Tuesday, May 1, 2012

google, yahoo, စေသာ search Engine မ်ားကို ထိေရာက္စြာသံုးနည္း..


by Mails From Freinds on Monday, April 30, 2012 at 11:15pm ·

ကြ်န္ေတာ္တို႔ Search Engine မ်ားၿဖစ္ၾကတဲ႔ Google,Yahoo,MSN တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ မိမိလိုခ်င္သိခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြတက္ၿပီလား..။ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးၿပဳသူမ်ား အေနၿဖင္႔တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္းကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ရာၿပသာမ်ားႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ၾကရာ၀ယ္   ေၿဖရွင္းနိုင္ဖို႔ နည္းနာ နိသာယမ်ား၊ေနာက္ဆံုးေပၚ software products မ်ား၊ ဗိုင္းရပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို  ရွာေဖြဖို႔လိုအပ္လာပါၿပီ သင္ မည္သည္နည္းႏွင္႔ သင္လိုခ်င္ေသာ အရာမ်ား အခက္အခဲ မ်ားကို ေၿဖရွင္းခဲ႔ပါသလဲ ....

နည္းပညာဆိုင္ရာ ၿမန္မာဖိုရမ္မ်ား၊ဘေလာ႔မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေမးၿမန္း ခဲ႔တာ လား?
နီးစပ္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အကူအညီေတာင္းခံ ေၿဖရွင္းခဲ႔တာလား ?
ဒါမွ မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ သင္႔ၿပႆနာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ ေၿဖရွင္းနိုင္ခဲ႔တာလား ေနာက္ဆံုးေမးၿမန္းခ်င္တာ တစ္ခုက သင္ Search Engine မ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးၿပဳတက္ၿပီလားဆိုတာပါပဲ ေအာက္ေဖာ္ၿပ အခ်က္အလက္မ်ားက ေတာ႔ အင္တာနက္မွ လိုခ်င္တဲ႔ Informations မ်ား ကို ပိုမိုတိက် ေကာင္းမြန္ေသာ result မ်ားရရွိေအာင္ keyword မ်ားႏွင္႔ အေပါင္း(+) ၊ အႏႈတ္(-)၊လကၡဏာမ်ားၿဖင္႔ တြဲဖက္အသံုးၿပဳပံု ေတြၿဖစ္ပါတယ္...။
Search Engine အေပၚလိုက္ၿပီး အနည္းငယ္ ကြဲၿပားမႈ႔ ရွိနိုင္ေပမဲ႔ Search Engine အမ်ားစုမွာ သံုးနိုင္တဲ႔ အေၿခခံ အက်ဆံုး tip မ်ားပဲၿဖစ္ပါတယ္

Tip1) "1" ကို ကိုယ္အဓိကလိုခ်င္တဲ႔ အေရးၾကီးဆံုးၿဖစ္တဲ႔ keyword ရဲ႕ေရွ႕မွာ ထည္႔ေပးရပါတယ္
ဒါမွသာ မလိုအပ္ပဲ Related index မ်ားကို ရွာေဖြၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားနိုင္ၿပီး page index အားလံုးမွာ
မိမိသတ္မွတ္ေပးထားတဲ႔ Keyword ပါကို ပါရမည္ဟု ေစခိုင္းလိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္
ဥပမာ - +ဖန္ခါးေၿမ+ကိုၿဖိဳးၿငိမ္း

(သတိထားရမွာကေတာ႔ + ႏွင္႔ keyword ၾကားတြင္ space bar မၿခားရပါ)
ဒါဆိုရင္ ရရွိလာတဲ႔ webpage စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ဖန္ခါးေၿမ၊ကိုၿဖိဳးၿငိမ္း ဆိုတဲ႔ စကားလံုးႏွစ္လံုး ပါ၀င္
လာမွာၿဖစ္ပါတယ္


Tip2)"-" အင္တာနက္မွ ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိမိ ရွာေဖြေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္
ဆီေလွ်ာ္ၿခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ ပါ၀င္ေနေလ႔ရွိပါတယ္ ၿမန္မာဘာသာ
စကားႏွင္႔ ရွာေဖြရာတြင္ ပိုမိုသိသာစြာ ၾကံဳေတြ႔ရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ "-"ကိုေတာ႔ ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ႔
keyword ပါတဲ႔ webpage မ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ႔ဖို႔ ခိုင္းလိုက္တာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္

ဥပမာ - -ကိုၿဖိဳးၿငိမ္း+ဖန္ခါးေၿမ

Result အၿဖစ္ SEO မွရွာေဖြေပးလိုက္ေသာ web page စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ ကိုၿဖိဳးၿငိမ္း ဆိုေသာ
စကားလံုး လံုး၀ ပါ၀င္မွာမဟုတ္ပါဘူး

Tip3) keyword တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပဲ phrase စကားစု၊အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုတဲ႔အခါမွာ
double quotation " " ကိုအသံုးၿပဳရပါတယ္ ဒါမွသာ SEO မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ စကားစု ပါ၀င္တဲ႔
web page မ်ားကိုသာလွ်င္ ေဖာ္ၿပေပးနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္
ဥပမာ- " somebody dream about you every single night"

result အေနနဲ႔ ကေတာ႔ " somebody dream's about you every single night" ပါရွိတဲ႔ webpage
မ်ားကိုသာ ေဖာ္ၿပေပးပါလိမ္႔မယ္

