Sunday, May 28, 2017

Easy talk-1


** Easy talk-1


အဂၤလိပ္ စကားေျပာတဲ ့အခါ သိပ္ျပီး ႀကီး ႀကီး က်ယ္က်ယ္ စကားလံုး ေတြ သံုး ဖို ့မလို ပါဘူး ၊
ေျပာပံု ေျပာနည္း ႏွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ 

to talk to the point အခ်က္က်က်ေျပာဆိုသည္။ to talk through one's heart ေရာက္တတ္ရာရာေျပာဆိုသည္။

ေျပာေလ့မရိွေသးသူမ်ား အတြက္  to talk the point ကုိသာ ဦးစြာ သံုး သင့္ပါတယ္။


တျခား လူ နားလည္ေအာင္ ပီပီသသ နဲ  ့စနစ္ တက် ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်း ေျပာတတ္ဖို ့ လိုပါတယ္။

တခါတေလ ေျပာခ်င္တဲ ့စကား ကို စကား လံုး လဲ မသိ ဘဲ ေမ့ေနတတ္ေတာ့ အရင္ဆံုး ေန ့စဥ္ သံုးေနက်

ေ၀ါဟာရေတြ ကို ေတာ့ ဦး စြာ ေလ့လာ ထားႏိုင္ ရင္ ပို ေကာင္း ပါတယ္။

အေျခခံ ေျပာႏိုင္ ရင္ ကို ဘဲ တစ္ ကမၻာ လံုး နဲ ့ေျပာလုိ ့ရပါျပီ။

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အေျခခံ talking and Chating  ေလး ေတြ ကစျပီး ေျပာၾကည့္ ၾကမယ္ ။
Chating မွာ လဲ သံုး လို ့ရပါတယ္။


Greeting - Basic

 

There are many ways to greet someone.  We'll learn about the most common way to greet someone in this lesson.  I'll give a variety of example sentences.

 တခါမွ မေတြ ့ဆံု ဘူးတဲ ့လူေတြ ကို စျပီး မိတ္ဆက္ ျခင္း။

Greeting someone you never met:
"Hi, my name is Steve.  It's nice to meet you."
You can respond to this by saying,
"It's a pleasure to meet you.  I'm Jack."

 ေယဘူယ် ေမးခြန္း မ်ား။

Another common question to ask is

"What do you do for a living?"

You can respond to this by saying,

ဒီလို ျပန္ေျဖႏိုင္ တယ္။ ျပန္ေျဖၾကည့္ပါ။

"I work at a restaurant."
"I work at a bank."
"I work in a software company."
"I'm a dentist."

Usually, you will not need to ask for a name.  It is implied that each person should say their name.  But in case they don't, you can ask, 

ထံုးစံကေတာ့ နာမည္ တစ္ခုကို ေမးေနဘို ့မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို ့ရဲ ့ ေျပာသင့္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ အဓိပၸာယ္ သိျပီး သားပါ။ သို ့ေသာ္ သူတို ့မေျပာခဲ ့ရင္ ဒီလို ဘဲရိုးရိုးေမးပါ။


"What is your name?"

Many times, I don't hear the name.  If you would like for them to repeat their name, you can say,

ထပ္ေမးခ်င္ရင္ ဒီလိုေမးပါ။


"What was that again?"
"Excuse me?"
"Pardon me?


Learn English speaking much FASTER by Language Saga
Greeting Someone you Know

"Hey John, how have you been?"
"Hi Bob, how are you?"
"Hi Nancy, what have you been up to?"
"Andy, it's been a long time, how are you man?"

If you meet someone unexpectedly, you can say,


"Hey Jack, it's good to see you.  What are you doing here?"

or

"What a surprise.  I haven't seen you in a long time.  How have you been?"

If you see the person at a restaurant, you can say,


 "Do you come to this restaurant often?"


Or at the movie theatre,

 "What movie did you come to see?"

Appropriate responses:


"Hi Steve, my name is Mike.  It is nice to meet you as well."


"I heard a lot about you from John.  He had a lot of good things to say."


"Wow.  How long has it been?  It seems like more than a year.  I'm doing pretty well.  How about you?"


