Tuesday, June 20, 2017

ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ေသြး ေ၀းေ၀းေရွာင္


Daw Let Yar

ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြအ တြက္ က်န္းမာေရးရာသတင္း စကားတို႔ ကို အခ်ိန္မီရရွိရန္ ခက္ခဲေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္ဟု ထင္သည္။ ျမန္မာျပည္အေနႏွင့္ အစိုးရ၏ အမ်ားျပည္သူအတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း နည္းပါးလွရာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမည္။

အမ်ားျပည္သူလူထုကို မဆိုထားပါလင့္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ မြမ္းမံသင္တန္း မ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအ တြက္ အထူးရည္ရြယ္သည့္ စာ ေစာင္မ်ား၊ သီးသန္႔ဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္မႈမွာ ျဖစ္တည္ သင့္သေလာက္ မျဖစ္တည္ႏိုင္ ေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အသစ္၊ အ သစ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္ ဗဟုသုတမ်ားကို ဆင့္ပြားသိရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွး ေနတတ္ေပသည္။
ယခု ကြၽန္မအေနျဖင့္ အ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျပာျပလို သည္။ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလအ တြင္းက ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မ၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ (၃) တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ကိုႀကီး ေမာင္ဆိုေသာ ၀န္ထမ္းငယ္တစ္ ဦးသည္ ေနအိမ္အနီး စက္ဘီးစီး ရာမွ လဲက်ၿပီး ေပါင္က်ဳိးသြား ခဲ့သည္။ သူသည္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံ ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီးေနာက္ က်ဳိးသြားေသာ ေပါင္တံ႐ိုးကို ခြဲ စိတ္ကုသရန္ ခြဲစိတ္ခန္းသို႔ ၀င္ရ မည္။ ေသြးအားနည္းေန၍ ေသြး သြင္းရန္ ေသြး ႏွစ္ပုလင္းလိုအပ္ သည္။ ထို႔အတြက္ ေသြးလွဴရွင္ကို ရွာေဖြေပးရမည္ဟု ဆိုသည္။
ကိုႀကီးေမာင္၏ ေသြးမွာ (AB, Rh-) ေသြးျဖစ္သည္။ ကို ႀကီးေမာင္အတြက္ ေသြးရရွိရန္ ကိုႀကီးေမာင္၏ ညီအရင္း ႏွစ္ ေယာက္ကို ေသြးအမ်ဳိးအစားခြဲ ၾကည့္ရာ သူတို႔လည္း (AB, Rh-)ေသြးမ်ားပင္ ျဖစ္ေန၍ ေသြးလွဴ ဘဏ္သို႔ ကိုႀကီးေမာင္အတြက္ ေသြးလွဴပါမည္ဟု သြားေရာက္ စာရင္းေပးခဲ့ရာ ေသြးလွဴဘဏ္ရွိ ဓာတ္ခြဲ၀န္ထမ္းမ်ားက ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း၏ ေသြးကို ေသြးအုပ္စုတူညီေသာ္လည္း ေပး သြင္းရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ဆိုကာ လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ဒီလိုႏွင့္ ကိုႀကီးေမာင္ႏွင့္ ေသြး အမ်ဳိးအစားတူညီေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မေတာ္စပ္သည့္ အျခားသူစိမ္းေသြးလွဴရွင္ မ်ား၏ (AB, Rh-) ေသြးကို မရ အရရွာေဖြရင္း ခြဲစိတ္ကုသခံယူ ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ပတ္တိတိေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ ရသည္။ ယခင္ကမူ ေဆြမ်ဳိးသား ခ်င္းေတာ္စပ္သူပင္ျဖစ္ေစ၊ ေသြး သားမေတာ္စပ္သူ သူစိမ္းပင္ျဖစ္ ေစ ေသြးအမ်ဳိးအစားတူညီလွ်င္ ေပးသြင္းခဲ့ၾကစၿမဲ။ ယခုေတာ့ ထို သို႔မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။
ထိုအေၾကာင္းအရာသစ္ကို ကြၽန္မလည္း ဓာတ္ခြဲပညာရွင္တစ္ ေယာက္အေနႏွင့္ စိတ္၀င္စားမိ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းရဲ ေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္ မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ားအသင္းတိုက္မွာ ျပဳလုပ္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာဂါ ရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားအသင္း (MMTA)၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို တက္ေရာက္နားေထာင္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထိုစာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ MMTA မွ စာတမ္းအေတာ္မ်ား မ်ားကို ဖတ္႐ႈခဲ့ၾကေသာ္လည္း က်န္စာတမ္းမ်ားမွာ အမ်ားျပည္ သူသိရွိရန္ သိပ္မလိုအပ္လွဘဲ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္သာ သက္ ဆိုင္ေသာ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။
