္စစ္ ပညာသည္ ကုသိုလ္ေစတသိက္ ၂၅ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ပါ၏။
တန္ဖိုးရွိေသာ ဘဝေကာင္းဘဝ မြန္ကို တည္ေဆာက္လိုသူတိုင္းသည္ ပညာ ကို ျမတ္ႏုိးရမည္။ ပညာကုိ အၿမဲတေစရွာေဖြ သင္ၾကားဆည္းပူးေလ့လာရမည္။ ေလာက ၌ ႐ုပ္ပုိင္းဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သင္ ၾကားတတ္ေျမာက္အပ္ေသာ ပညာရွိသကဲ့ သို႔ စိတ္ပုိင္းဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သင္ၾကားဆည္းပူးအပ္ေသာ ပညာလည္းရွိ ပါ၏။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘဝအဆင့္ အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ တတ္အပ္ေသာ 'ပညာ'ကိုသာ တန္ဖိုးထားေလ့ရွိပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဘဝအတြက္ လိုအပ္ေသာပညာကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားစြာ ရွာေဖြရေကာင္းမွန္း သိသူက နည္းပါးေနပါ၏။ ဘဝရပ္တည္ေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ ပညာသည္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ စိတ္ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ကိုယ္ က်င့္တရားေကာင္းမြန္မႈအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳေသာ ဓမၼပညာလည္း လိုအပ္ပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဓမၼမွ ေပးအပ္ေသာပညာ ကား ပစၥဳပၸန္ဘဝအတြက္သာမက သံသရာ အတြက္ပါ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ဳိးကို သယ္ပိုး ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိပညာကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး တန္ဖိုးထား ေလ့လာဆည္းပူးအပ္ပါသည္။
ဗုဒၶဓမၼကို နာၾကားျခင္း၊ ဖတ္႐ႈ ျခင္း၊ ေလ့လာဖတ္မွတ္သင္အံျခင္းမွ ရအပ္ ေသာ အသိပညာသည္ စိတ္ႏွလံုးကိုသန္႔စင္ ေျပလြင္ေစပါ၏။ ေလာကဓံကို မွန္ကန္တည္ ၿငိမ္စြာ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေစပါသည္။ ေလာကီ ပညာရပ္မ်ားသည္ ဘဝရပ္တည္ေရးဆုိင္ ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေပး စြမ္းႏုိင္ပါ၏။ ေလာကုတၱရာပညာရပ္ကား စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား က ပညာသည္ ခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစ၏ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ဘုရားရွင္အသီးသီး၏ အဆံုး အမေတာ္သည္ ''မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္း မႈေဆာင္ ျဖဴေအာင္စိတ္ကုိထား''ဟူ၍ျဖစ္ ပါ၏။ လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ပင္ႀကံစည္၊ ေျပာ ဆို၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၾကရာ ျပဳသမွ်ကံသံုးပါး သည္ ေကာင္းမြန္ဖို႔လိုပါသည္။ ကံသံုးပါး ေကာင္းမွ အက်ဳိးေပးေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ကံ သံုးပါးမေကာင္းလွ်င္ အက်ဳိးေပးမေကာင္း။ မေကာင္းတာ ႀကံ၊ မေကာင္းတာ ေျပာဆို၊ မေကာင္းတာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လွ်င္ မေကာင္း က်ဳိးေတြကိုသာ ေတြ႕ႀကံဳခံစားလာရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ဘဝယ္ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေပၚမလာႏုိင္ ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေပးပါသည္။
ဘဝဝယ္ မေကာင္းက်ဳိးေတြမခံ စားရမွသာ၊ မေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေပၚမလာ မွသာ စိတ္ေပါ့ပါးၾကည္လင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ရႊင္လန္းေအးခ်မ္းပါလိမ့္မည္။ စိတ္ ခ်မ္းသာမႈသည္ ဘဝဝယ္ အေကာင္းဆံုးဆု လာဘ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမတ္စြာဘုရားက မေကာင္းမႈမျပဳျခင္း သည္ ခ်မ္းသာေစ၏ဟုေဟာေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ။
- မင္းနန္(ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားသည္။
|───────────Yangon Media Group ──────────|
|───────────Yangon Media Group ──────────|

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...