Tip 4) Tilde(~) ဆိုတဲ႔ သေကၤတ ဟာ သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ အနီးစပ္ဆံုး approximately ဆိုတဲ႔
သေဘာေဆာင္တယ္ဆိုတာ အမ်ားသိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္ ဒီ operator ကိုအသံုးၿပဳၿပီးေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေသာ web page မွန္သမွ်ကို ရွာေဖြခ်င္တဲ႔အခါတြင္ အသံုးၿပဳနိုင္
ပါသည္

ဥပမာ computer~hacks
ဟုရွာေဖြလွ်င္ hack ႏွင္႔ဆင္တူ ဆက္ႏြယ္ေသာ web page စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးပါလိမ္႔မယ္


Tip 5) စကားစု(phrase) မ်ားႏွင္႔ စကားလံုးမ်ားကို တြဲဖက္အသံုးၿပဳလိုတဲ႔ အခါမွာေတာ႔ +,-" " သေကၤတ ပံုစံၿဖင္႔ ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္
ဥပမာ- +"The others"+ house-ghost
ဒါဆိုရင္ေတာ႔ Search Engine ကို The others ဆိုတဲ႔ စကားစုပါရမယ္ house ဆိုတဲ႔ စကားလံုးလဲ
ပါရမယ္ ghost ဆိုတဲ႔ စကားလံုးမပါ၀င္တဲ႔ webpage မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြ ခိုင္းလိုက္တာပဲ ၿဖစ္ပါ တယ္


Tip 6)အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြရာတြင္ stop words လို႔ေခၚတဲ႔ a,an,by,the,be အစရွိေသာ စကားလံုးမ်ား
ဟာ အဂၤလိပ္စာတြင္ မၾကာခဏအသံုးၿပဳေလ႔ ရွိတဲ႔အတြက္ ဒီစကားလံုးမ်ားကို ထည္႔သြင္းရွာေဖြၿခင္းၿဖင္႔ ထိ ေရာက္ မႈ႔ မရွိတဲ႔အၿပင္ ရွာေဖြမႈ႔ အခ်ိန္ကို ပိုမိုၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္ ဥပမာ အားၿဖင္႔ the personal firewall ဟုထည္႔သြင္းရွာေဖြလိုက္တဲ႔ အခါမွာ "the" ဟာ web page တိုင္းတြင္ပါ၀င္ နိုင္ေသာ စကားလံုးၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ရွာေဖြခ်ိန္ကို မလိုအပ္ပဲ ၾကာၿမင္႔ေစပါတယ္ ဒီေတာ႔ stop words ကို ရွာေဖြရာတြင္ အသံုးမၿပဳပဲ ဖယ္ထားသင္႔ပါတယ္

Tip 7)လိုအပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြတဲ႔ အခါမွာ မိမိလိုခ်င္တဲ႔ file type
အမ်ိဳးအစားကို "filetype:" ဆိုတဲ႔ syntax အသံုးၿပဳၿပီး တစ္ခါတည္း သတ္မွတ္ရွာေဖြ ခိုင္းနိုင္ပါတယ္
ဥပမာ - "Search Engine"filetype:pdf

Tip 8)ကိုင္ပိုင္ ၀က္ဆိုဒ္၊ဘေလာ႔ ရွိသူမ်ားအေနၿဖင္႔ မိမိ ဆိုဒ္အား မည္သည္႔ ဆိုဒ္ ဘေလာ႔မွ လင္႔
ထားသလဲ သိလိုလွ်င္ link: ဆိုတဲ႔ syntax ကိုအသံုးၿပဳနိင္ပါတယ္
ဥပမာ-link:www.fankharmyay.co.cc

Tip 9) word,term or phrase တစ္ခုခုရဲ႕ means ကိုသိလိုတဲ႔ အခါမွာ "define:" ဆိုတဲ႔ syntax
ကိုအသံုးၿပဳၿပီး ရွာေဖြနိင္ပါတယ္
ဥပမာ- define:NASA
result အေနနဲ႔ကေတာ႔ NASA ရဲ႕ means "National Aeronautics and Space Administration"
အၿပင္ NASA ဆိုတဲ႔ စကားလံုးႏွင္႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား
ကိုပါ ရွာေဖြေပးပါလိမ္႔မယ္

Tip 10)ebook မ်ား၊software မ်ား ၊mp3 သီခ်င္းမ်ား ကို ေဒါင္းလုပ္ခ်ရန္ ရွာေဖြရာတြင္
Index of/SEO/books ဆိုတဲ႔ syntax ပံုစံအတိုင္းရွာေဖြနိုင္ပါတယ္

Tip 11) အင္တာနက္မွ မိမိ ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ႔ song lyric မ်ားကို ေအာက္ပါ operator ကို
အသံုးၿပဳၿပီး ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္
ဥပမာ - “Friday I am in love” lyrics

အၿခား အသံုးၿပဳနိုင္တဲ႔ Advanced Operators မ်ားကေတာ႔...
" cache:",
" related:" ,
" info:" ,
" stocks:" ,
" site:" ,
" allintitle: " ,
" intitle:" ,
" allinurl:" ,
" inurl:" ,
" safesearch:" စသည္တို႔ ၿဖစ္ၾကပါတယ္..။

 FWD Mail from boyboylay1992@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...