MMTA မွ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ စာတမ္းမ်ားအနက္ မႏၲေလးျပည္ သူ႕ေဆး႐ုံႀကီး ေသြးလွဴဘဏ္၏ ေရာဂါရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲဘက္ ဆိုင္ရာအရာရွိ ေဒၚစိုးစံ၀င္းဖတ္ ၾကားခဲ့ေသာ (Say "NO" to Relative, s Blood) စာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမူ အမ်ား ျပည္သူသိရွိသင့္သည္ဟု ယူဆ၍ မွ်ေ၀ေပးပါရေစ။
Say "NO" to Relative,s Blood ဆိုသည့္ စကားရပ္မွာ တကယ္ေတာ့ ေသြးသြင္းကုသခံ ယူရမည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ေသြး လိုအပ္လာလွ်င္ လူနာႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတို႔၏ ေသြးကို ဓာတ္ခြဲ ၀န္ထမ္းမ်ားက လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္း ျငင္းဆိုၾကရန္ ဓာတ္ခြဲ ပညာရွင္မ်ားအား ၫြန္ၾကားထား ေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယ ခင္က လက္ခံခဲ့ၿပီး ယခုဘာ ေၾကာင့္ လက္မခံရသနည္း။ ရွင္း လင္းေအာင္ေျပာျပရပါလွ်င္ ေဆး ပညာ၏ အသစ္ေတြ႕ရွိမႈေတြ ေၾကာင့္ လက္မခံသင့္၍ လက္မခံ ရျခင္းဟုသာ ေျဖရပါလိမ့္မည္။ ယခင္က ေသြးသြင္းကုသရာမွာ ေသြးသြင္းကုသခံရမည့္ လူနာႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္တို႔အၾကားမွာ ABO ႏွင့္ Rh ေသြးအုပ္စုတူညီျခင္း၊ မတူညီျခင္းမွ်ကိုသာ စဥ္းစားခဲ့ၾက သည္။ ယခုအခါမွာ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္အစရွိသည့္ ကိုယ္ တြင္းအဂၤါမ်ားအစားထိုးကုသရာ မွာ အဓိက်ေသာ HLA System ၊ HLA Gene စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေသြးသြင္းကုသရာမွာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသစ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားရွိလာ၍ ျဖစ္ သည္။
ေသြးသြင္းကုသခံယူရမည့္ လူနာအား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ၏ ေသြးကိုေပးသြင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ Transfusion-Associated graft-versus-host disease (TA-GvHD) ဆိုသည့္ ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို ေရာဂါမွာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၏ ေသြးကို လက္ခံခဲ့သည့္ လူနာအ တြက္ လူနာ၏ ခုခံအားစနစ္ကို ထိခိုက္ေျပာင္းလဲသြားေစေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္မွ သံုးပတ္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာျပတတ္ သည္။ ေရာဂါ၏ လကၡဏာမွာ ဖ်ားျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အေရျပားတြင္ အဖုအပိမ့္မ်ားထြက္ျခင္း၊ အသည္းႏွင့္ အ႐ိုးမ်ား၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ TA- GvHD ေရာဂါရရွိခဲ့လွ်င္ အသက္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ ရန္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ ေသာ ေရာဂါအမ်ဳိးစားျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။
TA-GvHD ေရာဂါကို ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာျပည္မွာမူ ထိုေရာဂါအေၾကာင္းကို ေဆး႐ုံႀကီးမ်ား၊ ေသြးလွဴဘဏ္ မ်ားႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲ ပညာရွင္မ်ားအၾကားမွာသာ အ ထူးသတိထား ေျပာဆိုႏိုင္ေသး သည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေန ေသးသည္။ ထိုေရာဂါႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက အ ေသးစိတ္ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ သီးျခားေလ့လာၾကရမွာျဖစ္ၿပီး လူနာ ရွင္မ်ားကမူ ပထမအဆင့္အေန ျဖင့္ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားမွ တစ္ ဦးဦးက ေသြးသြင္းကုသရန္ လို အပ္လာပါက မိသားစုေဆြမ်ဳိး သားခ်င္း၏ ေသြးကိုလွဴဒါန္းၾက မည့္အစား အျခားေသြးသားမ ေတာ္စပ္သည့္ သူစိမ္းေသြးလွဴရွင္ ကို ရွာေဖြလွဴဒါန္းေစရမည္ဟုသာ မွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ေသာ ေသြးလွဴဘဏ္စနစ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ရွိ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားမွာ ေသြးမ်ားကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ေသြးဘဏ္ စနစ္မ်ား စနစ္တက်ရွိၿပီးျဖစ္ရာ ေသြးလွဴရွင္က မည္သူပင္ျဖစ္ေန ပါေစ။ လူနာအတြက္ အျခား၊ အျခားေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း လံုး၀ မေတာ္စပ္သူ ေသြးလွဴရွင္မ်ား၏ ေသြးႏွင့္ လဲလွယ္ေပးသြင္းႏုိင္ ေသာ္လည္း နယ္ေဒသမ်ားရွိ ေဆး႐ုံငယ္မ်ားမွာမူ ေသြးလွဴဘဏ္ စနစ္မရွိဘဲ တိုက္႐ိုက္ေသြးယူ၊ ေသြးသြင္း စနစ္သာရွိေသးရာ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ပိုမိုမ်ားေန သည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည္။
အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားပင္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ အ လြယ္တကူသိရွိရန္ ခက္ခဲေနေသး ရာ နယ္ေဒသမ်ားရွိ ဓာတ္ခြဲပညာ ရွင္မ်ားက ေသြးသြင္းကုသခံယူရ မည့္ လူနာ၏ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ၊ သားခ်င္းမ်ား၏ ေသြးကိုလက္ခံ ရန္ ျငင္းဆိုတိုင္း ေဆး႐ုံရွိဆရာ၀န္ မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေသြးလွဴ ဒါန္းရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူနာ ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း အတိုက္အခံျငင္းဆိုေျဖ ရွင္းေနၾကရဆဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိ ရွိရသည္။
ဓာတ္ခြဲပညာရွင္မ်ားက လူ နာ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ ေသြးကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုလိုက္တိုင္း လည္း ေဆး႐ုံရွိ ဆရာ၀န္မ်ား စိတ္ဆိုး၊ လူနာရွင္က ေဒါသထြက္၊ ေသြးလွဴခ်င္ၾကသည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ကလည္း ဓာတ္ခြဲခန္းက ကတ္သီး ကတ္သတ္လုပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ဟု နယ္ေဒသမ်ားရွိ ဓာတ္ခြဲပညာရွင္မ်ားက စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ သူတို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ပင္ ေရာဂါ ရွာေဖြေရး ဓာတ္ခြဲပညာရွင္ျဖစ္ သည့္တိုင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို နားေထာင္ၿပီးမွ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆြြမ်ဳိးသားခ်င္းအခ်င္းခ်င္း၏ ေသြးကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ရမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာ ေပါက္နားလည္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။
ထိုအတြက္ တစ္ဆက္တည္း ဆက္စပ္တင္ျပေျပာဆိုရပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာဂါရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲပညာရွင္မ်ားအသင္းဆိုသည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ကာႀကီးထြားလာသည့္ တပ္မေတာ္အသင္းႀကီး၏ လက္ေအာက္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလကမွ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရရွိခဲ့ဘဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ အသင္းအဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ခက္ခက္ခဲခဲရရွိလာခဲ့ေသာ အသင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာရွိ ေရာဂါရွာေဖြ ေရးဓာတ္ခြဲပညာရွင္မ်ားအသင္း မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ဦးစီးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွား ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အအံု မ်ားကိုယ္စီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၏ ေမြးကင္းစေရာဂါရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲ ပညာရွင္မ်ားအသင္းမွာကား အ သင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အလြန္အားနည္းေနဆဲ အသင္း တစ္ခုမွ်သာရွိေသးသည္။
