Wednesday, February 14, 2018

"စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ၊ စစ္တန္းလ်ားဆီ ဘာေၾကာင့္ မျပန္ခ်င္သလဲ

ဦးပိုင္ (UMEHL)/, မစက (MEC ) တို႔အေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူေတြ ေလ့လာနိုင္ေစဖို႔ ...
 ဒီစစ္တမ္းေတြက အေျဖေပးေနပါလိမ့္မယ္။

 စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ႂကြယ္ဝမႈဟာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္မဟုတ္သလို႔၊ အမ်ဳိးသားလံုး ႂကြယ္ဝရမယ့္ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တပ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ႂကြယ္ဝမႈဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိန္ေခၚေနတဲ့ ေက်ာ႐ိုးတစ္ခုပါ။


ဦးပုိင္အစ
 ၁။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုိအခ်ိန္က န၀တ (ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ ေရးအဖဲြ႔) အစုိးရ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုင္ငံစီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္ (The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကုိ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းေၾကာင္း အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၇/၉၀ ျဖင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔၊ အာဏာသိမ္
းၿပီး ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ကတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။


ဦးပိုင္စနစ္
၂။ "ဦးပုိင္" စနစ္ဆုိသည္မွာ မိမိအရင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပုိေသာ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ခြဲခ်ဳပ္ကုိင္ သည့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ အထူးကုမၸဏီတခုအေနျဖင့္ ၎မွ အျပည့္အ၀ပုိင္ ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီခဲြမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးကုိ ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တဲြဖက္လုပ္ကုိင္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ဤအခြင့္ထူးကုိ မခံစားရေခ်။
ဦးပုိင္လီမ္ိတက္သည္ ေသးေသးမႊားမႊားလုပ္ငန္းႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္မေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ မပါ၀င္ၾကေခ်။ဦးပိုင္ သည္ ဖရစ္၀ါနာ၊ ေဒ၀ူးတုိ႔ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပဲြဦးထြက္ခဲ့သည္။ ယခု စစ္တပ္ဦးပုိင္လီမိတက္တြင္ အစုရွယ္ ယာ၀င္မ်ားက ဒါရုိက္တာေရြးခ်ယ္ခြင့္မည္သုိ႔ရွိေၾကာင္း ရွင္းေအာင္ မေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

 ၃။ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၄) ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -
(က) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ မီွခိုသူ ဇနီးသားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။

(ခ) စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မီွခိုသူ ဇနီးသားသမီးမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး။

(ဂ) ျပည္သူလူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး။

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး။

အမွန္တြင္မူ ဦးပိုင္လီမိတက္ကုိ န၀တ/နအဖ စစ္အုပ္စုက တည္ေထာင္လုိက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲတြင္ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကသာ ထိပ္ပုိင္းမွ ခ်ယ္လွယ္အက်ဳိးခံစားရေရး၊ တပ္သားမ်ား၏လခကုိျဖတ္ၿပီး အရင္းျပဳကာ ေသြးစုတ္ ေရး စသည္တုိ႔ အလုိလုိပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၏ဘ၀ကုိ အေသခံပဲစားဘ၀မွ ျမွင့္တင္ မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ လုံး၀မပါ၀င္ေခ်။

ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆုိးရွည္ေရးႏွင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မိသားစုမ်ား၏ ရာသက္ပန္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာတခုလုံးအား အာဏာျဖင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။

ဦးပိုင္ဖြဲ႔စည္းပုံ

 ၄။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္တြင္ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ဥကၠ႒ရုံး (ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔) ဖြဲ႔စည္းပုံဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွစ္ခုရွိသည္။ ဥေႆွ်ာင္အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး (ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဉာဏ္ထြန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္း (ဦးစီးခ်ဳပ္-ေလ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းထိုက္ (တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွ ေရႊ (တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္) တို႔ ပါ၀င္သည္။ ဥကၠဌရုံး ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔တြင္ ယခင္က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး (ကက ထုတ္) ျဖစ္ၿပီး ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး (စစ္ေရးခ်ဳပ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္း (ကက၀ယ္)၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးရုံးမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥကၠ႒ရုံး (ဒါရိုက္တာ)အဖြဲ႔၀င္ ပါ ၀င္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သည္။

၅။ အစကနဦး အရင္းအႏွီးပမဏမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔က က်ပ္ကုေဋတေထာင္ (သန္း ၁၀၀၀၀) ရွိသည္။ ဗမာျပည္ သမုိင္းတြင္ စတင္တည္ေထာင္စလုပ္ငန္းတခုအဖုိ႔ အႀကီးမားဆုံးအရင္းအႏွီးအျဖစ္ စံခ်ိန္သစ္တင္လုိက္သည္။

ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇/၉၀၊ အပုိဒ္ ၄၊၅၊၆ အရ အရင္းအႏွီး၏ ၄၀% ကုိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက ထည့္၀င္ၿပီး က်န္ ၆၀% ကုိ စစ္တပ္အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ထည့္၀င္ သည္။

 ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကဝယ္) က ထည့္၀င္သည့္ ၄၀%၊ တနည္း က်ပ္ ကုေဋ ၄၀၀ မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားျဖစ္သည္။အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ စစ္တပ္အ၀န္းအ၀ုိင္းက (တကယ္စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္ တပ္ထိပ္သီးမ်ားက) ပုိင္ဆုိင္ခံစားၾကမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႀကီးအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ေငြ က်ပ္ကုေဋ ၄၀၀ ကုိ အတုိး မရွိ ဆဲြသုံးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 က်န္ ၆၀% ကုိ စစ္မႈထမ္းဆဲ ႏွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိတ္ေဆြအဖဲြ႔မ်ားက ပုိင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တုိးပြားလာသည့္အရင္းအႏွီးမ်ား

၆။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးပုိင္၌ authorized capital (တရား၀င္သတ္မွတ္သည့္ေငြရင္း-ကုမၸဏီက ထုတ္ေပးမည့္ အစု ရွယ္ယာမ်ား၏တန္ဖုိး)မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၀,၀၀၀) ႏွင့္ allotted capital (ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးအပ္ၿပီးေသာအရင္း) က်ပ္သန္းေပါင္း (၃၉,၀၀၀) ရွိသည္။ ဤအထဲတြင္ (ကကန) က က်ပ္သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ကကဝယ္က က်ပ္သန္း ၃၃၀၊ လက္ရွိစစ္မႈထမ္း ၃ ေသာင္းခြဲက က်ပ္သန္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ ၁၅၀၀ ခန္႔က က်ပ္သန္း ၃ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္၊ အၿငိမ္းစားစစ္မႈထမ္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္က က်ပ္သန္း ၁၂၀၀၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မ်ားက က်ပ္သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။

ဦးပိုင္သို႔ထည့္၀င္ရမည့္ ေငြေၾကးအခ်ိဳးအစားအရ တပ္ႀကီးဆိုရင္ သိန္း (၁၀၀၀)၊ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႔အဆင့္ တပ္လတ္ ဆိုရင္ သိန္း(၃၀၀) မွ (၅၀၀)၊ တပ္ငယ္ဆိုရင္ သိန္း (၂၀၀) မျဖစ္မေန ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ သတ္မွတ္ကာလတခု အတြင္း စုေဆာင္းထည့္ဝင္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိခဲ့သည္။ ဤေငြမ်ားကို တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကိုယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုယ့္နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွာၾကရသည္။