A typical response to this type of greeting is simple.


"Not too bad."


If asked what you have been up to, you can respond with,


 "Same ole same ole."  Or, "The same as usual."

Here are some other example responses.


"I'm pretty busy at work these days, but otherwise, everything is great."

"I'm doing very well."
"I finally have some free time.  I just finished taking a big examination, and I'm so relieved that I'm done with it."

Restaurant Responses


"I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis."

"I come pretty often.  This is my favorite restaurant."
"I can't believe we haven't seen each other before.  I come here at least twice a week."

Movie Response


"I came here to see Matrix Revolution.  How about you?Learn English speaking much FASTER by Language Saga


  

Greeting - Example Conversations

Let's look at several example conversations.  Then we can move on to the practice section.

Person A: "Hi, my name is Steve.  It's nice to meet you."
Person B: "I'm Jack.  It's a pleasure to meet you, Steve."
Person A: "What do you do for a living Jack?"
Person B: "I work at the bank."

Person A: "What is your name?"
Person B:  "Jackson."
Person A: "What was that again?"

Person A: "Hey John, how have you been?"
Person B: "What a surprise.  I haven't seen you in a long time.  How have you been?"
Person A: "I'm doing very well.  How about you?"
Person B: "I finally have some free time.  I just finished taking a big examination, and I'm so relieved that I'm done with it."

Person A: "Hi Nancy, what have you been up to?"
Person B: "The same ole same ole."  Or, "The same as usual.  How about you?"
Person A: "I'm pretty busy at work these days, but otherwise, everything is great."

Person A: "Andy, it's been a long time, how are you man?"
Person B: "What a surprise.  I haven't seen you in a long time.  How have you been?"
Person A: "Do you come to this restaurant often?"
Person B: "I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis."

The next lesson is the interactive practice section.  If you would like to repeat this lesson or previous lessons, feel free to go back and study as many times as you need.  When you are ready, go to the practice section.


Learn English speaking much FASTER by Language SagaGreeting - Interactive Practice

Click on Listen All and follow along. After becoming comfortable with the entire conversation, become Person A by clicking on the Person A button. You will hear only Person B through the audio file. There will be a silence for you to repeat the sentences of Person A. Do the same for Person B. The speed of the conversation is native speed. Use the pause button if the pause between each sentence is too fast for you. After practicing several times, you will be able to speak as fast as a native.
1  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hi, how are you doing?"
B: "I'm doing great. How about you?"
A: "Not too bad."
B: "Do you come to this restaurant often?"
A: "I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. What have you been up to?"
B: "I'm pretty busy at work these days, but otherwise, everything is great."
A: "Well, have a good evening."
B: "You too."
2    
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "It's nice to meet you. My name is Jack."
B: "I'm Steve. It's a pleasure to meet you."
A: "What was your name again?"
B: "Steve."
A: "So Steve, What do you do for a living?"
B: "I work at the public library. How about you?"
A: "I'm a University student."
B: "That's great. It was nice meeting you."
A: "Yeah. It was a pleasure meeting you."
3  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hey Jack, it's good to see you."
B: "Wow. How long has it been? It seems like more than a year. I'm doing pretty well. How about you?"
A: "Not too bad."
B: "What movie did you come to see?"
A: "I came here to see Matrix Revolution. How about you?"
B: "I'm going to watch Finding Nemo."

Speak English faster by downloading hundreds of NEW
Bored - General Phrases

Being bored means having nothing to do.  When someone is bored, they often call people and try to entertain themselves or try to find something to do with a friend.  So being bored is a good starting point for conversational English.

There are a couple of situations you can express to someone that you are bored.  Most commonly, you will call a friend and tell them that you are bored or ask them to do something together.  The other time is when someone asks you how you are doing.  We will cover both situations in this session.

General Phrases

"I'm dying from boredom."
"I hate being bored."
"I don't have anything to do."
"My life is so boring."
"Life is so boring."
"I'm just watching TV until I find something to do."
"I was bored all weekend."
"I am so bored today."

"I get bored very easily."
"I get bored all the time."

