Wednesday, October 14, 2015

"ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္း"

U Tun Kyi

ကိုျဖဴ ။ ။ “ဥပေဒစကား” ေတြကို သာမန္ျပည္သူေတြ ဖတ္ၾကည္လို႔နားမလည္ဘူးဆရာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
ယူတီေက ။ ။ ဘာသာစကား (LANGUAGE) ေတြမွာ၊ အရပ္သံုးစကားဟာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာစကား ဥပေဒေရးရာ စကား (LEGAL LANGUAGE) ေတြနဲ႔ မတူဘူးဗ်။ ဥပေဒဆိုင္ရာဘာသာစကားမွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိလာတဲ့ပံုစံ၊ အေရးအသား အသံုးအႏႈန္းေတြ ကို သိပ္မျပင္ၾကဘူး။
အရပ္သံုးစကားကေတာ့ (LIVING LANGUAGE)ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလ အေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလာၿပီး လူသားေတြ ေန႔စဥ္ထိေတြ႕အသံုးခ်လာၾကတယ္။ ဥပေဒစကားရပ္ေတြဟာ ေျဖးေျဖးခ်င္းဖတ္ရတယ္။ တစ္လံုးခ်င္း အဓိပၸါယ္ကိုလည္း သိေအာင္ဖတ္ရတယ္။ ေရွ႕ေနာက္စကားစဥ္၊ စကားဆက္ကိုလည္း ၾကည့္ရတယ္။ အေပၚယံရွပ္ၿပီး ဖတ္လိုက္လို႔မရဘူး။ တစ္လံုးခ်င္းလည္း ေကာက္ယူဖြင့္ဆိုရပါတယ္။
ဥပမာ (၁)။ ေထာင္္ဒဏ္(၇)ႏွစ္ထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏိုင္သည္ - လို႔ျပဌာန္းထားရင္၊ (ျဖစ္ေစ) ဆိုတဲ့ (OR) (သို႔မဟုတ္)ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုသိရပါမယ္။ ျဖစ္ေစ/သို႔မဟုတ္ (OR) ဆိုတာဟာ၊ ဒါျဖစ္ေစ/ ဒါျဖစ္ေစ/ ဒါျဖစ္ေစ - တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပဌာန္းခ်က္အရ ဆိုရင္၊ ေထာင္ဒဏ္(၇) ႏွစ္ထိခ်မွတ္ႏိုင္တယ္။ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္သက္္သက္္ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္။ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ေရာေငြဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရပါတယ္။
ဥပမာ (၂)။ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္အျပင္ (AND) ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္ - လို႔ျပဌာန္းထားရင္၊ ေထာင္ဒဏ္ဟာ (မခ်မေနရျပစ္ဒဏ္) ျဖစ္တယ္။ (AND) ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္တယ္။ (အျပင္)လို႔ ေရးထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးမွာ ဒဏ္ေငြသက္သက္ ခ်မွတ္လို႔မရဘူး။ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ တရားသူႀကီးကို အေရးယူလိမ့္မယ္၊ ေထာင္ဒဏ္ဟာမေပးမေနရ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္တယ္။
ဒီလို “ဥပေဒစကားရပ္” ေတြကို အမ်ားျပည္သူနားလည္စြမ္းရွိမရွိနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေလး တစ္ခုျပဳလုပ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီက ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ “ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ “ မူရင္းျပဌာန္းခ်က္ (ပုဒ္မ-၁-မွ-၂၁)ကို ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို ေ၀ငွေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၅) မိနစ္ဖတ္႐ႈေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွွ ဒီဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သက္ဆိုင္သူ တားျမစ္ခ်က္၊ ျပစ္မႈ႕နဲ႔ျပစ္ဒဏ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္၊ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ စံ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္တို႔နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ျခင္း စတာေတြကို ေမးျမန္ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ သာမန္ျပည္သူ(၈)ေယာက္၊ ေရွ႕ေနႀကီး(၇)ေယာက္န႔ဲ ဥပေဒျပဳအမတ္ (၄)ေယာက္တို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ သေဘာထားမပါ၀င္ ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။
