Friday, February 13, 2015

လက္ခံႏုိင္စြမ္း (Acceptability)


(လက္ခံႏုိင္တတ္ျခင္းသည္လူတေယာက္၏တန္းဖုိးၾကီးေသာအရည္ခ်င္းေကာင္းတခုျဖစ္သည္)
ျခင္းရာခပ္သိမ္းတုိ့ျဖင့္ေရာက္ျပြန္းေနထုိင္ရသည့္က်ႏုပ္တုိ့လူသားမ်ားသည္မည္မွ်မ်ားျပားသည္ဟုခ်င့္ခ်ိန္မရသည့္အေရအတြက္အားျဖင့္မ်ားျပားေသာလူတုိ့၏အေျခအေနတုိ့ျဖင့္ထိေတြ့ၾကရသည္၊သုိ့ဆုိလင့္ကစားေတ့ဆုိက္လာမိသည့္ထုိသည့္ျခင္းရာတခုအေပၚမိမိတုိ့အေနျဖင့္စက္ဟပ္မိဖုိ့ႏွင့္နားလည္ႏုိင္စြမ္းတုိ့သည္အထူးလုိအပ္ပါသည္၊ထိုသည္တုိ့ထက္အေရးပါသည့္လူတေယာက္အတြက္အလြန္အဖုိးထုိက္သည့္အရည္အေသြးမည္ေသာ”လက္ခံႏုိင္သည့္စြမ္းရည္”သည္လူတေယာက္၏တန္းဖုိးၾကီးေသာအရည္အခ်င္းေကာင္းတရပ္မည္ေပသည္၊၊
ျမတ္ဗုဒၶသည္က်ႏုပ္တုိ့အား(ဆုိးသည္ေကာင္းသည္)မည္သုိ့ျဖစ္ေနေစကာမူသာသနာတြင္းသုိ့သြတ္သြင္းလက္ခံခဲ့ေပ၏၊ျမတ္ဗုဒၶသည္အဂၤုလိမာလမည္သုိ့ေပေတေနေစခဲ့ကာမူလက္ခံခဲ့ေပ၏၊ထုိ့အတူျမတ္ဗုဒၶသည္ႏုစဥ္ဘဝကဆုိးသြန္းခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိမကြယ္မဝွက္ဝဋ္ေၾကြးဟူသည္တုိ့ျဖင့္တေသြမတိမ္းလက္ခံခဲ့ေပသည္မဟုတ္ေလာ၊သည္ေခါင္းစီးသုိ့ခ်ဥ္းကပ္မိရာဝယ္ စာဖတ္သူတုိ့ နားလည္ေကာက္ ခ်က္ ခ်ရာ၌ စိတ္ကုိဇေဝဇဝါျဖစ္ႏုိင္ေပသည္၊သည္ေခါင္းစီးျဖင့္က်ဳႏုပ္ဆုိလုိသည္မွာေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစအေကာင္းဘက္မွလက္ခံရမည္ဟုဇြတ္ဆန္သည့္တပ္အပ္သ႑ာန္ကုိမေဆာင္ပါ၊သခ်ၤာသေဘာအရရလာဒ္ကုိသာေက်နပ္စြာလက္ခံရမည္ဟုဆုိလုိပါသည္၊၊