A common place to get bored is when you have to visit family members.

"It's always boring whenever we go to our relatives."
"It's nice to visit my grandmother, but it gets boring after a couple of hours."
"My cousins are so boring.  All they do is watch tv."

"There's nothing to do in the country side.  I'm always bored there."

If you think you are a boring person, here is a way to say that you are boring.

"I think I'm a little boring."
"I'm a boring person."

Boring can be used to describe someone.

"He is a boring person."
"His personality is very boring."
"It's boring whenever she's around."

Using bored to answer a question is very common.  Here are some general questions that someone might ask.

"How was your trip?"
"How was your vacation?"
"How was your weekend?"
"How was the lecture?"
"How was the class?"
"How was the game?"

Any of these types of questions can be answered with a simple answer.

"It was pretty boring."
"It was boring.  I didn't do much."
"It wasn't as fun as I thought.  It was a little boring."
"I was bored most of the time."
"Because it was disorganized, we had too much extra time.  I was bored during our free time."


Learn English speaking much FASTER by Language Saga


Bored - Calling Someone

The conversation when you call someone might sound something like this.

"Hello"
"Hi Jane, this is Jill.  Do you have time to talk?"
"Hi Jill, sure, I was just watching TV."
"What are you watching?"
"I was just watching a re-run of friends.  How about you?  What are you doing?"
"Nothing much.  I really wanted to start studying for the Psychology test coming up, but I can't seem to motivate myself."

As you can see, Even though Jill is very bored, she didn't say that she was bored.  To sensitive people, they can misinterpret the situation.  If I am bored and I call you, then that could mean that I am only calling you because I have nothing better to do.  So if you are not very close friends, it is better to say something like, 'nothing much' instead of 'I am bored.'

If you are very close friends with someone, then the conversation can be more direct and honest.

"What are you doing?"
"I'm doing the laundry."
"I'm so bored.  I have nothing to do."
"Why don't you come over and help me with the laundry?"
"I'd rather do my own house chores.  Hey, you wanna take a break from your house work and have coffee at Starbucks with me?"
"Sure, that sounds great.  I'll meet you there in thirty minutes."


Learn English speaking much FASTER by Language Saga
Bored - Boring Work

A different situation you can tell someone you are bored is when you are simply talking with a friend concerning a part of your life that is boring.  For example, if you have a boring job, you can explain to your friend how boring it is.

"How is your work these days?"
"Work is so boring that I'm going crazy."
"I ran out of things to do and management is too busy to give me more work.  I tried to find things to do with no luck.  I'm basically sitting in my chair pretending to work."
"That sounds so boring."
"Tell me about it.  Time goes so slow when you're bored.  I'd rather be busy.  Then at least the day would go by faster."

Similar type of boring work is when doing something that is routine.  Some sentences expressing boring work are:

"I'm doing the same thing over and over again."
"My work is so repetitious that I am getting bored of it."
"My work does not interest me."
"I'm only working to pay the bills."
"I wish I had your job."

Because some people are so busy, they envy people who have nothing to do at work.

"I'm so bored.  I have nothing to do at work.  I just surf the Internet all day long."
"Dang!  I'm so busy at work, it's driving me crazy.  I really wish I had your job."


Learn English speaking much FASTER by  Language Saga
Bored - Interactive Practice