ယူတီေက ။ ။ ဆရာတို႔ ဒီဥပေဒ ဘယ္ေန႔ကျပဌာန္း အတည္ျဖစ္ပါသလဲဆရာ။
အားလံုးေျဖ ။ ။ (ထုတ္ျပန္ ေၾကညာတဲ့ေန႔) (၃၁-၈-၂၀၁၅)ေန႔။
ယူတီေက ။ ။ ဒီျပဌာန္းခ်က္ဟာ ဘယ္လူမ်ိဳး ေတြနဲ႔သက္ဆုိုင္ပါသလဲဆရာတို႔။
ေျဖ (၁) ဒီႏိုင္ငံမွာေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ (ရွမ္း၊ကခ်င္၊ဗမာ၊မြန္- စသည္)
(၂) ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ (ႏိုင္၊ဧည့္၊ျပဳ)
(၃) ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္စဥ္ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ထိမ္းျမားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။
(၄) ေနထိုင္သူဆိုတာ ယာယီေနေန၊ အၿမဲတန္းေနေန သက္ဆိုင္ပါတယ္။
(၅) ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ဒီႏိုင္ငံသား (ႏိုင္၊ဧည့္၊ျပဳ) အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။
(၆) အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက္်ားေရာ၊ မိန္းမပါသက္ဆိုင္ပါတယ္။ (က်ား + မ)
ယူတီေက ။ ။ ဒီျပဌာန္းခ်က္ဟာ ဘယ္ဘာသာ၀င္ ေတြနဲ႔သက္ဆိုင္သလဲ။
ေျဖ။ (၁) ဘယ္ဘာသာ၀င္လို႔ ေရးမထားဘူးဗ်။
(၂) ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အတြက္လို႔ေရး မထားဘူးဗ်။
(၃) ဒါဆိုရင္ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ မဟာေမဒင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္နဲ႔ အျခားဘာသာ၊ ဘာသာမဲ့ေတြအားလံုး ဆုိုင္တယ္ထင္တယ္။
(၄) ဘယ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံကလာလာ၊ ဒီႏိုင္ငံကို ယာယီ၊ အၿမဲေရာက္ရွိ၊ ေနထိုင္တဲ့(က်ား/မ) အိမ္ေထာင္သည္ အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္။
ယူတီေက ။ ။ ဥပေဒက ဘာကို အဓိကျပဌာန္းလိုက္တာလဲဗ်။
ေျဖ။ (၁) မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ဒီႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္ထိမ္းျမားႏိုင္တယ္တဲ့။
(၂) ဒီဥပေဒအာဏာတည္တဲ့ေန႔ (၃၁-၈-၂၀၁၅) ေန႔ကစၿပီး ထိမ္းျမားရာမွာ “ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ” သာတရား၀င္တယ္တဲ့။ (တစ္လင္မယားအမ်ား)၊ (တစ္မယားလင္အမ်ား) ထိမ္းျမားလို႔မရဘူးတဲ့။
(၃) ဒါဆိုရင္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဟာ မယားတစ္ေယာက္ကိုဘဲ တရား၀င္ထိမ္းျမားလို႔ရတယ္ထင္တာပဲ။
(၄) အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားလို႔မရေတာ့ဘူး။
(၅) မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာအရ တစ္ေယာက္ထက္ပိုယူခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ယူလို႔ မရေတာ့ဘူး။ (ဥပမာ-မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအရ မယားေလးေယာက္ယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဒီႏိုင္ငံမွာ ယူလို႔မရေတာ့ဘူး)
(၆) ၃၁-၈၂၀၁၅ ေန႔မတိုင္မီက (၃-၄)ေယာက္ယူၿပီးသားဆုိရင္ေတာ့၊ မပ်က္ျပယ္ဘူး။ အျပစ္မရွိဘူး။
(၇) အဲ့ဒီေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အိမ္ေထာင္သည္ဟာ ေနာက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မလုပ္ရဘူး။ ျပစ္မွဳ႕ေျမာက္ တယ္တဲ့။
(၈) အိမ္ေထာင္သည္ဟာ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရဘူး။ တရားမ၀င္ေနထိုင္ ေပါင္းသင္းျခင္း လည္းမလုပ္ရဘူးတဲ့။
(၉) တရားမ၀င္ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ျခင္း အေၾကာင္းကို အဲဒီဥပေဒမွာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မထားဘူးဗ်။
