Saturday, September 5, 2015

"လင္ႏွင့္ မယား၏ အေမြေၾကာင္း(၂)"
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ လင္နဲ႔မယားတို႔ရဲ႕
အေမြဆက္ခံေရး၊ အေမြခဲြေ၀ေရးအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လင္ခန္းမယားခန္း ကြာရွင္းျပတ္စဲၾကတဲ့အခါ
(ရွင္ကြဲ ကြဲၿပီး) ပစၥည္းခြဲေ၀ၾကျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။


"လင္ခန္းမယားခန္းကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း"
=====================
(ရွင္ကြဲ ကြဲျခင္း)။
ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ လင္ခန္းမယားခန္း ပ်က္ျပယ္ျခင္းမွတစ္ပါး
ရွင္ဆဲမွာ လင္မယားအျဖစ္က ပ်က္ျပယ္၊ ျပတ္စဲျခင္းအေၾကာင္း
(၃)ရပ္ရွိပါတယ္။
(က) ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္း။
(ခ) လင္ျဖစ္သူရဟန္းေဘာင္သို႔ ထာ၀ရကူးေျပာင္းျခင္း။
(ဂ) အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွဴ႕က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္
ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း။
"(က) ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း။"
- ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္လင္နဲ႔မယားဟာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူရင္
လင္မယားျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူရင္
လင္ခန္း မယားခန္း ျပတ္စဲႏုိင္ပါတယ္။
- တစ္ဘက္သတ္ကြာျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ႔ကြာျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါဘူး။

အမွဴ႕တစ္ခုမွာ -
ဒီမိန္းမကို ကၽြန္ေတာ္မွာရွိသမွ် စည္းစိမ္ေတြအကုန္ေပးပါမယ္။
လင္မယားႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းက မိမိေ၀စုလည္း စြန္႔ပါမယ္။
ေလ်ာ္ေၾကးေပးဆိုရင္လဲ ေပးပါမယ္။
ကြာၿပီးတဲ့ေနာက္ မယားစရိတ္၊ ကေလးစရိတ္ ေထာက္ပါ
ဆိုရင္လဲ ေထာက္ပါမယ္။
ကြာေပးေတာ္မူၾက ပါဆိုၿပီး တရားစြဲလာဖူးတယ္။
ကြာလိုသူ လင္ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြဟာ ကြာရွင္း
ေလာက္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွဴ႕ (၇)ခုထဲမွာ မပါဘူး။
ကြာရန္အေၾကာင္းမရွိ (မဲ႕)တဲ့အတြက္ ကြာမေပးခဲ့ပါဘူး။
အျခားဘာသာေတြမွာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။
လင္ရဲ႕ဆႏၵအရ မယားကို အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာမျပပဲ
(တလာက္)ေပးၿပီး ကြာရွင္းႏုိင္တယ္။
ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ
ကြာရွင္းျပတ္စဲၾကရင္ ႏႈတ္နဲ႔လည္း ကြာလို႔ရတယ္။
ဒါေပမဲ႔ လူရဲ႕စိတ္ဆိုတာ ယံုရတာမဟုတ္ဘူးေလ။
- မခ်စ္ႏုိင္ေတာ့လို႔၊ ေမတၱာကုန္လို႔ ကြာရွင္းၾကၿပီဆိုမွေတာ့
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မသက္ ဆုိင္ေတာ့ေၾကာင္း
သက္ေသခံစာခ်ဳပ္စာတမ္းေလးေတာ့လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။
- ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားရွိပါတယ္။ (၂၅၀) တန္တံဆိပ္ေခါင္းမွာ
ကြာရွင္း ေၾကာင္း စာရိုက္ၿပီး၊ သက္ေသႏွစ္ေယာက္ေရွ႕နဲ႔၊
တရား႐ံုးတရား သူႀကီးေရွ႕မွာလက္မွတ္ထိုးၿပီးစာခ်ဳပ္
လုပ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။
- ဒီလိုလုပ္မထားရင္၊ ေနာင္မွာတစ္ေယာက္ေယာက္
ေသတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊
ကြာရွင္းၿပီးတဲ့သူကလာၿပီးအေမြေတာင္းတတ္တယ္။
- ေျခာက္စား၊ ေဟာက္စားလုပ္ၿပီး ေနာက္ပြဲကို လာဖ်က္တတ္တယ္။
စာေရးသူတို႔ ေလာကမွာ မၾကာ ခဏေတြ႕ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ကြာၿပီးတဲ့သူကို မယံုပါနဲ႔။ ကြာတာၾကာခဲ့ၿပီမို႔ မျဖစ္ေလာက္ဘူး
မထင္ပါနဲ႔။ မျဖစ္ေသး တာပါ။