လူထု၏ က်န္းမာေရး၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခ်ာင္က်လွ်ဳိလွ်ဳိ ေဆး႐ုံအိုမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေရာဂါပိုးမႊားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ရင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ေသာ ေရာဂါရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲ ပညာရွင္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရအ ဆက္ဆက္မွာ အေမ့ခံကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအ ဆင့္မီ တတ္ကြၽမ္းနားလည္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမရရွိခဲ့ဘဲ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးကာ အသစ္ အသစ္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူေနရသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
ယခုအထိလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ေရာဂါရွာေဖြေရးပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားသို႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္သင္ ၾကားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လံုး၀မရွိေသးသလို အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေငြအား၊ လူအား နည္းပညာမ်ားအားမ်ား အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတကာေဖာင္ေဒရွင္းမ်ဳိးမွလည္း မရွိေသးသည္ကလည္း ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။ အနာဂတ္မွာေတာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္၊ မ်ဳိးဆက္ ေဟာင္းမ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေရာဂါရွာေဖြေရးအ ဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏ အကူ အညီ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို ရရွိတန္ ေကာင္းရဲ႕ဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္မိပါ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာဂါရွာေဖြ ေရးဓာတ္ခြဲပညာရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ မျဖစ္ညစ္က်ယ္အေျခ အေနအခက္အခဲမ်ားအၾကားမွ လူနာမ်ား၏ စမ္းသပ္ခံပစၥည္း မ်ားကို ေခတ္မီ စနစ္တက်စု ေဆာင္းရယူနည္း၊ စမ္းသပ္ခ်က္ အေျဖမ်ားကို တိက်မွန္ကန္ေစရန္ စံႏႈန္းထိန္းသိမ္းျခင္း (Quality Control) အတြက္ စာတမ္းမ်ား၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာအသစ္ေတြ႕ရွိ မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ဓာတ္ခြဲပညာရွင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ဖိတ္ၾကားၿပီးမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈအတြက္ အထူးေက်း ဇူးတင္ရွိမိသည္။
ကြၽန္မအေနျဖင့္မူ မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီး ေသြးလွဴဘဏ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူအရာရွိ ေဒၚစိုးစံ၀င္း၏ Say "NO" to Relative,s Blood ကို နားဆင္ခဲ့ၿပီး မိမိသိရွိခြင့္ရခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးအသိအျမင္ဗဟုသု တကို အမ်ားျပည္သူလည္း သိရွိ ထားသင့္သည္ဟု ယူဆသျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံမွ်ေ၀လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုအ ေနျဖင့္ အထူးမွတ္သားေစခ်င္ ေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ အကယ္၍ သင္၏ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးမ က်န္းမမာျဖစ္ေနစဥ္ ေသြးသြင္းကု သရန္ လိုအပ္ပါက ေသြးလွဴဒါန္း ရန္ သင္၏ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္မ်ားထံမွ အလွဴမခံပါႏွင့္။ အေရးႀကီး ေသြးနီးမွဆိုေသာ ျမန္မာစကားပံု သည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ မွန္ ေကာင္းမွန္မည္။ ေခတ္သစ္ေဆး ပညာမွာေတာ့...ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မွန္လွ်င္ တစ္၀မ္းကြဲ၊ ႏွစ္၀မ္းကြဲမ်ား၏ ေသြးမ်ားကိုပင္ ေပးသြင္းရန္ မသင့္ေတာ္။ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ား ကို တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ၾကေစလိုသည္။
ေသြးသြင္းကုသခံယူရလွ်င္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ေသြး ေ၀းေ၀း ေရွာင္ဟူ၍သာ...။။
.
မယ္ေငြဥ ( Fri, 2015-05-15 ) .... 7Day Daily
.
Credit : Khin Khin Gyi
.
ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါတယ္
ေလးစားလ်က္
Martin Swe
15-05-2015

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...