Sunday, July 15, 2012

အိုင္က်ဴျမင့္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္း


ဥာဏ္ရည္ျပကိန္းေခၚ အိုင္က်ဴ (IQ) ႏွင့္ လူ႔သက္ တမ္း ဆက္စပ္မႈ အေၾကာင္းကို ယခင္ ကတည္း
က သုေတသန ေလ့လာမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ထိုဆက္စပ္မႈကို နားလည္ လြယ္ေအာင္ ရွင္း
ျပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ ေပ။ အမွန္မွာ ဘယ္သို႔ ဘယ္ပံု ဆက္စပ္ပါသည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပ
ႏိုင္မွ သာလွ်င္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ အသက္ရွည္မႈ
အလားအလာ မတူကြဲျပားပံု မ်ားကို ပိုမိုနား လည္ လိုက္နာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္
တစ္ေယာက္ ႀကီးေကာင္ဝင္စ အရြယ္တြင္ ေရာဂါ ႀကီးႀကီး မားမား မျဖစ္ေသးဘဲ ရွိႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ဤအရြယ္မွာပင္ အိုင္က်ဴအလိုက္ ၾကည့္ကာ သူေနထိုင္ရ မည့္ သက္တမ္းမွာ
စတင္ကြဲျပား ေပၚေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဟယ္လ္ဆင္ကီး တကၠသိုလ္ မွ စိတ္ပညာ
သုေတသီ Markus Jokela က ေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ႀကီးမွ ေရာဂါႀကီး ငယ္ျဖစ္
လာျခင္း၊ သက္တမ္းတိုရျခင္းတို႔မွာ ငယ္စဥ္ကတည္းက အိုင္က်ဴ အေျခအေနႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သုေတသီတို႔က ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ စိတ္ပညာသုေတသီ Jokela

ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ပင္က်ား၊ မ ၁၀၆၂၀ ဦး၏ ေမြးဖြားစဥ္က
အခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူတို႔ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
အိုင္က်ဴ စစ္တမ္းကို ေကာက္ယူ သည္။ ထိုမွသည္ ထိုသူတို႔ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္တိုင္
အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္လံစု ေဆာင္းခဲ့သည္။ ေလ့လာေတြ႕ ရွိမႈမ်ားအရ လူတစ္ေယာက္
အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ႀကီးေကာင္ ဝင္စက ဥဏ္ရည္ကို အကဲျဖတ္ကာ ထိုသူအသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ
၄၆ ႏွစ္အတြင္း ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေရွ႕ေျပးခန္႔မွန္း၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ဥဏ္ရည္စစ္တမ္း အိုင္က်ဴနိမ့္သူ မ်ားသည္ အိုင္က်ဴျမင့္သူ ေတြထက္ သက္လတ္ပိုင္း အရြယ္တြင္
ေသဆံုးႏိုင္ ေျခသည္ ႏွစ္ဆမွ် ပိုမိုျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာ သူတို႔က တြက္ခ်က္
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယခု ေလ့လာမႈကို ယမန္ႏွစ္ ဩဂုတ္လ အတြင္းက ကေလးေဆးပညာဂ်ာနယ္
Pediatrics အြန္လိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အိုင္က်ဴနိမ့္၍ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ
ျမင့္မားရျခင္းသည္ အျခားေသာ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေန႔စဥ္ေနထိုင္ေသာ
အမူအက်င့္ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ မွ်သာ ဆက္စပ္မႈ ရွိ ေၾကာင္း၊ ေမြးဖြားစဥ္က
ေပါင္ခ်ိန္၊ အရပ္၊ မိသားစုေနာက္ခံ စသည္တို႔ႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈ အလ်ဥ္းမရွိျပန္ေၾကာင္း
Jokela က ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈအရ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လည္း အိုင္က်ဴႏွင့္ က်န္းမာေရး
အေျခအေန ဆက္စပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ေဇာက္ခ်ေလ့လာေသာ သုေတသန တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေစဖို႔
လမ္းစေဖာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း သူကဆိုသည္။ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ရွိသည္မွာ
ဥဏ္ရည္ျမင့္သူတို႔အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ
လက္ေတြ႕အေရးႀကီး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ေတြ ပိုမိုရယူ က်င့္သံုးႏိုင္၍ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်
ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေန႔စဥ္ဘဝတြင္
ရယူက်င့္သံုးဖို႔မွာ သာမန္လူ ၿပိန္း တစ္ေယာက္အဖို႔ သတိပင္ မျပဳမိ ႏိုင္စရာလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ရယူလက္ခံ
အသံုးခ်မႈ ကြဲျပားရျခင္းကို အႏုစိတ္ဖို႔ အတြက္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို လူတိုင္းအတြက္ အသံုးတည့္ေစဖို႔ ဘယ္သို႔ဘယ္ပံု ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ခ်ိ ရမည္ကိုပါ
ထိထိေရာက္ေရာက္ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ Jokela ကေျပာသည္။
Syracuse University လူမႈပညာ ပါေမာက Ellen deLara ၏ အဆိုအရ
လူ႔သက္တမ္းေစ ့ေနရမႈသည္ အိုင္က်ဴအျပင္ ငယ္စဥ္က ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ
မိဘမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေၾကာင္း သိရသည္။ လူငယ္အရြယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ
အေလ့အထ ေကာင္းမ်ားရရွိဖို႔ဟူသည္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ ေျမေတာင္
ေျမႇာက္ေပးမႈႏွင့္ သိသာစြာ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။ ငယ္ရြယ္ စဥ္တြင္
မိဘ အုပ္ထိန္းသူ တို႔က ဥဏ္ရည္ နည္းသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား တံုးလြန္းရန္ေကာ၊
တစ္ဖက္အိမ္က ရြယ္တူကေလးေလာက္ အစြမ္းအစ မရွိရန္ေကာ စသည္ျဖင့္ ေစတနာ
ပါေသာ္လည္း ထိန္းေက်ာင္းနည္း မွားယြင္းေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ကေလးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခုခုကို ျငင္းပယ္တတ္ျခင္း၊ ဝါသနာ
ပါရာ တစ္ခုခုကို ကန္႔ကြက္ခ်ိဳး ႏွိမ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ ပါကလည္း ဆိုးက်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္

ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း သူမက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ ျပဳမူ ဆက္ဆံခံ ရေသာ
ကေလးမ်ား အဖို႔ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အေလ့အထ ဆိုးမ်ားသာ ေပၚေပါက္ေစ ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
မိဘ၏ ျငင္းပယ္မႈ ခံထားရသည့္ ကေလးအဖို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားငယ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု
ခ်ရမည့္အေရးတြင္ ခြ်တ္ေခ်ာ္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း စသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္
ခံစားသြားရကာ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုရျခင္း တို႔မွာလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာရသည့္
သေဘာျဖစ္ပါသည္။ deLara က နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာသည္မွာ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ အဖို႔
အိုင္က်ဴက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္စဥ္တြင္ မိမိပညာေရး၊ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ တို႔အတြက္
မိဘက လက္ခံေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးသည္ဆိုေသာ အသိကို ခံစားရ သည္ႏွင့္ ပင္မိမိ
ဘဝေရွ႕ေလွ်ာက္ အမူ အက်င့္ေကာင္း မ်ားကို ေရရွည္ လက္ခံက်င့္သံုးကာ မိမိကိုယ္တိုင္
ပ်ိဳးေထာင္ သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

Source By - Health Digest Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...