Saturday, November 29, 2014

ကုလသမဂၢ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ


Yangon Media Group added 2 new photos.

- L ခြန္ေနာင္
ကုလသမဂၢကို အရပ္စကားႏွင္႔ဆိုရလွ်င္ ''ဒိုင္လူႀကီး'' ဟုဆိုရမည္၊
အင္အားႀကီးေသာႏိုင္ငံမ်ားက အင္ အားငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို အင္အားသံုး က်ဴးေက်ာ္ ကြၽန္ျပဳမႈမွ ကာကြယ္ရန္ဟု အတိုဆံုးနားလည္ထားႏိုင္ ပါသည္။
မွ်တေသာ ဒိုင္လူႀကီးသာျဖစ္၍ မတရားၾသဇာ လႊမ္းမိုးခြင့္ေပးမထားေသာ ဒိုင္လူႀကီးလဲျဖစ္သည္။
တစ္ကမၻာလံုးပဋိပကၡမရွိေသာေနရာဟူ၍ မရွိ၊ ပဋိပကၡ ကို မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္၊ ေစ့စပ္ေပးႏုိင္ရန္ တာ ဝန္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုကို အမိန္႔ေပးႏိုင္ေသာ၊ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးကို ကုလသမဂၢအားေပး မထား၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ''ဘာလဲ''ဟူရာတြင္ ''ဒိုင္ လူႀကီး''သာျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ ''ဘယ္လဲ''ဟု ဆိုရာတြင္ ''မွ်မွ်တတ''ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သာျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္၍ ၾသဇာေပးရန္မဟုတ္ဟုသာ ဆိုရပါလိမ္႔မည္။
ဘန္ကီမြန္း ပဋိညာဥ္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သလား
********************************************
အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသုိ႔ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား တက္ေရာက္ခဲ႔သလို၊ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းလည္း တက္ ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမင္႔ဆံုးေသာတာ ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သမၼတကိုယ္တိုင္က ''႐ိုဟင္ဂ်ာ'' မရွိပါဟု ကမၻာကို ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ သမၼတအေနျဖင္႔လဲ သူ႔အမတ္မင္းမ်ား မည္သုိ႔ဖိ အားေပး တိုက္တြန္းေနလင္႔ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ''႐ိုဟင္ဂ်ာ'' ဟူေသာ အသံုးကို လံုးဝသံုးမသြားခဲ႔ေခ်။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ''အစၥလာမ္ဘာသာ''ကို လက္ခံ ထားပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း မရွိခဲ႔ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိုလက္ မခံထားေခ်။ တစ္သက္လံုး ေျပာခဲ႔သည္မွာ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကန္႔ကြက္သည့္အခါမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခၚေခၚ၊ ဘဂၤါလီေခၚေခၚ အေရးမႀကီးပါဘူး၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ကိုသာ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလွ်ာခ်သြားသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နဂိုက တည္းက ဘဂၤါလီဟု မသံုးခဲ႔ပါသနည္း။
ေရာမျပည္မွာေနလွ်င္ေရာမလိုသာက်င့္ႀကံသင္႔သည္။ အာရွသားျဖစ္၍ အာရွသားတို႔၏ တန္ဖိုးကိုအေလး ထားသင္႔ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ ပဋိညာဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ပါသလား။ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ တြင္
"Nothing in the Charter is to authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state" ဟု အတိအလင္း ဆိုထား ပါသည္။
''မည္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔နယ္ နိမိတ္အတြင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္အတြက္ ကုလသ မဂၢကို အခြင္႔အာဏာေပးထားျခင္း မရွိပါ''ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။
''႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိပါဘူး''ဟု တရားဝင္ ေၾကညာထား သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ''႐ိုဟင္ဂ်ာ'' ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာကို ေစာ္ကားျခင္း သာျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ျမန္မာအမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ ထိုျမန္မာအမ်ားအျပားကို နာမည္တစ္ခုခု တီထြင္၍ ကိုရီးယားဌာေန လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္လွ်င္ လက္ခံႏိုင္ပါမည္လား၊ စဥ္းစားဖို႔သာျဖစ္သည္၊
သို႔ဆိုလွ်င္ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ပဋိညာဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ရာက်သြားသည္ဟု ဆိုရပါလိမ္႔ မည္။
သက္ေသျပရန္လိုသည္