သခ်ၤာသေဘာအရရလာဒ္ဆုိသည္မွာအေပါင္းမွလာသည္လည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သလုိအႏွုတ္မွရသည့္ရလာဒ္သည္လည္းျဖစ္တန္ရာ၏၊ဤသည္ကားအေပါင္းရလာဒ္ျဖစ္သည့္အတြက္ငါလက္ခံ၏၊ဤသည္ကျဖင့္အႏွုတ္ရလာဒ္မုိ့ငါလက္မခံဆုိသည့္သေဘာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ဟုအၾကံျပဳထားျခင္းမည္ပါသည္၊ေကာင္းသည္မည္ေသာအရာကုိလက္ခံရာ၌ေကာင္းသည္မည္လုိ့လက္ခံသည္ဟုေယဘုယ်ယူဆႏုိင္ေပသည္၊ဆုိးသည္မည္ေသာအရာကုိဤသည္ကမေကာင္းလက္မခံဟုဆုိၾကသည္၊ဤ၌က်ႏုပ္ဆုိလုိသည္မွာထုိConceptမ်ားမဟုတ္ၾကေပ၊Adimissabilityသည္သေဘာထားၾကီးသူ၊စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျမင့္ျမတ္သူတု့ိႏွင့္အေျမာ္အျမင္က်ယ္ျပန့္လာသူတို့၌သာအေတြ့မ်ားေသာေၾကာင့္ထုိအရည္အခ်င္းသည္လူတေယာက္အတြက္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအရည္ခ်င္းတခုမည္ပါသည္၊၊
က်ႏုပ္ေရးသားသည့္အယူအဆသည္အေတြးအေခၚႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းအလ်ဥ္းကင္းျပီးအေတြးအျမင္ျဖင့္သာတုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေစမည္ဟုယူဆပါသည္၊အေတြးအေခၚဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ကုိယ္ပုိင္မျဖစ္ေသးေသာတကၠိကေဗဒျဖင့္ဆက္စပ္မည္ျဖစ္ျပီးအေတြးအျမင္ဆုိသည့္စကားရပ္၌ကားကုိယ္တုိင္ဟူသည့္ဒႆနိကေဗဒျဖင့္တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနမည္၊အေတြးအျမင္သည္မိမိဥာဏ္၏ကြန့္ျမဴးျခင္းေပါင္းစပ္လ်က္သားပါဝင္ေနေပသည္၊အေတြးအျမင္သည္အေတြးအေခၚဆုိသည္၏ရလာဒ္မည္သည္ဆုိကလည္းမွားအံမထင္၊အေတြးစတခုကုိကုိယ္ပုိင္အျမင္ျဖစ္ဖုိ့လုိအပ္ေပသည္၊သည္ေခါင္းစီးကုိခ်ဥ္းကပ္မိရာဝယ္မိမိတို့မည္မွ်အေျမာ္အျမင္ၾကီးျမင့္လာျပီဆုိသည္ကုိထင္ဟပ္ေစမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္၊ျမတ္ဗုဒၶသည္ပင္ကုိယ္တုိင္ေျမာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္း၊ကုိယ္ပုိင္အားထုတ္ျခင္းတုိ့ျဖင့္နိဗၺာန္ေရႊျပည္ျမတ္သုိ့တက္လွမ္းဖုိ့အားေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊
အေနာက္ႏုိင္ငံသားတုိ့သည္ဤအရည္အေသြးမ်ဳိး(လက္ခံတတ္သည့္အရည္အခ်င္း)ကုိ၂၀ရာစုအစကတည္းစတင္တည္ေထာင္လာၾကသည္ဟုယူဆရသည္၊ထုိသူတုိ့သည္ေရွးယခင္ကက်ႏုပ္တုိ့အေရွးတုိင္းသားမ်ားထက္စာပီဆိုင္ရာႏွင့္သေဘာသဘာဝအယူအဆတုိ့တြင္မ်ားစြာနိမ့္က်ခဲ့ၾကသည္ကုိျငင္းပယ္လုိ့မရေပ၊ကမၻာၾကီးအေၾကာင္းစတင္ေတြးေတာခဲ့ၾကသူမ်ားသည္လည္းအစဦးစြာအေရွးတုိင္းသားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္၊စၾကာဝဠာအေၾကာင္းလူသားမ်ားသိရွိေအာင္ပုံေဖၚခဲ့ၾကသည္မွာလည္းအေနာက္တုိင္းသားမ်ားထက္အစဦးစြာအေရွးတုိင္းသားမ်ားေရွးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္၊တဦးခ်င္း၌လက္ခံတတ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ဳိးကုိရရွိေအာင္အေနာက္တုိင္းသားတုိ့သည္(နားေထာင္ေပးျခင္း)ကစတင္သည္ဟုဆုိခ်င္ပါသည္၊အေနာက္တုိင္းစကားရုိးစကားထာအရ”တဘက္သားစကားကုိလုိလုိလားလားနားေထာင္ေပးပါ”ဟူသည္လူမွဳ့ေရးနယ္ပယ္တြင္မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္၊ထုိသုိ့အျခားတဘက္အေျခအေနကုိလက္ခံေပးနားေထာင္ေပးျခင္းသည္ပင္လူတေယာက္ကုိတေယာက္ကလက္ခံေပးတတ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ဳိးရရွိလာေစသည္ဟုထင္ျမင္မိသည္၊၊
ေခါင္းစီးအေပၚ၌အဓိကမိမိေျပာလုိသည့္Messageကုိေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ေကာက္ႏွုတ္ခ်က္တုိ့ျဖင့္သိႏုိင္ပါသည္၊၊
ဆက္လက္ဖတ္ရွဳ့ရန္.......
ဦးဝဏၰသိရီ
(10 January, 2015)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...