(၁၀) အိမ္ေထာင္သည္ (က်ား/မ)ဟာ အျခား(က်ား/မ)နဲ႔ လင္မယားအျဖစ္ မေနထိုင္ရဘူး။ မေပါင္းသင္း ရဘူးတဲ့။
အရပ္သား အသိအရဆိုရင္ (ေပါင္းသင္းစပ္ယွက္)မႈ မျပဳရဘူးလို႔ ထင္တာပဲ။ အတူမအိပ္ရဘူး ေျပာတာပါ။
(၁၁) ဒါဆိုရင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက္်ားဟာ အျခားမည္သည့္ မိန္းမနဲ႔မွ အတူမအိပ္ရဘူးထင္တာပဲ။ အေဖာ္၊ ရည္းစား၊ လိင္လုပ္သား (ျပည့္တန္ဆာ) စတာေတြနဲ႔အတူ မအိပ္ရဘူး၊ အိပ္ခဲ့ရင္ ျပစ္မႈေျမာက္တယ္တဲ့။ ပုဒ္မ-၁၃ အရ (၇)ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္တဲ့။ ဒါဆို ေထာင္မခ်မေနရ - ခ်ရမဲ့ျပစ္မႈပဲ။
ယူတီေက ။ ။ အိမ္ေထာင္သည္ (က်ား/မ)က လူပ်ိဳပါ၊ အပ်ိဳပါေျပာၿပီး ထိမ္းျမားခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။
(၁) ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္တဲ့ဆရာ။
(၂) မိန္းကေလးက အရင္ကလူတစ္ေယာက္နဲ႔ လိုက္ေျပးၿပီး လက္ထပ္္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားခဲ့ဘူးရင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေျပာရမွာတဲ့။ လိုက္ေျပးဘူးတာ ထိန္ခ်န္ရင္ဒီမိန္းကေလး (၁၀)ႏွစ္ပဲ။
(၃) မယားႀကီးကို ကြာၿပီးပါၿပီ ညာေျပာတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက္်ားလည္း (၁၀)ႏွစ္ပဲ။
(၄) ကြာၿပီးသားပါဆိုတဲ့ စကားကို ေထာက္ခံ၊ လိမ္ညာ၊ ေျပာဆိုေပးတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ (က်ား/မ)ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ၊ ေအာင္သြယ္ေတြလည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၀၉/၁၁၄ အရ၊ အားေပးကူညီမႈ ေျမာက္တယ္။ အဲဒီလူေတြကိုလည္း ပုဒ္မ-၁၇/၁၀၉ အရ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ ခ်ရမွာပဲ။ အားေပးသူနဲ႔ က်ဴးလြန္သူဟာ ျပစ္ဒဏ္ထပ္တူက်ခံရမယ္။
ယူတီေက ။ ။ ပုဒ္မ (၁၀) (၁၂) (၁၃)နဲ႔ ပုဒ္မ(၁၇) ဘာကြာသလဲ။
ေျဖ (၁) ပုဒ္မ (၁၀)၊ (၁၂)တားျမစ္ခ်က္က၊ အိမ္ေထာင္သည္ဟာေနာက္ (က်ား/မ)ကို မထိမ္းျမားေပမယ့္၊ အတူအိပ္္ရင္ ျပစ္မႈေျမာက္တယ္။ (၇)ႏွစ္က်မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးဟာ အျပင္မွာ အျခားသူနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ရင္၊ အတူအိပ္ရင္ ေထာင္က်ႏိုင္တယ္။ လူပ်ိဳလူလြတ္ကေတာ့ အျပစ္မျဖစ္ဘူး။
(၂) ကာယကံရွင္က ေက်နပ္ေပမဲ့ ျပစ္မႈေျမာက္တယ္။
(၃) ေငြးေပးေပ်ာ္ပါးလို႔လည္း မရဘူး။ ၾကည္ျဖဴပါတယ္ဆုိလည္း မရဘူး။
(၄) အိမ္မွာက်န္ရစ္တဲ့ (ဇနီး/ခင္ပြန္း) ေက်နပ္သေဘာတူတယ္ ခြင့္ျပဳထားတာပါဆိုလည္း မရဘူး။ ဖမ္းမွာပဲ။ ေထာင္က်မွွာပဲ။
(၅) ပုဒ္မ (၁၇)က အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ထိန္ခ်န္ဖံုးကြယ္ၿပီး ထပ္မံထိမ္းျမားတာပါ။ (၁၀)ႏွစ္ပါ။
ယူတီေက ။ ။ ဒီဥပေဒကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း က်င့္ထံုးဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ ေတြအေၾကာင္း ဘာေတြသိလဲခင္ဗ်။
သာမန္ျပည္သူမ်ား။ မသိပါဘူး ဆရာ။ (ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ထဲမွာ ဘာမွမပါဘူးဆရာ)
ေရွ႕ေနမ်ား။(၁) ၀ရမ္းမႈျဖစ္တယ္။
(၂) ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈျဖစ္လို႔ရဲက ၀ရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းႏိုင္တယ္။
(၃) တရားသူႀကီးက အာမခံမေပးႏိုင္ဘူး။
(၄) ဘယ္သူကမွ ေက်ေအးလို႔မရဘူး။
(၅) တည္းခိုခန္း၊ အိမ္၊ ဥပစာ၊ ခြင့္ျပဳသူ ေတြဟာ အားေပးသူအျဖစ္ အဖမ္းခံရႏိုင္တယ္။
(၆) မည္သူမဆို တိုင္တန္း၊ ဖမ္းဆီး ခိုင္းႏိုင္တယ္။ ရဲက တိုင္ခ်က္ဖြင့္ေပးရတယ္။ သက္ဆိုင္တဲ့ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းက တိုင္မွ တိုက္ခ်က္ဖြင့္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