***************************
သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ က႑ျဖစ္လာသည္၊ ခု႐ႈပ္ မွ ေနာင္ရွင္းျပတ္ျပတ္ သားသားျဖစ္ၾကရန္လိုသည္ဟု ျမင္သည္။ ရာဇဝင္ေၾကာင္း အေတာ္အသင့္သိထား ေတာ႔လည္း ခက္ျပန္သည္။ အထင္ရွားဆံုး ဥပမာတစ္ခု က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရွိ၊ မရွိကို ျမန္မာတို႔အား ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္၍ေရး သားခဲ႔သည္႔ အဂၤလိပ္သမိုင္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ သူတို႔လက္ေအာက္တြင္ ေနခဲ႔ရေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္အတြင္း အေၾကာင္းေပါင္းစံု၊ အမည္ေပါင္းစံု၊ လူ မ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔ အေၾကာင္းကိုဖတ္ရပါလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္ လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလံုးကို တစ္လံုးတေလ မွ် ေတြ႕ရပါလိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ၊ ဘဂၤါလီမ်ားအေၾကာင္း ေတာ့ အနည္းငယ္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ မေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္သမိုင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ေလ႔လာ သု ေတသနျပဳခဲ႔ေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား သမိုင္းပညာရွင္ Dr. Jacques Leider ကလည္း ရခိုင္သမိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ ဂ်ာမရွိဘဲ ထိုေဝါဟာရမွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏သမိုင္း ကိုလွည့္ျဖားျခင္းမွ်သာဟုဆိုသည္။
Dr. Jacques Leider အေနျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သုိ႔ေရာက္စဥ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားေသာ မြတ္စလင္မ်ားမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ႔ပါေသး သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္ သြားလိုက္၊လာလိုက္ေနထိုင္ၾကေသာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္၊ ဘဂၤ လားေဒ႔ရွ္မွေျပးလာၿပီး ရခိုင္ေဒသတြင္း ခိုးဝင္ေနထိုင္ ေသာသူမ်ားကို လည္းေမးျမန္းရာ အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာ သို႔မ ဟုတ္ ရခိုင္စကားကိုပင္ မေျပာတတ္ၾကသူမ်ားကိုေတြ႕ရ ပါလိမ့္မည္။
ျပည္ပေနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ စည္း႐ံုး မႈေၾကာင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ႐ို ဟင္ဂ်ာဟု ေျပာင္းလဲဆိုခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို႔ ဆိုျခင္းအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ရခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုျပန္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ သမိုင္းလိမ္ၿပီး နယ္ေျမဖဲ႔ထုတ္ရန္ႀကိဳး စားသူတခ်ိဳ႕၏ အသံုးခ်ခံ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တခ်ိဳ႕ မွာ အကယ္စင္စစ္ ျမန္မာ စကားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ စကားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ၾကရပါလိမ့္ မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႔လည္းေကာင္း ခိုးဝင္လာ၍ မၾကာ ခဏ ဖမ္းမိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအေရအတြက္သည္ မနည္း ပါးလွေခ်။ ယခုထက္ထိပင္ မၾကာခဏ ဖမ္းမိေနဆဲျဖစ္ သည္။ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သည္ လူေနထူထပ္ၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မေကာင္းဘဲ ေျမနိမ္႔ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ခိုးဝင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာင္ႏွစ္ ေပါင္းရာစုတစ္ဝက္တြင္ ပင္လယ္ေရေအာက္သို႔ နယ္ ေျမတစ္ပိုင္းတစ္စေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလား ေဒ႔ရွ္သည္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားေနရသည္။
ရခိုင္ေဒသရွိ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရ ေမြးဖြားႏႈန္း မတူညီသျဖင့္ ရခိုင္လူဦးေရထက္ ဘဂၤါလီ လူဦးေရက အလြန္အမင္းပို၍မ်ားျပားေနသည့္ေနရာ မ်ားရွိလာေနသည္။ ဤအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နယ္ေျမခြဲထြက္ေရး ေဆာင္ရြက္ကာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ပညာတတ္အုပ္စုရွိေန ပါသည္။ ေဒါက္တာ ဝါကာအူဒင္အေၾကာင္းသိသူ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနၾကပါလိမ့္မည္။ ေရနံထြက္ ႏုိင္ငံ မ်ား၏ကူညီ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းလိမ္ကို ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ကာ ရခိုင္ေဒသကို ဖဲ့ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားေန ၾကေသာအုပ္စုျဖစ္သည္။
ထိုအုပ္စုသည္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ ကိုလည္း ေပါက္ေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မည္မွ်ႀကိဳး စားေနၾကၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ မည္သူေတြႏွင္႔ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ကာ မည္မွ်ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရရွိ ၾကၿပီး၊ ျပည္တြင္းမွ မည္သူတို႔ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက သိေနၾကျပန္ ပါသည္။ ပံ့ပိုးၾကသူမ်ားကိုလည္း သိေနသလို၊ ထိုသူတို႔၏ အနာဂတ္အစီအစဥ္ကိုလည္း သိရွိထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကုလသမဂၢ အသံုးခ်ခံမျဖစ္သင့္