အျမတ္အစြန္းမ်ား

၇။ ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တႏွစ္အတြင္း ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ အျမတ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ ေသာင္းခန္႔ ရွာေဖြ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဦးပုိင္လီမိတက္ ကုမၸဏီအားလုံးေပါင္းလိုက္လွ်င္ ဒီ့ထက္မ်ားသည္။ ၁၉၉၅-၉၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကမူ ၃၀% အျမတ္ေငြျပန္ရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သိန္း ၁၀၀၀ ေအာက္ရွယ္ယာဝင္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၁၂%) အျမတ္ေငြခဲြေပးသည္။ သိန္း ၁၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွယ္ယာဝင္ထားလွ်င္မူ ၂.၅% သာ အျမတ္ခြဲေပးသည္။ ဤအျမတ္ေငြကို သက္ဆုိင္ရာ တပ္မႉးက မိမိ၏တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔အတြက္ လိုအပ္သလိုသံုးစြဲႏိုင္သည္။ ဥပမာ ယူနီေဖာင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္း၊ စစ္ဖိနပ္ စသျဖင့္။ သုိ႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ကတည္းက တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ားသုိ႔ ေပးရမည့္အျမတ္ေငြမ်ားအား မေပးေတာ့ဘဲ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ဳိ႕တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မွီေပးသြင္းရန္ခက္ခဲေနရာမွ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ ဘဏ္စုေငြမ်ားကို လက္လွည့္ယူငင္ ေပးသြင္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သားတို႔ကလည္း စီးပြားေရးအခက္ အခဲေၾကာင့္ ဘဏ္စုေငြမ်ား ျပန္ထုတ္လိုသည့္အခါ မေပးႏိုင္ျဖစ္ၿပီး တပ္တြင္းအမိန္႔ဖီဆန္မႈမ်ား ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာ-တပ္မ ၁၁။ ဘဏ္စုေငြမ်ားကို ဦးပိုင္အတြက္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသံုးမႈအျပင္ တပ္မႉးႏွင့္တပ္ေထာက္တို႔က အလြဲသံုးစားမႈ မ်ားေၾကာင့္လည္း တပ္တြင္းမေက်နပ္မႈ ဖီဆန္မႈမ်ား ေပၚခဲ့သည္။ ဦးပိုင္မွရသည့္အျမတ္ေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားမႈမ်ား လည္း ရွိလာသည္။

$ ဦးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား $
********************

၈။ ဦးပုိင္၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္
- ဦးပုိင္က အျပည့္အ၀ပုိင္သည့္လုပ္ငန္း။ ၃၅ ခု
- ဦးပုိင္ႏွင့္ဖက္စပ္ပုိင္လုပ္ငန္း။ } ၇ ခု
- ဦးပုိင္ႏွင့္တဲြဖက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္လုပ္ငန္း။
- ဦးပုိင္၏လုပ္ငန္းခဲြမ်ား။ ၉ ခု
- ဦးပိုင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ (သုိ႔မဟုတ္) ဦးပုိင္မွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဟူ၍ ခဲြျခားႏုိင္သည္။

 အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ ငန္းမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးတူဖက္စပ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရး၊ေရႊသတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ ခဲသတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ၊ သစ္ႏွင့္သစ္အေျချပဳလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ကုန္တုိက္ႀကီး မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးနွင့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္၊ သံမဏိစက္ရုံ၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရး၊ ဆီအုန္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သၾကားစက္၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရုံ၊ အလွကုန္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာဆုိင္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။


တည္ေထာင္ထားေသာကုမၸဏီအမည္မ်ား
*********************;*********************
ျမန္မာ့ပတၱျမားလုပ္ငန္း၊ World Precious Gem Co. Ltd.၊ နီလာ႐ိုးမကုမၸဏီ၊ အာရွအဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ျမန္မာစည္သူရတနာကုမၸဏီ၊ ေဇာ္ေဇာ္ကုမၸဏီ၊ ရွမ္း႐ိုးမ ကုမၸဏီ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း (မိုးကုတ္-မိုင္း႐ွဴး-နန္းယား)၊ သပိတ္က်င္း ေရႊသတၳဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ခ်ီး ခဲသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း။ ျမန္မာ အင္ပီရီယယ္ဂ်ိတ္ ကုမၸဏီ လိမိတက္၊ ရွယ္ယာမိသားစုကုမၸဏီ လီမိတက္၊ Gold Gade Gems Co.၊ နီလာရုိးမ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဆားေမွာ္ေက်ာက္စိမ္းတူးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း။ Myanmar Jade International (ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း (ေဟာင္ေကာင္))၊ ပ်ဥ္းမပင္စက္မႈဇံု။


စစ္တပ္ပိုင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား
******************************
Myanmar Segye International Ltd., Myanmar Daewoo International Ltd., Myanmar Unimix International Ltd, Hwa Fhu International Ltd.