(၇) တည္းခိုခန္းမွာေစာင့္ၿပီး သတင္ေပးရင္လည္း ရဲကလာဖမ္းႏိုင္တယ္။
(၈) ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္(က်ား/မ)နဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ (က်ား/မ)ကို ေဆးစစ္ခိုင္းႏိုင္တယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးေပါင္းသင္း စပ္ယွက္မႈ ရွိ/မရွိ္ သက္ေသခံခ်က္ရဖို႔လုပ္ႏိုင္တယ္။ အိမ္ေထာင္သည္နဲ႔အတူ (ျပည့္တန္ဆာေရာ၊ ရည္းစား၊ အေဖာ္) အားလံုးဆရာ၀န္ထံ ေဆးစစ္ခံၾကရလိမ့္မယ္။
ယူတီေက ။ ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ တိုင္တန္း၊အေရးယူ၊တရားစဲြတင္ႏိုင္သလဲ။
ေျဖ (၁) အခန္းထဲမွာ အတူေတြ႕တဲ့အခ်ိန္၊ အျပင္ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္။
(၂) ဘယ္အခ်ိန္က ျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့၊ ျပန္တိုင္ရင္ ဖမ္းမွာပဲ။
(၃) ျပစ္မွဳ႕ဆိုတာ ကာလစည္းကမ္း သတ္မရွိဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္တိုင္တိုင္၊ ခံရမွာပဲ။ ကေန႔အျပင္မွာ အတူအိပ္ခဲ့ေစဦး၊ ေနာက္(၅)ႏွစ္ၾကာမွ အေထာက္အထားနဲ႔ တိုင္ရင္၊ ၾကာခဲ့ၿပီဆိုၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈလို႔မရဘူး။ အေရးယူရမွာပဲ။
ဥပမာ (၁) ၁၉၅၇ ခုႏွစ္က ပ်ဳေစာထီးတပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္စဥ္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့လူသတ္မႈဟာ ကေန႔ျပန္ေပၚလာရင္၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ရမွာပဲ။
(၂) လြန္ခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္က လိမ္လည္၊ ထိန္ခ်န္ၿပီး အမတ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္္ဆိုရင္လည္း ၾကာခဲ့ပါၿပီဆိုၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈ၊ အေရးမယူလို႔ မရဘူူးဗ်။ ျဖဳတ္ပစ္ရမယ္။
ယူတီေက ။ ။ အမတ္မင္းတို႔၊ ဥပေဒျပဌာန္းစဥ္က ဒါေတြ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့တာ မဟုတ္လား ခင္ဗ်။
အမတ္မ်ားေျဖ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သံုးတာ ေကာင္းတယ္ဆိုတာပဲ အဓိကသိခဲ့တယ္။ ေထာက္ခံခဲ့တယ္ဗ်။ ဥပေဒျပဌာန္းလိုက္ေတာ့လည္း၊ ဥပေဒစကားရပ္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္လည္း နားမလည္ဘူးဗ်။ ဆက္စပ္ေနတဲ့အျခား ဥပေဒေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း တရားေတြကို မသိခဲ့ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဥပေဒသာ ျပဳေနၾကတာ၊ ဥပေဒသမားေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္း ေထာက္ခံလိုက္ၾကတာပါ ခင္ဗ်ာ။
အျခားသူမ်ား ၀င္ေဆြးေႏြး
၁။ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ စကားရပ္ေတြကို သာမန္ျပည္သူေတြ ဖတ္ၾကည့္လို႔ နားမလည္ဘူးဗ်ာ။
၂။ နားမလည္ရင္ လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႔ (ေရွာင္ရန္)ကိစၥ မျဖစ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။
၃။ ဒါဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံက အိမ္ေထာင္သည္ သန္း(၃၀)ေတာ့ ဒုကၡနဲ႔လွလွ ေတြ႕ေတာ့မွာပဲ။
၄။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ မေပါ့ၾကပါနဲ႔။ အခ်ိန္မေရြး အမႈျဖစ္ႏိုင္တယ္။
၅။ ဥပေဒကို မသိနားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္မရတဲ့
(Ignorance of Law is no excuse) ဒုကၡပါပဲ။
(သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ)
UTK (မဟာ၀ိဇၨာ၊သိပၸံ၊ဥပေဒ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...