***********************************
ကုလသမဂၢကို ေငြေၾကးအမ်ားဆံုး ေထာက္ပံ့သူ က အေမရိကန္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ OIC ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈက မ်ားစြာႀကီးထြားလာၿပီး ကုလသမဂၢအ တြင္း ၾသဇာတစ္စံုတစ္ရာႀကီးမားလာခဲ့ပါသည္။ ကုလ သမဂၢသည္ မိမိသီးျခားဝင္ေငြျဖင့္ ရပ္တည္၍မရပါ၊ ဤ အေနအထားမွ်ေလာက္သိပါလွ်င္ပင္ ကုလသမဂၢ ဘာ လဲ၊ ဘယ္လဲကို ပံုေဖာ္၍ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
လူ႔အခြင္႔အေရးဟု ဆႏၵေစာစြာေျပာလိုၾကသူမ်ား ကို ေမးခြန္းအရင္ ထုတ္ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ကမၻာလံုးျဖစ္ ပ်က္မႈမွန္သမွ်တြင္ စံႏႈန္းတူညီေသာ လူ႕အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ခဲ့ပါသလားဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ခပ္က်ယ္ က်ယ္ထုတ္ေအာ္သည့္ေနရာမ်ားရွိၿပီး၊ ျဖစ္ပ်က္မႈႀကီး မားခဲ႔ေသာ္လည္း မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္တပ္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ဘဂၤါ လီဘက္မွ လူ႔အခြင္႔အေရးဟု ဆိုလွ်င္ ဌာေနရခိုင္တို႔၏ လူ႔အခြင္႔အေရးဘက္က ဘာေၾကာင္႔မၾကည္႔ႏိုင္ၾကသလဲ ဟု ေမးရပါလိမ္႔မည္၊ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားႏႈန္းမတူသျဖင္႔ ေနာင္လာမည္႔ႏွစ္ ၅ဝ တြင္ ဌာေနရခိုင္မ်ား ျပန္၍ထြက္ ေျပးရမည္႔ အေျခအေနကို လူ႔အခြင္႔အေရးဘက္က ဘာ ေၾကာင္႔မၾကားႏိုင္၊ မစဥ္းစားႏိုင္ၾကရပါမည္နည္း။ ဧည္႔သည္ကိုစာနာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္ တြင္ အိမ္ရွင္ျပန္ထြက္ေျပးရမည္႔ အျဖစ္မ်ိဳးကိုေတာ့ မ ေရာက္ေစလိုပါ။
မရွိခဲ႔ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိုလက္ခံ၍ မရပါ၊ ဤသည္ မွာ အမ်ိဳးသားအေရး၊ ႏိုင္ငံ၏အေရး ျဖစ္ပါသည္၊၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ႕၏ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈရလိုျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုမွေမြးဖြားလာေသာ ျပႆနာ ကို ယခုအစိုးရ အေမြဆက္ခံေနရပါသည္။ ႏုိင္ငံကိုဦး ေဆာင္လိုေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏႈတ္ ဆိတ္မေနသင္႔ပါ၊ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ကိုယ္႔ပါတီ မဲရလိုမႈျဖင္႔ ေလာင္းေၾကးမျပဳသင္႔ပါ။
အီရတ္ဘက္က 'ခဲ' တစ္လံုးမွ မပစ္ခဲ႔ရပါဘဲႏွင့္ အေမရိကန္ဘက္က စစ္ဝင္တိုက္ခဲ႔ပါသည္၊ အေမရိကန္ အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ လက္ဦးမႈရယူသည့္အေနျဖင့္ စစ္တိုက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ စစ္တိုက္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္တို႔ ဆိုထားပါသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္အ က်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆိုလွ်င္ ဤသုိ႔ဤမွ်ေဆာင္ရြက္ၾက ေလ႔ရွိသည္ကို ကမၻာအႏွံ႔အျပား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
အားလံုးကို မဆိုလိုေသာ္လည္း လက္ေဝခံလူ႔အ ခြင့္အေရးသမားမ်ား ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူမ်ိဳးအနာဂတ္ျဖင့္ မလဲလွယ္ပါႏွင့္ဟု ဆိုခ်င္ပါ သည္။ သမိုင္းတရားခံထက္ အျဖစ္ဆိုးသည့္ျဖစ္ရပ္မရွိ ပါဟု ဆိုခ်င္ပါသည္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျမန္မာတို႔တလြဲ ဆံပင္ ေကာင္းတတ္ ၾကေလ႔ရွိပါသည္။ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကိုယ့္ အက်ိဳးစီးပြားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ၾကည့္တတ္ဖို႔လိုပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ သူ႔ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ဆိုင္ မႈရွိေနပါသည္။ ကုလသမဂၢသည္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း မွ်တေသာ ဒိုင္လူႀကီးသာျဖစ္သင့္ပါသည္၊ မမွ်တေသာ ဘက္လိုက္ဒိုင္လူႀကီးမျဖစ္ရပါ။ ထို႔ထက္ဆိုရလွ်င္ ႏုိင္ငံ တစ္ခု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးမႈမရွိရပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ဒိုင္ေနရာတြင္သာ ေနသင့္ သည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ သမၼတက'မရွိပါ'ဟု တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို အေလးမထားဘဲ သံုးစြဲခဲ႔ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာကို ထိပါးျခင္းႏွင္႔ ကုလ သမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေရးသားလိုပါသည္။ ။
‪#‎Democracytoday‬
(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...