ျမန္မာ့ေျမယာႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလီမိတက္
စက္မႈလုုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အိမ္ျခံေျမေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte. Ltd.
Red Ruby စီးကရက္စက္ရုံ၊ ဒူးယားစီးကရက္စက္ရုံ (ပခုကၠဴ)၊ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီ? စီးကရက္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ဘီယာျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၊ စားသုံးဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ သံမဏိ တုိ႔တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပဲႏွင့္ပဲမ်ဳိးစုံ၊ အဝတ္အထည္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ စီးကရက္ႏွင့္ ဘီယာဗူးမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈလုပ္ငန္း ျမဝတီဘဏ္
ဗႏၶဳလသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပါရမီပို႔ေဆာင္ေရး၊ ရွမ္းမေလး၊ ေရႊမန္းသူ၊ ပုသိမ္သူ၊ ဘတ္စ္ကားလိုင္းလုပ္ငန္း၊ အေဝးေျပးခရီးသည္ လုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမ၀တီခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ န၀ေဒးဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လီမိတက္၊ Central Hotel, Ngwe Saung Beach Hotel, Mogok Motel, န၀ေဒး ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ေအဂ်င္စီ၊ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ျမန္မာဘ႐ူဝါရီလီမိတက္၊ Singapore – Fraser & Neave ကုမၸဏီ၊ ဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္လုပ္ငန္း(ျမန္မာဘီယာ၊ ေအဘီစီစေတာက္ဘီယာ၊ တိုက္ဂါးဘီယာ)၊ Myanmar Posco Steel Co. Ltd.၊ ေတာင္ကုိရီးယား ပုိဟြန္ႏွင့္သံမဏိ ကုမၸဏီ၊ Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.(သြပ္ျပားလုပ္ငန္း)၊ Myanmar Nouveau Co Ltd (ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး)၊ Myanmar Cement Co., Indonesia – P.T. Semen Cibninong & P.T. Prima Comexindo

 ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရး(ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ ေက်က္ဆည္)

 ဟံသာ၀တီ ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကလပ္၊ ပဲခူးေဒသ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းလုပ္ငန္း၊ Mercury Manufacturing Co. Ltd. (ပလပ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း)၊

 Myanmar Samgong Industrial Co. Ltd., South Korea - Samgong Industrial Co. (ရာဘာေလွထုတ္လုပ္ေရး)၊ Korean Gas Company with Daewoo (ဓာတ္ေငြ႔)၊

 Mamee Double Decker Ltd. (မေလးရွား-မာမီးကုမၸဏီ)၊ ေအာ္တိုေခါက္ဆြဲထုပ္လုပ္ငန္း၊ Myanmar Tokiwa Corporation (ခဲတန္ႏွင့္အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး)၊ Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd. (လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ငန္း)၊ Diamond Dragon Co. Ltd., Berger Paints Manufacturing Ltd., Singapore – Berger International

 အိမ္သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး

 The First Automotive Co. Ltd., Isuzu, Mitsugi (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း)၊ Suzuki (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း)၊ Myanmar Forward Support Co. စကၤာပူ– SKS Marketing Pte. (ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ လဲႊေျပာင္းေရး)၊ NTCY Fair Price Cooperative Ltd (ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရး)၊

 ျမန္မာရာဘာ၀ုဒ္ ကုမၸဏီလိမိတက္၊ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္း(ေမာ္လၿမိဳင္)၊ ေတာ္ဝင္ ပလပ္စတစ္ ရက္ထည္အိပ္ စက္ရုံ၊၊ ေတာ္၀င္ပလပ္စတစ္ လူသုံးကုန္စက္ရုံ၊ ပီနံအိတ္လုပ္ငန္း၊ ပလပ္စတစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း (ေက်ာက္ဆည္)၊ ဂရင္းႏိုက္ ေက်ာက္ျပား စက္ရုံေက်ာက္ျပားလုပ္ငန္း(ေက်ာက္ဆည္)

ေငြပင္လယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ၊ ၾကက္ ငါး ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ငွက္သိုက္ ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္း၊