Click on Listen All and follow along. After becoming comfortable with the entire conversation, become Person A by clicking on the Person A button. You will hear only Person B through the audio file. There will be a silence for you to repeat the sentences of Person A. Do the same for Person B. The speed of the conversation is native speed. Use the pause button if the pause between each sentence is too fast for you. After practicing several times, you will be able to speak as fast as a native.
1  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hey there. What have you been up to?"
B: "Nothing really."
A: "How about your work?"
B: "It's so boring there. I really wish I had a different job."
A: "Is it really that bad?"
B: "Yeah. Most of the time, I have nothing to do. But whenever I have something to do, it's boring work because it is the same old thing."
A: "Why don't you find a different job then?"
B: "Maybe I should."
2    
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hi Steve, what's your plan for tonight?"
B: "I don't have any plans. Are you doing anything special?"
A: "Well, if you're bored, let's plan on meeting up tonight."
B: "That sounds like a good idea. Should we invite Bob?"
A: "He's a little boring."
B: "What do you mean?"
A: "Well, he doesn't drink, play video games, pool, or really anything. The only thing he talks about is history."
B: "You do have a point. We'll leave him out tonight."
A: "Aright. Let's meet at 8:30 in front of the university bookstore."
B: "Perfect. I'll see you later tonight."
3  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hello"
B: "Hi Jane"
A: "Oh, hi Jill."
B: "What are you doing?"
A: "I'm doing the laundry."
B: "I'm so bored. I have nothing to do."
A: "Why don't you come over and help me with the laundry?"
B: "I'd rather do my own house chores. Hey, you wanna take a break from your house work and have coffee at Starbucks with me?"
A: "Sure, that sounds great. I'll meet you there in thirty minutes."

Speak English faster by Language Saga

How is your Day - General Statements

In this lesson, we are going to learn how to communicate to someone using the present tense.  However, because this isn't a site teaching grammar, I do not want to spend too much time on details.  I wanted to include this section primarily to show many different sentences using present tense and to have a dedicated practice section with only present tense sentences.

This lesson is a little shorter than others because speaking in the present tense is not as common as speaking in the future or past tense.  Although speaking in the future tense or the past tense is more common, it is still important to know how to communicate in the present tense.  Here are some example sentences:

"I see Bob over there by the newspaper stand."
"I'm going to the library."
"I'm on my way home."
"I'm going to the bus stop."

"Jack is going to the store."
"Jill is stopping by now."
"The meeting is starting now."
"The manager is waiting for you in her office."
"Tell the receptionist that you are here to see Mr. Hwang."

Questions:

A very common question you will run into is,
"How are you doing?"
"How is your day going?"
"What are you doing now?"

To answer these types of question, you must remember that you are talking about what is currently going on now, so you must use the present tense.

Here are some ways to answer the above question.

"I'm enjoying the beautiful weather without any worries in the world."
"I'm playing a video game on my computer because I have nothing to do."
"I'm at the grocery store buying ingredients for tonight's dinner."
"I'm at the gym working out."

As you can see, each sentence is starting with, 'I am' instead of 'I will be' or 'I was.'  We will discuss past tense and future tense in the next sessions.

More descriptive answers you can give are the following:

"I'm pretty busy right now.  I'm doing my homework because I have an exam tomorrow."
"My project deadline is coming up, so I'm currently in the process of finishing my tasks."
"I'm taking the day off from work today because I have so many errands.  I'm going to the post office to send some packages to my friends."
"I'm looking for a job.  The job market does not look that great, but I can't give up."
"I'm applying for a job at a consulting firm in Taiwan."
"I'm listening to music while thinking about my situation."


Learn English speaking much FASTER by Language Saga 

How is your day - Example Conversation

The present tense is more common in writing.  As you can see by all the explanations I am giving, they are all written in the present tense.  That is because it is instructional.  Instructional writing is more commonly written in present tense.  However, stories in novels are written in past tense.

The reason past and future tense is used more commonly than present tense when speaking is because usually you are telling someone what you have done or what you plan on doing.  Speaking in the present tense is used primarily to tell someone what you are currently doing.

As in previous lessons in 'Bored and Greeting' it is very common to have a conversation using the present tense when you run into somebody or when you make or receive a phone call.

Let's use this time now to incorporate what we have learned so far.

Person A: "Hi Jack.  What are you doing?"
Person B: "Hi Mary.  I'm filling out a job application."
Person A: "Are you finished with school already?"
Person B: "No.  I have one more semester, but it would be great to have a job lined up."

Person A: "How is your day going?"
Person B: "Quite busy.  I'm preparing for my presentation tomorrow on our marketing strategy.  I'm not even half done yet."
Person A: "You must feel stressed out now."
Person B: "That's an understatement."