"(ခ)လင္ျဖစ္သူရဟန္းေဘာင္သို႔ထာ၀ရကူးေျပာင္းျခင္း"
- ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ မိမိရဲ႕လူ႕ဘ၀ကမိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားရဲ႕
အေမြကိုလည္း ဆက္ခံခြင့္မရွိဘူး။
- လူ႕ဘ၀က ဇနီးရဲ႕အေမြကို လည္း ဆက္ခံခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။
- ရဟန္းဆိုတာ ဒုလႅဘ၀တ္တဲ့ရဟန္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။
ထာ၀ရ ရဟန္း၀တ္သြားသူကို သာဆိုလိုပါတယ္။
- ဖိုးသူေတာ္နဲ႔ မယ္သီလတို႔ကေတာ့ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတိုင္း
(မယား၊ လင္)ရ႕ဲ အေမြဆက္ခံခြင့္ ရွိပါတယ္။

"(ဂ)အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕ေၾကာင့္ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း"
အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈ႕မွာ၊သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕(၅)မ်ဳိးနဲ႔
ႀကီးေလးေသာအိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈ႕(၂) မ်ဳိးရွိပါတယ္။
အထက္အပိုဒ္(၁)အရ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းရင္ျဖစ္ေစ၊
သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕ေၾကာင့္ကြာရွင္းရင္ျဖစ္ေစ၊
ပစၥည္းခြဲေ၀ တဲ့မူဟာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။
*** ႀကီးေလးေသာအိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕ေၾကာင့္
ကြာရွင္းခြင့္ရရင္ေတာ့ က်ဴးလြန္သူ (အျပစ္ရွိသူ) ဟာ
လင္မယားႏွစ္ဦးပုိင္ ပစၥည္းအေပၚက ဘာေ၀စုမွမရဘဲ
အ၀တ္တစ္ထည္၊ ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ ကြာရွင္းေပးရပါတယ္။ ***

အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕ေၾကာင့္ကြာခ်င္တယ္ဆိုရင္၊
- တရား႐ုံးမွာ ကြာလိုမႈ႕ စြဲဆိုရပါတယ္။
- ဒါေၾကာင့္ေရွ႕ေနမ်ားထံကို အမႈ႔အပ္ၾကပါတယ္။
- ေရွ႕ေနက ကြာရန္လုံေလာက္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ
ရွိ/မရွိ ေဖၚထုတ္ေမးျမန္းရပါတယ္။
- ကြာလိုသူေတြမွာ ႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္း ဘာရွိသလဲ
ေမးျမန္းရပါတယ္။
- ပစၥည္းရွိရင္ ပစၥည္းခြဲေ၀ေပးေစလိုမွ် တစ္ပါတည္း
တရားစြဲရပါတယ္။
- ကြာလိုမႈ႕ ႏွင့္ ပစၥည္း ခြဲေ၀ေပးေစ လိုမႈ႕ဆိုၿပီး
သက္သာခြင့္(၂)ရပ္ေပါင္းၿပီး တရားစြဲဆိုရတယ္။
- ကြာလိုမႈအတြက္ ႐ုံးခြန္ေတာ္ တံဆိပ္ေခါင္း (၄၀၀၀)
ကပ္ရတယ္။
- ပစၥည္းခြဲေ၀ေပးေစလိုမွဴ႕အတြက္ မိမိရမဲ့ေ၀စုအေပၚ
ထိုက္သင့္တဲ့႐ုံးခြန္ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ ရတယ္။
ဥပမာ -
လင္မယား ႏွစ္ဦးပိုင္အိမ္က သိန္း(၂၀၀၀)တန္တယ္။
မိမိေ၀စုက သိန္း (၁၀၀၀) ဆိုရင္၊
သိန္း (၁၀၀၀)အေပၚမွာ (၀.၅) % ရာခိုင္ ႏႈန္း
႐ုံးခြန္ (၅)သိန္း ထမ္းေဆာင္ရတယ္။
တရား႐ုံးက ကြာရွင္းခြင့္နဲ႔ ပစၥည္းခြဲေ၀ေပးေစလိုမႈ
ဒီကရီခ်ေပးတယ္။
ဒါဆိုရင္ ဒီလင္နဲ႔မယားဟာ လြတ္လပ္သူေတြျဖစ္ သြားၿပီ။