 ျမန္မာ နာနတ္ရည္လုပ္ငန္း(ပဲခူး)၊ ဆာလျဖဴရစ္ အက္စစ္စက္ရုံ(မုံရြာ)၊ သၾကားစက္ရုံ (ဥကၠံ)၊ (အင္းငါးခြ)၊ ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္ရုံ(ေပါင္)၊ ျမ၀တီ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းတို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း(MEC)

၉။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (မစက)သည္ စစ္တပ္မွ စီမံခန္႔ခဲြလုပ္ကုိင္သည့္ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္း ေနာက္တခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တပ္မေတာ္၏အလွ်ဳိ႕၀ွက္ဆုံး စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ၁၉၈၉ ခု မတ္လတြင္ န၀တ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ဤဥပေဒအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၁၂ ခုကုိ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရ၌သာ အခြင့္အေရးရွိသည္၊ သုိ႔ေသာ္ တျခား လူပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ တျခားအဖဲြ႔အစည္းတခုခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၁၉၉၇ ခု မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးမထည့္ဝင္ဘဲ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတခုခုက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးရန္အလုိ႔ငွာ တပ္မေတာ္၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိိေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တပ္ မေတာ္အတြက္ အျခားလုိအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (မစက) ကုိ စစ္ေထာက္ ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္ ရုံးေအာက္တြင္ထားရွိသည္။ (မစက) ၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ေငြ (၁၀) ဘီလ်ံရွိသည္။

စက္႐ံုမ်ား(MEC)

သံမဏိစက္႐ံု (ေအာင္လံ) (ေျမာင္းဒကာ) (အင္းစိန္ရြာမ) (ျမင္းျခံ)၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု (ၿမိဳင္ကေလး) (ေက်ာက ဆည္)၊ စက်င္ေက်ာက္ျပားစက္႐ံု (မႏၱေလး)၊
ဂရင္းႏိုက္ေက်ာက္ျပားစက္႐ံု (လြဳိင္ေကာ္)၊ ေအာက္ဆီဂ်င္စက္႐ံု (ရန္ကုန္)၊ သၾကားစက္႐ံု (ကန္႔ဘလူ) (ေတာင္စဥ္ေအး) (ေအာင္လံ) ၊ မက္သေနာစက္႐ံု (ကန္႔ဘလူ)၊ အမိုးျပားစက္႐ံု (အင္းတေကာ္)၊ ရန္ကုန္ေဆးဝါးစက္႐ံု (ေမွာ္ဘီ)၊ ဒဂံုဘီယာခ်က္စက္႐ံု (ေရႊျပည္သာ)၊ SIGMA ဝါယာစက္႐ံု (လႈိင္သာယာ)၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု (ေမာေတာင္)၊ ေဂါဒန္မိုင္း (သီေပါ) (ထံုးဘို)၊ သစ္အေခ်ာကိုင္စက္႐ံု (စစ္ကိုင္း)၊

 အင္းဝဘဏ္၊ အင္းဝထေရးဒင္း၊ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအာမခံ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ရတနာခ်င္းတြင္းသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ
Northern Star Minerals Production & Trading Co., Ltd.၊ (သေဘၤာဖ်က္စက္႐ံု (သီလဝါ))၊ ကုန္စည္ခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း (ရန္ကုန္)၊ Tyazhpromexport Co., Ltd., Daniele Corp, Italian-Thai Corp., Daewoo International Corp., Myanmar Hyosing Corp. (SK Network Corp.), Hyosung Singapore Pte. Ltd., Kawasaki Plant Systems Ltd., Sinaran Corp., Grade Nine Co., Ltd., Myanmar Tractors Ltd., YMCC Yunnan, K-Y Kyaw Kyaw Co., Ltd., Zuri Co., Ltd., Moon Ray Co., Ltd., VSV Asia Co., Ltd., Superium Enterprise Co., Ltd., JFE Co., Ltd., Marubeni Co., Ltd., Sojit Co., Ltd., Polyice Co., Ltd, GMT Co., Ltd., Golden Star Co., Ltd., PEG Co., Ltd., Diethelm Co., Ltd., MCM Chem Tech Co., IE Petroleum Products Co., Ltd., Flying Sun Moon Co., Tractors World Co. KSS, ဒဂံုဝင္းဝင္း၊ သံလြင္၊ ျမန္မာကိုင္ဒို၊ ေငြဆင္သံမႈိ တံတားေဘာင္ သံဆူးႀကိဳး သံ႐ုိင္း ထုတ္လုပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေရး၊ ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းတို႕ျဖစ္ပါတယ္


အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁၀။ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး၊ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး တို႔ကလည္း တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

ကကနက္၊ ကကပံ့၊ ကကျပည္၊ တပ္မေတာ္ ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ (မိတၳီလာ)၊ တပ္မေတာ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု (မဂၤလာဒံု)၊ တပ္မေတာ္ မိုးေရကာဖ်င္စက္႐ံု (သမိုင္း)၊ တပ္မေတာ္ ႐ွဴးဖိနပ္စက္႐ံု (သမိုင္း)၊ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ (သမုိင္း)၊တပ္မေတာ္ေဘာလုံးစက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္သတၳဳပစၥည္းစက္ရုံ(အုတ္က်င္း)၊ တပ္မေတာ္ သားေရစက္ရုံ (မႏၱေလး)၊ တပ္မေတာ္ ေဆး၀ါးစက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ) ၊ တပ္မေတာ္ လၻက္စက္ရုံ (နမ့္ဆန္) (သံေတာင္) (ရန္ကုန္)၊ တပ္မေတာ္စည္သြပ္စက္ရုံ (မႏၱေလး)(သံတဲြ)၊ တပ္မေတာ္ ပုဇြန္ငါးပိႏွင့္ငါးခ်ဥ္စက္ရုံ (ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္ဘီစကြတ္ႏွင့္ေခါက္ဆဲြစက္ရုံ(ေမွာ္ဘီ)၊ တပ္မေတာ္ရမ္စက္႐ံု (ေရႊျပည္သာ)၊ တပ္မေတာ္ဂ်ဳံမႈန္႔စက္ရုံ (ၾသဘာ)၊ ပ်ဥ္းမပင္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းစက္႐ံု ျမဝတီပံုႏွိပ္တိုက္၊ ျမဝတီ႐ုပ္သံ

၁၁။ အဆင့္အသီးသီးရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ လုပ္ကုိင္ေနၾက သည္သာမက တုိးခ်ဲ႕၍ပင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္တပ္ဖဲြ႔မ်ား၌ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းနွင့္ အျခား အိ္မ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း စသည့္ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ အခ်ဳိ႕တပ္ရင္းမ်ားသည္ ေရခဲစက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္း လမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စသည့္ အငယ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ တပ္ပုိင္အေဆာက္အဦး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသာမက ကုန္တင္ကားမ်ားကုိပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ငွားရမ္းသည့္ကိစၥ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္
ခုေနာက္ဆံုး MEC က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္
ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံခဲ့တဲ့ MYTEL ကိုပါ ထည့္ေပါင္းလိုက္ပါ

ဆိုေတာ့ကာ ဒါေတြကိုဘယ္လိုစြန္႕နိဳင္မလဲ တစ္ဖက္မွာအင္အားအၾကီးမားဆံုးေသာစစ္တပ္  တစ္ဖက္မွာတိုင္းျပည္ရဲ႕အင္အားအၾကီးမားဆံုးေသာစီးပြားေရးအသိုက္အျမံဳၾကီး တိုင္ျပည္ရဲ႕အင္အားအၾကီးမားဆံုးေသာစစ္တပ္နဲ႕စီးပြားေရးကိုခြျပီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားဖို႕ စစ္တန္းလ်ားကိုလြယ္လြယ္ျပန္နုိုင္ပါ့မလား  စစ္တပ္ကိုျပည္သူတင္တဲ႕အစိုးရေအာက္ထား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုနိဳင္ငံပိုင္အပ္ သူတို႕ကစစ္တန္းလ်ားျပန္ ဒီလိုျဖစ္ရမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား  ဒီလိုအသာတၾကည္စြန္႕ ႊတ္နိဳင္ လုပ္နိဳင္ၾကပါ့မလား မစြန္႕လႊတ္နိဳင္ရင္ဘာလုပ္မယ္ထင္လဲ  ေတြးေတာ္မူၾကည့္ၾကပါ

Hlwan Wai Lwin

ZN.H

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...