Person A: "What are you doing now?"
Person B: "I'm playing pool with my friends at a pool hall."
Person A: "I didn't know you play pool.  Are you having fun?"
Person B:  "I'm having a great time.  How about you?  What are you doing?"
Person A: "I'm taking a break from my homework.  There seems to be no end to the amount of work I have to do."
Person B: "I'm glad I'm not in your shoes."
How is your day - Interactive Practice

Click on Listen All and follow along. After becoming comfortable with the entire conversation, become Person A by clicking on the Person A button. You will hear only Person B through the audio file. There will be a silence for you to repeat the sentences of Person A. Do the same for Person B. The speed of the conversation is native speed. Use the pause button if the pause between each sentence is too fast for you. After practicing several times, you will be able to speak as fast as a native.
1  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "What are you doing now?"
B: "I'm watching TV."
A: "What are you watching?"
B: "I'm watching Friends. What are you doing?"
A: "I'm doing my homework, but I really need to take a break."
B: "You want to do something?"
A: "Yes. But I shouldn't. I got to finish my assignment now."
B: "Alright. Call me later then."
A: "OK. Bye."
2    
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Where are you going now?"
B: "I'm going to the bank."
A: "Aren't you supposed to be at work?"
B: "I'm working now. I'm making a deposit for our company."
A: "Where do you work?"
B: "I work for a restaurant as a controller."
A: "Wow. That's great."
B: "Great seeing you. I have to go now. I'll talk to you later."
3  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hi Steve. What are you doing here?"
B: "I'm meeting a friend here for dinner. How about you?"
A: "I'm on my way home but I needed to stop by the book store to buy a text book."
B: "Didn't you finish school yet?"
A: "I have one more year, and then I'm done."
B: "What are you majoring in?"
A: "I'm majoring in Sociology"
B: "How do you like your major?"
A: "I really find the subject very interesting. I'm enjoying all my classes."
B: "That's great."
A: "I better go now. I don't want to miss the bus."
B: "Aright, I'll talk to you later."
A: "Okay. See you later."

How is your Day - General Statements

In this lesson, we are going to learn how to communicate to someone using the present tense.  However, because this isn't a site teaching grammar, I do not want to spend too much time on details.  I wanted to include this section primarily to show many different sentences using present tense and to have a dedicated practice section with only present tense sentences.

This lesson is a little shorter than others because speaking in the present tense is not as common as speaking in the future or past tense.  Although speaking in the future tense or the past tense is more common, it is still important to know how to communicate in the present tense.  Here are some example sentences:

"I see Bob over there by the newspaper stand."
"I'm going to the library."
"I'm on my way home."
"I'm going to the bus stop."

"Jack is going to the store."
"Jill is stopping by now."
"The meeting is starting now."
"The manager is waiting for you in her office."
"Tell the receptionist that you are here to see Mr. Hwang."

Questions:

A very common question you will run into is,
"How are you doing?"
"How is your day going?"
"What are you doing now?"

To answer these types of question, you must remember that you are talking about what is currently going on now, so you must use the present tense.

Here are some ways to answer the above question.

"I'm enjoying the beautiful weather without any worries in the world."
"I'm playing a video game on my computer because I have nothing to do."
"I'm at the grocery store buying ingredients for tonight's dinner."
"I'm at the gym working out."

As you can see, each sentence is starting with, 'I am' instead of 'I will be' or 'I was.'  We will discuss past tense and future tense in the next sessions.

More descriptive answers you can give are the following:

"I'm pretty busy right now.  I'm doing my homework because I have an exam tomorrow."
"My project deadline is coming up, so I'm currently in the process of finishing my tasks."
"I'm taking the day off from work today because I have so many errands.  I'm going to the post office to send some packages to my friends."
"I'm looking for a job.  The job market does not look that great, but I can't give up."
"I'm applying for a job at a consulting firm in Taiwan."
"I'm listening to music while thinking about my situation."


Learn English speaking much FASTER by Language Saga


🙆 

 

How is your day - Example Conversation

The present tense is more common in writing.  As you can see by all the explanations I am giving, they are all written in the present tense.  That is because it is instructional.  Instructional writing is more commonly written in present tense.  However, stories in novels are written in past tense.

The reason past and future tense is used more commonly than present tense when speaking is because usually you are telling someone what you have done or what you plan on doing.  Speaking in the present tense is used primarily to tell someone what you are currently doing.