"ပစၥည္းခြဲေ၀ျခင္း"
လင္နဲ႔မယား သေဘာတူကြာရွင္းရင္ျဖစ္ေစ၊
သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွဴ႕ေၾကာင့္ကြာရွင္းရင္ျဖစ္ေစ
ပစၥည္းကိုေအာက္ ပါအတိုင္း ခြဲေ၀ေပးရတယ္။
(က) ခန္း၀င္ပစၥည္း၊ ႏွစ္ပါးစံုပစၥည္း၊
သာမန္လက္ထပ္ပြား ပစၥည္းေတြကို လင္နဲ႔မယား
အညီအမွ်ခြဲေ၀ ယူရတယ္။
(ခ) ပါရင္းပစၥည္း၊ အေမြရလက္ထပ္ပြား ပစၥည္းအေပၚမွာ
ပါလာသူ၊ အေမြရသူက (၂/၃)ပံု၊ က်န္သူက(၁/၃)ရတယ္။
ကိုျဖဴ - ကြာရွင္းေစ-ဆိုၿပီး တရားရံုးက ဒီကရီခ်လိုက္ရင္၊
ဒီလူေတြဟာ လြတ္လပ္သူေတြျဖစ္ သြားၾကၿပီး
ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ ရသလားဆရာ။ (ဟုတ္ကဲ့)
ဒီတရားရံုးက ခ်လိုက္တဲ့ ကြာေစ စီရင္ခ်က္ကို
အေပၚအယူခံရံုးက ပယ္ဖ်က္လုိက္ရင္ေရာ ဘယ္လိုလဲဆရာ။
ယူတီေက - ေအာက္တရားရံုးက ကြာေစလို႔ ဒီကရီခ်လိုက္ရင္၊
အဲဒီေန႔ကစၿပီး လြတ္လပ္သူပဲ။
အယူခံရံုးက မကြာေစနဲ႔ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္
အဲဒီေန႔ကစၿပီး (ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲ) လင္မယားျပန္ျဖစ္သြား
ျပန္တယ္။ လင္ရိွမယား ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။
ကိုျဖဴ - ေအာက္ရံုးက ကြာေစ အမိန္႔ရလို႔
ေနာက္ေယာက်ၤားယူလိုက္တယ္။
အေပၚရံုးက ကြာေစအမိန္႔ကို ျပန္ပယ္ဖ်က္လိုက္တယ္။
ေနာက္ယူတဲ့လူ မယားခိုးမႈ ျဖစ္မလားဆရာ။
မယားျပန္ေပး ရမွာလား။
ယူတီေက - ေအာက္ရံုးရဲ႕ ကြာေစ ဒီကရီခ်တဲ့ေန႔နဲ႔
အေပၚရံုးက မကြာေစနဲ႔ ဒီကရီခ်တဲ့ေန႔ အၾကား
ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ဟာ “ကြာေစ” ဒီကရီအမိန္႔တည္ေနစဥ္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္လို႔ အျပစ္မရိွပါဘူး။
သူ႕မယား ျပန္ျဖစ္သြားရင္ေတာ့၊ ေနာက္လူနဲ႔
ထိမ္းျမားျခင္းဟာ ပ်က္ျပယ္သြားျပန္တယ္။
ဆက္ၿပီး ေပါင္းသင္းလို႔ တရားမ၀င္ေတာ့ဘူး။
ကိုျဖဴ - ဒုတိယလူနဲ႔ေပါင္းသင္းတဲ့ကာလမွာ
ကေလးေတြရိွလာရင္၊ ကေလးေမြးလာရင္ေရာ
ဘယ္သူ႕မွာ တာ၀န္ ရိွသလဲဆရာ။
ယူတီေက - (အင္ -) (ဒုတိယလူ - လား)
(တရားသူႀကီး - လား)
UTK (မဟာဝိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ ဥပေဒ)
credit - Aung Soe (Pyay)
via ဆရာဦးထြန္းၾကည္(မဟာ၀ိဇၨာ၊သိပၸံ၊ဥပေဒ)
"လင္ႏွင့္ မယား၏ အေမြေၾကာင္း (၁)"

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...