Friday, January 16, 2015

စစ္တပ္ သေဘာသဘာ၀ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို စစ္တပ္ဟာ အင္အားအႀကီးဆံုး အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္မွာ လက္နက္ေတြ၊ အမိန္႔ကိုနာခံေအာင္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးထားသူေတြ၊ စစ္ေရးအျမန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စုဖြဲ႔မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရင္႔က်က္ၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးထဲ စစ္တပ္မပါ၀င္ရဘူးဆိုတာကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အရာရွိစစ္သည္တိုင္း သိနားလည္ထားၿပီးသား။
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ္္႔ ေခတ္ေနာက္က်ဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြထဲ စစ္တပ္ပါ၀င္ဖို႔ အၿမဲလိုတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးထဲ စစ္တပ္ပါ၀င္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့့့္ရင္ ၿပီးခဲဲ႔တဲ႔ ရာစုႏွစ္လယ္ေလာက္မွာ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကတဲ႔ ႏိုင္ငံသစ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရွိသမွ် အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္္းေတြအေပၚ စစ္တပ္ဩဇာ လႊမ္းမိုးထူေထာင္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ အခ်ဳိးအေကြ႕တိုုင္းမွာ စစ္တပ္ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးရမယ္လိုု႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ရႈျမင္ပါတယ္။

တကယ္တန္းအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံအမ်ားစုရဲ႕ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ စစ္တပ္ ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္လႈႈပ္ရွားတယ္ဆိုတာ ျမင္ရခဲပါတယ္။ လူထုအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေၾကာင္းျပၿပီး ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ႔တာေတြသာ ရွိပါတယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစုိးရအဖြဲ႔တစ္ခုကို အာဏာမလႊဲေျပာင္းခင္ တိုင္းျပည္ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ စစ္တပ္က ကာလတစ္ခု ဆက္ေနရဦးမယ္လို႔  ေၾကျငာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္သမွ်  ဆြဲထားရင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုုင္ပါတယ္။

သဘာ၀အားျဖင္႔ စစ္ဗိုလ္ေတြက သူတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ႔  အရည္အခ်င္းေတြ ရွိထားသမို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲမလိုတဲ႔  ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး မိုးက်ေရႊကိုယ္ စိတ္ထားပါတယ္။ ကိုလိုနီလြတ္ေျမာက္ေရး စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ႔တဲ႔  အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ ဒီျဖစ္စဥ္အတိုင္းသြားခဲ႔ၿပီး သက္တမ္းရွည္ အာဏာရွင္ႀကီးေတြကို ေမြးထုတ္ေပးပါတယ္။ သူတုိ႔ေနာက္လိုက္ေတြက  ေနာက္ထပ္ အာဏာသိမ္းၿပီး သူတို႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ပါတယ္။

ဒါျဖင္႔ စစ္တပ္ေတြဟာ အၿမဲအဲသလို အာဏာေလာ္လီ ေဖာက္ျပားသလား။ စိတ္ေကာင္း၀င္တဲ႔ စစ္တပ္ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေရွ႕တန္းက ေတာင္းဆိုေပးတဲ႔  စစ္တပ္မ်ဳိးသား မရွိေပမဲ႔၊ အာဏာကို အလိုအေလ်ာက္  လက္လႊတ္ေပးခဲ႔တဲ႔ စစ္အစိုးရေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ခ်ီလီ၊ ဘရာဇီး စစ္အစိုးရေတြက ဒီမိုကေရစီ လိုလားေတာင္းဆိုသူေတြအတြက္ လမ္းဖြင္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႏို္င္ငံတကာက အဲဒီလို ေမွ်ာ္လင္႔ခဲဲ႔ၾကေပမဲ႔လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က  ႏို္င္ငံေရးက်ားကြက္  တစ္ကြက္ၿပီးတစ္ကြက္  ေရႊ႕တာကိုပဲ ျမင္ၾကရပါတယ္။

ေနာက္ သဘာ၀တစ္ခုက လူထုက အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီႀကီးတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္တဲ႔အခါ၊ စစ္္တပ္က အာဏာရွင္ဘက္ကလိုက္ဖို႔  ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေတာ္လွန္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ျမန္မာ႔ အေရးအခင္းနဲ႔ ၁၉၈၉  တရုတ္ျပည္  တီယန္မင္ အေရးအခင္းေတြမွာ စစ္တပ္ေတြ ရွင္းလင္းခဲ႔တာ ကမၻာသိ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ အီရန္စစ္တပ္က ဘာသာေရးအစိုးရရဲ႕ အမိန္႔ကိုလိုက္နာၿပီး ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတဲ႔ လူထုကို ရက္ရက္စက္စက္  ႏွိပ္ကြပ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဆီရီးယားႏိုင္ငံ စစ္တပ္က အာဏာရွင္ သမၼတအာဆဒ္  အမိန္႔ကို နာခံေနၿပီး၊ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ဆက္တိုက္ ဖိႏွိပ္ေနတုန္းပါပဲ။

သို႔ေသာ္  စစ္တပ္က သူတို႔  အာဏာေနရာကို စိန္ေခၚမႈရွိလာတဲ႔အခါမွာ၊ သူတု႔ိေျမွာက္စားခန္႔ထားခဲ႔တဲ႔ အာဏာရွင္ကိုေတာင္ ဆက္မေထာက္ခံေတာ႔ဘဲ လမ္းခြဲထြက္လိုက္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔  တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ႔ ဂယ္ေပါက္ပိတ္ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္႔ အေျခအေန (သို႔မဟုတ္)  သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္႔လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္တတ္ပါတယ္။  ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြ အာဏာရွင္ကို ဆြဲျဖဳတ္ခ်ေနတာကို စစ္တပ္က အသာလိုက္ပိုက္ၾကည့္  လႊတ္ေပးထားခဲ႔တဲ႔ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။

၁၉၈၃ ဖိလစ္ပိုုင္၊ ၁၉၉၈ အင္ဒိုနီးရွား၊ ၂၀၀၀ ဆားဗီးယားနဲ႔ ၂၀၀၄ ယူကရိန္းတို႔မွာ စစ္တပ္ေတြက အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ပစ္သတ္ခိုင္းမႈကို ျငင္းဆန္ၿပီး၊ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔  ပူးေပါင္းသြားပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တူနီရွားနဲ႔ အီဂ်စ္တို႔မွာလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သမၼတဘန္အလီနဲ႔ မူဘာရခ္ တုိ႔ကို ဆက္မေထာက္ခံတာေၾကာင္႔  အာဏာရွင္  ႏွစ္ဦးကို ဆႏၵျပသူေတြက  ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ  ဖိႏွိပ္မႈပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အားေပးမႈပဲျဖစ္ျဖစ္  စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အၿမဲအေရးပါေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ  ႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မွန္ကန္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစဖို႔ကလည္း အျမင္က်ယ္တဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔  စည္းရံုုးႏိုင္စြမ္းအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး တည္ေနပါတယ္။
(ဆက္ပါဦးမယ္)

ရဲျမင္႔ေက်ာ္
ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၆

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...