As in previous lessons in 'Bored and Greeting' it is very common to have a conversation using the present tense when you run into somebody or when you make or receive a phone call.

Let's use this time now to incorporate what we have learned so far.

Person A: "Hi Jack.  What are you doing?"
Person B: "Hi Mary.  I'm filling out a job application."
Person A: "Are you finished with school already?"
Person B: "No.  I have one more semester, but it would be great to have a job lined up."

Person A: "How is your day going?"
Person B: "Quite busy.  I'm preparing for my presentation tomorrow on our marketing strategy.  I'm not even half done yet."
Person A: "You must feel stressed out now."
Person B: "That's an understatement."

Person A: "What are you doing now?"
Person B: "I'm playing pool with my friends at a pool hall."
Person A: "I didn't know you play pool.  Are you having fun?"
Person B:  "I'm having a great time.  How about you?  What are you doing?"
Person A: "I'm taking a break from my homework.  There seems to be no end to the amount of work I have to do."
Person B: "I'm glad I'm not in your shoes."


Learn English speaking much FASTER by Language Saga

👌 

How is your day - Interactive Practice

Click on Listen All and follow along. After becoming comfortable with the entire conversation, become Person A by clicking on the Person A button. You will hear only Person B through the audio file. There will be a silence for you to repeat the sentences of Person A. Do the same for Person B. The speed of the conversation is native speed. Use the pause button if the pause between each sentence is too fast for you. After practicing several times, you will be able to speak as fast as a native.
1  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "What are you doing now?"
B: "I'm watching TV."
A: "What are you watching?"
B: "I'm watching Friends. What are you doing?"
A: "I'm doing my homework, but I really need to take a break."
B: "You want to do something?"
A: "Yes. But I shouldn't. I got to finish my assignment now."
B: "Alright. Call me later then."
A: "OK. Bye."
2    
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Where are you going now?"
B: "I'm going to the bank."
A: "Aren't you supposed to be at work?"
B: "I'm working now. I'm making a deposit for our company."
A: "Where do you work?"
B: "I work for a restaurant as a controller."
A: "Wow. That's great."
B: "Great seeing you. I have to go now. I'll talk to you later."
3  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hi Steve. What are you doing here?"
B: "I'm meeting a friend here for dinner. How about you?"
A: "I'm on my way home but I needed to stop by the book store to buy a text book."
B: "Didn't you finish school yet?"
A: "I have one more year, and then I'm done."
B: "What are you majoring in?"
A: "I'm majoring in Sociology"
B: "How do you like your major?"
A: "I really find the subject very interesting. I'm enjoying all my classes."
B: "That's great."
A: "I better go now. I don't want to miss the bus."
B: "Aright, I'll talk to you later."
A: "Okay. See you later."

Tomorrow's Plan - I am going to

Talking about the future is something that is done very frequently.  Whether we are talking about our dreams or simply telling someone what we will do tomorrow is all spoken in the future tense.  As in the previous lesson, this isn't a grammar lesson.  This lesson is to provide many different sentences using the future tense.

In the previous lesson, we concentrated on present tense using 'I am'

When we speak in the future tense, we can still use 'I am' but it is important what follows the two words that will make it future tense.  Here are a couple of examples.

"I'm going to see Bob tomorrow"
"I'm going to meet John at the airport at 6 O'clock tonight"
"I'm going to go home in an hour"
"I'm going to go to the bus stop right after class"
"I'm going to do that tomorrow"

When using 'going to' after 'I am' it is important that a future indicator is present.  For example, if I say, 'I am going to meet John', this can also be present tense that we practiced previously.  But if you add a future indicator like 'at 6 O'clock tonight' then it becomes future tense.

Other future tense indicators are:

'going to go'
'going to be'
'I will'
'I have to'

Let's practice using these words:

"I'm going to be dead if I don't finish this project by tomorrow"
"I'm going to go home next week"
"I'll meet you there at five"
"I can't go tonight because I have to work late"

General Things Review - Interactive Practice

Click on Listen All and follow along. After becoming comfortable with the entire conversation, become Person A by clicking on the Person A button. You will hear only Person B through the audio file. There will be a silence for you to repeat the sentences of Person A. Do the same for Person B. The speed of the conversation is native speed. Use the pause button if the pause between each sentence is too fast for you. After practicing several times, you will be able to speak as fast as a native.
1  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "How are you doing?"
B: "I'm doing great."
A: "What movies have you seen lately?"
B: "I saw Forrest Gump the other day."
A: "What type of movie is that?"
B: "The movie type is drama."
A: "I can't believe you are watching movies. The weather is great. You should be outside."
B: "I hate the hot weather. I'd rather stay indoors with the air conditioner."
A: "What else do you like to do besides watching movies?"
B: "I like to play computer games, read books, go shopping, and play pool."
A: "Out of those what is your favorite?"
B: "My favorite is to play computer games."
A: "What is your favorite computer game?"
B: "My favorite is Diablo. It used to be Star Craft, but it is getting a little old."
A: "If you like to play so much, when do you ever exercise?"
B: "Although I hate to exercise, I go jogging at least twice a week."
A: "That's pretty good. By the way, what are you doing next Saturday?"
B: "I am going to go to the bookstore."
A: "I am having a party Saturday night at my house. If you have time, you should come."
B: "That sounds like fun."
A: "Great. I'll see you on Saturday."
B: "Ok. See you later."
2    
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Hello?"
B: "Hi Steve. This is Mike. What are you doing?"
A: "Oh, hi. I was just watching TV."
B: "There's nothing to watch right now."
A: "I know. I was watching a re-run. I have nothing to do and I was bored."
B: "Me too. Let's get together and do something."
A: "I'd like to, but I have to meet my parents in an hour for dinner. How about tomorrow?"
B: "Yeah. Let's plan something tomorrow."
A: "Did you hear the weather forecast for tomorrow?"
B: "I think it is going to be the same as today. Clear and sunny."
A: "That's great. We can do something outdoors then."
B: "Are there any special events going on tomorrow?"
A: "Yeah. I think there's a live outdoor concert by the river tomorrow."
B: "Oh yeah. I heard about that too. Let's go check it out."
A: "Do you know what time it starts?"
B: "It starts at one PM."
A: "Let's meet for lunch at eleven thirty and afterwards, we can head over there."
B: "Perfect. I'll see you in front of the apartment at eleven thirty."
3  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "Steve. Is that you?"
B: "Yeah. What's going on?"
A: "Not much. What a surprise to see you here."
B: "Yeah. It's been a couple of months since I saw you."
A: "What have you been up to?"
B: "I just started working out."
A: "Really? Where do you work out at?"
B: "I joined the Samsung Health Club last month."
A: "What do you mostly do during your workout?"
B: "I concentrate mostly on my legs, chest, arms and stomach."
A: "I should start exercising more."
B: "It's hard work while exercising, but it is a great feeling when I get done."
A: "I have a running machine at home. I used to use it, but I already got sick of it."
B: "Exercising at home is hard. The environment is not suited for exercising."
A: "If I want to exercise, I will need to join a gym."
B: "I have a couple of guest passes. You want to check out my health club."
A: "That's a good idea. Let's go over the weekend."
B: "Great. I'll call you Saturday morning."
A: "Aright. I'll talk to you later."
B: "Ok. Bye."
4  
Listen All  |  Person A  |  Person B
A: "The weather is terrible."
B: "Yeah. It's been raining a lot these days."
A: "I have been watching a lot of videos at home because of the constant rain."
B: "Have you heard when it's supposed to get better?"
A: "I saw the weather report, and it's going to rain for the next eight days."
B: "That sucks so much. What are we going to do?"
A: "I'm getting pretty bored. We should do something despite the rain."
B: "I'm with you. What do you have in mind?"
A: "I haven't been to the Mall in a long time. Let's go."
B: "That sounds good. They have a movie theatre there, so if we get bored, we can watch a movie."
A: "Great. I'll stop by your place now."
B: "Ok. Don't forget to bring your umbrella. The rain can start up again anytime."

Source By:  http://laminngwesin.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...